Ключови фрази
Делба * съсобственост * недопустимост на решение * теглене на жребий * разделителен протокол

Р Е Ш Е Н И Е

№ 128

София, 20.06 , 2013 година


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 15.05.2013 две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 928/2012 година

Производството е по член 290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх.№6761/01.11.2012г.,подадена от П. А. Н. и С. П. Н,и двамата от [населено място],чрез пълномощника им адвокат Д. И.,против решение № 138/28.06.2012г. на Сливенски окръжен съд,постановено по в.гр.д.№224/2012г. по описа на същия съд,с което се ОТМЕНЯ решение №1058/09.03.2012г. постановено по гр.д.№4330/2009г. по описа на Сливенски районен съд,в частта,с което съдът е поставил в дял на Д. Х. М. и С. Б. М. поземелен имот ,находящ се в местн.”Х.”,с проектен идентификатор №67338.401.392,с площ 1504 кв.м при описани съседи,и поставил в дял на П. А. Н. и С. П. Н поземлен имот,находящ се в местн.”Х.”,с проектен идентификатор №67338.401.391 с площ 1504 кв.м при описани граници,като вместо това постановява:СЪСТАВЯ и ПРЕДЯВЯВА на Д. Х. М. и С. Б. М.,и двамата от [населено място] и П. А. Н. и С. П. Начева,и двамата от [населено място],следния ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ:
Дял първи:поземлен имот,находящ се в местн.”Х.”,по плана на [населено място],общ.С.,с проектен идентификатор №67338.401.391 с площ 1504кв.м при описани съседи,като справедливата пазарна стойност на дела възлиза на сумата от 15 767 лева.
Дял втори:поземлен имот,находящ се в местн.”Х.” по плана на [населено място],общ.С.,с проектен идентификатор №67338.401.392 с площ 1504 кв.м при описани съседи,като справедливата пазарна стойност на дела възлиза на сумата от 15 767 лева.
ОСЪЖДА П. А. Н. и С. П. Н да заплатят на Д. Х. М. и С. Б. М.,направените разноски за въззивната инстанция в размер на 315,34 лева.
ПОТВЪРЖДАВА решение №1058/09.03.2012г. постановено но гр.д.№4330/2009г. по описа на Сливенски районен съд в останалата му част.
Насрочва съдебно заседание за предявяване на проекта за разделителен протоколи за изслушване на възраженията на страните по него за 25.09.2012г. от 11,30 часа.
Да се призоват страните,ведно с препис от настоящото решение.
Решението не подлежи на самостоятелно обжалване а с обща жалба срещу решението по член 350 от ГПК,когато проекта за разделителен протокол бъде обявен за окончателен.
След постановяване на горното решение е проведено на 25.09.2012г. съдебно заседание по горното дело за предявяване проекта за разделителен протокол и изслушване на страните,което заседание приключва с обявяване от въззивния съд на съдебното дирене за приключено и ход по същество на делото.
С последващо решение №193 от 28.09.2012г., постановено по в.гр.д.№224/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд се обявява за окончателен съставения с решение №138/28.06.2012г. постановено по в гр.д.№224/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд и предявен в съдебно заседание на 25.09.2012г. РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, по отношение на описаните в дял първи и дял втори недвижими имоти от същия,като след влизане на решението в сила делото да се докладва за насрочване на съдебно заседание и призоваване на страните за теглене на жребия.
С определение №72 от 08.02.2013г. на Върховен касационен съд по настоящото дело,постановено по реда на член 288 от ГПК,е допуснато касационно обжалване на решение №138/28.06.2012г. на Сливенски окръжен съд,постановено по в.гр.д.№224/2012г. по описа на същия съд,по обща жалба с решение №193/28.09.2012г. на Сливенски окръжен съд по в.гр.д.№224/2012г. по описа на същия съд,с оглед евентуалната недопустимост на поставените два съдебния акта,съгласно предвиденото в т.1 на Тълкувателно решение №1/19.02.2010г. по тълк.д.№1/2009г. по описа на ОСГТК на ВКС.
В касационната жалба се правят оплаквания,че постановеното въззивно решение в обжалваната му част е неправилно и незаконосъобразно,като се иска неговата отмяна.
Върховният касационнен съд,като извърши порверка на обжалваното решение по реда на член 290,ал.1 ГПК и член 293 ГПК приема следното:
С подадената въззивна жалба от Д. Х. М. и С. Б. М.,в образуваното въззивно производство по гр.д.№224/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд,са наведени оплаквания,че постановеното решение на първоинстанционния съд е неправилно,тъй като способът по който е извършена съдебната делба противоречи на член 352 и член 353 ГПК,като се иска неговата отмяна и постановяване на ново решение,с което на страните да се предяви проект за разделителен протокол.С решаващите си мотиви по постановеното по делото решение №138/28.06.2012г.,въззивният съд е приел,че неправилно и в противоречие с постоянната съдебна практика първоинстанционният съд е възприел способа по член 353 ГПК за извършване на делбата-чрез разпределение на имотите,тъй като в настоящия случай тегленото на жребий,който е основният и предпочитан способ за ликвидиране на съсобствеността,не е нито невъзможен,нито е много неудобно,тъй като имота е реално поделяем,броя на дяловете е равен на броя на съделителите и всеки от тях може да получи реален дял,съответен на квотата му.В резултат на това съдът е стигнал до извода,че приложимия способ за ликвидиране на съсобствеността в настоящия случай по отношение на процесните недвижими имоти е тегленето на жребий,по реда на член 347,чл.350 и чл.352 от ГПК,поради което е постановил решение №138,с което е отменено първирнстанционното решение и със същото се съставя и предявява на страните проект за разделителен протокол.С последващо решение по делото-а именно решение №19/28.098.2012г., въззивният съд е обявил за окончателен съставеният с горепосоченото решение и предявен на страните в съдебно заседание от 25.09.2012г. разделителен протокол по отношение на недвижимите имоти.
С оглед изложеното във въззивната жалба,наведените оплаквания и доводи в същата,на които въззивният съд е следвало да отговори, същите се отнасят до приетия от първоинстанционния съд способ за извършване на делбата.Във втората фаза на съдебната делба-а именно по извършване на делбата,съдът започва извършване на процесуални действия,свързани с осъществяването на правото на делба,което се постига или чрез образуване на дялове от общите имоти и предпоставяне на всеки дял в изключителна собственост на съответен съделител,или чрез публична продан на общия имот и разпределяне на получените суми в случая по член 348 ГПК,които различни способи се прилагат в зависимост от естеството на имотите,които се делят.След като тези имоти могат да се разпределят в отделни дялове,обекти на бъдеща изключителна собственост,съдът пристъпва към съставяне на проект за разделителен протокол,като при съставянето му се основава на заключението на вещото лице-член 347 ГПК.При това положение в настоящия случай,въззивният съд е следвало,преди постановяване на решението си,предмет на настоящата касационна жалба,да състави и предяви на страните проект за разделителен протокол,като изслуша възраженията им.Едва след извършване на тези процесуални действия във въззивното производство,съдът е следвало да пристъпи към постановяване на решението си по отношение на способа за извършване на делбата,който намира за правилен и приложим в настоящия случай.Ето защо,като е се е произнесъл с две последователни решения в това производство,като с първото е отменил първоинстанционното решение в частта му относно избрания способ за извършване на делбата и е съставил и предявил на страните проект за разделителен протокол,а с последващото си решение №193 е обявил този разделителен протокол за окончателен,в резултат на така допуснатите съществени нарушения на съдопроизводствените правила,са постановени две последователни решения по извършване на делбата,съгласно възприетия от въззивния съд способ,които се недопустими.
С оглед изложеното,тези решения следва да бъдат обезсилени,като делото се върне на въззивния съд за извършване на съдопроизводствените действия по отношение извършване на делбата,съобразно исканията, с които е бил сезиран със въззивната жалба,след което да постанови решението си.
Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА решение №138 от 28.06.2012г. и решение №193 от 28.09.2012г. на Сливенски окръжен съд,постановени по в.гр.д.№224/2012г. по описа на съда и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: