Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 34
гр. София, 31.01.2022 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тридесет и първи януари през две хиляди двадесет и втора година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА
ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1271/2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. Г. К. и П. А. М. - двамата от [населено място], чрез адв. Б. К., срещу решение № 7 от 04.02.2019 г., постановено по в. т. д. № 306/2018 г. на Апелативен съд - Б..
С определение № 345 от 06.12.2019 г. производството по делото е спряно на основание чл.292 ГПК до приемане на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 5/2019 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегии. Тълкувателно дело № 5/2019 г. на ОСГТК на ВКС е приключило с приемане на Тълкувателно решение № 5/2019 от 21.01.2022 г. и тъй като е отпаднала пречката за развитие на производството по чл.288 ГПК, делото следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в закрито заседание по реда на чл.288 ГПК.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по т. д. № 1271/2019 г. по описа на ВКС, Търговска колегия.

НАСРОЧВА делото в закрито заседание по реда на чл.288 ГПК за 23.02.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :