Ключови фрази
Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * Обезсилване на решение * грешка в кадастрална карта * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право


3
решение по гр.д.№ 125 по описа за 2016 г. на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение

Р Е Ш Е Н И Е
№ 97

София, 03.05.2016 г.В ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на двадесети април две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 125 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 и сл. ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Р. С. К., Т. Й. К. и Н. Д. К. срещу решение № 261 от 20.07.2015 г. по гр.№ 113 от 2015 г. на Кюстендилския окръжен съд, гражданска колегия, поправено за допуснати в него очевидни фактически грешки с решение № 319 от 05.10.2015 г. и решение № 377 от 20.11.2015 г., с което е обезсилено решение № 562 от 15.12.2014 г. по гр.д.№ 1712 от 2013 г. на Кюстендилския районен съд, поправено с решение № 55 от 11.02.2015 г., и е прекратено като недопустимо производството по предявения иск за делба.
В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност на решението поради нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 от ГПК.
В писмен отговор от 30.09.2015 г. и в открито съдебно заседание пълномощникът на ответниците по касационната жалба С. А. С., Н. А. П., Р. А. А. и В. А. С. оспорват жалбата. Молят ожалваното решение да бъде оставено в сила и да им се присъдят направените по делото разноски.
Ответникът А. С. Г. не взема становище по касационната жалба.
С определение № 91 от 17.02.2016 г. настоящият състав на ВКС е допуснал касационно обжалване на решението на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК по следния въпрос: допустим ли е иск за делба, ако един от съделителите твърди, че по отношение на имотите- предмет на делбата е допусната грешка в кадастралната карта, която към момента на предявяване на иска за делба все още не е поправена по предвидения в ЗКИР ред.
По този въпрос настоящият състав на ВКС, ГК, Първо г.о. приема следното: Когато една от страните в делбеното производство твърди, че по отношение на имотите- предмет на делбата е допусната грешка в кадастралната карта, по същество се касае за съществуващ между съделителите спор за собственост върху имотите- предмет на делбата по смисъла на чл.54, ал.2 ЗКИР. Този спор може да бъде разрешен не само в производство по предявен иск с правно основание чл.54, ал.2 ЗКИР, но и директно в производството по предявен иск за собственост, респективно иск за делба на имотите. В този смисъл е изложеното в т.4 от Тълкувателно решение № 8 от 23.02.2016 г. по тълк.д.№ 8 от 2014 г. на ОСГТК на ВКС, според което иск за собственост на реална част от имот, когато тази част неправилно е заснета в кадастралния план или в кадастралната карта като част от друг имот или изобщо не е заснета като самостоятелен имот, е допустим, дори да не е проведена предвидената в ЗКИР административната процедура за поправка на непълноти и грешки в одобрената кадастрална карта или иск по чл.54, ал.2 ЗКИР. По мотиви, аналогични с изложените в т.4 от горепосоченото тълкувателно решение, искът за делба е допустим и когато между съделителите е налице спор относно заснемането в кадастралната карта на границите на имотите- предмет на делбата, който спор не е разрешен предварително в отделно производство по чл.54, ал.2 ЗКИР.
Предвид отговора на поставения правен въпрос, неправилно е и като такова следва да бъде отменено обжалваното решение, в което е прието обратното: че с оглед възражението на част от съделителите, че в действащата кадастрална карта на града имало грешка, изразяваща се в това, че в нея двата УПИ- предмет на делбата били заснети като един общ поземлен имот, искът за делба бил недопустим, тъй като редът за защита на правата на ищците бил указан в чл.53а и чл.54 ЗКИР, а не е чрез предявяване на иск за делба.
След отмяна на решението делото следва да бъде върнато на въззивния съд за постановяване на решение по съществото на спора.
При новото разглеждане на делото съдът следва да вземе предвид: че дворищно-регулационният план на [населено място], одобрен с решение на ОбНС № 61 от 26.03.2004 г., е действащ; че границите на УПИ X.-1378 и УПИ XV-1379 по плана от 2004 г. съответстват на границите на парцелите по предходния дворищно-регулационен план, одобрен със заповед № 2897 от 12.12.1984 г.; че заснемането на един парцел /парцел № X.-5063 по дворищно-регулационния план, одобрен със заповед № 1345 от 26.05.1965 г. / като два самостоятелни парцела /парцел № X.-1378 и парцел № XV-1379/ в новия дворищно-регулационен план, одобрен със заповед № 2897 от 12.12.1984 г., не представлява придаване по регулация, нито образуване на общ парцел от два маломерни имота, поради което не може да се говори за прилагане на дворищно-регулационния план по смисъла, изяснен в Тълкувателно решение № 3 от 15.07.1993 г. по гр.д.№ 2 от 1993 г. на ОСГК на ВС и поради което и след влизане в сила на дворищно-регулационния план от 1984 г. горепосочените два парцела са продължили да бъдат съсобствени на страните по делото, както и че одобрената със заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. кадастрална карта, в която горепосочените два УПИ са заснети като един общ поземлен имот с идентификатор 41112.503.4081, има само декларативно действие и от нея не произтичат промени във вещно-правния статут на имотите. Като вземе предвид всичко горепосочено, съдът следва да приеме, че предмет на делбата по настоящото дело са два имота /УПИ X.-1378 и УПИ XV-1379 по действащия дворищно-регулационния план, одобрен с решение на ОбНС № 61 от 26.03.2004 г./ и с оглед на това да се произнесе дали в настоящия случай са приложими постановките на т.1д от ППВС № 2 от 04.05.1982 г.
Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Първо отделение на Гражданска колегия


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ решение № 261 от 20.07.2015 г. по гр.д.№ 113 от 2015 г. на Кюстендилския окръжен съд, гражданска колегия, поправено за допуснати в него очевидни фактически грешки с решение № 319 от 05.10.2015 г. и решение № 377 от 20.11.2015 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Кюстендилския окръжен съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.