Ключови фрази
Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан


5

Р Е Ш Е Н И Е

№29

С., 21.02.2014 год.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на четвърти февруари през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия К. М. гр.д. № 5613 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на И. Г. С., М. И. К., И. Ц. Ц. и Т. Я. Т., чрез пълномощника им адвокат И. С., против решение № 1146 от 24.06.2013 г., постановено по гр.д. № 1479 по описа за 2013 г. на Окръжен съд-Пловдив, гражданска колегия, с което е оставено в сила решение № 715 от 25.02.2013 г. по гр.д. № 1935/2007 г. на Районен съд-Пловдив, ХІІІ състав за извършване на съдебна делба по реда на чл.292 ГПК-отм., като в общ дял на И. Г. С., М. И. К., И. Ц. Ц. и Т. Я. Т. е поставен поземлен имот с идентификатор 56784.505.344 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място] с площ от 627 кв.м., като същите са осъдени да заплатят на [община] сумата 1145.87 лв. за уравнение на дела й, а на [община] са възложени поземлени имоти с идентификатор 56784.505.345 с площ от 627 кв.м. и с идентификатор 56784.505.346 с площ от 627 кв.м.
В касационната жалба са наведени доводи за нарушение на материалния закон при разпределение на делбените имоти. Иска се отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго, с което всяка от двете групи касатори да получи самостоятелен имот. К. претендират възстановяване на направените в производството по извършване на делбата разноски.
Ответникът по касационната жалба [община] счита, че въззивното решение е правилно. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
С определение № 384 от 8.11.2013 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса: „следва ли всеки съделител да получи дял в натура, когато има достатъчно имоти за всички съделители в съответствие с разпоредбата на чл.69, ал.2 ЗН във връзка с чл.292 ГПК /отм./?”, поради противоречие на въззивното решение с Решение № 60/26.07.2010 г. по гр.д. № 534/2009 г., І г.о. и Решение № 634/4.10.2010 г. по гр.д. № 1378/2009 г., І г.о.
Въпросът е относим към възприетия от окръжния съд способ за извършване на делбата. В. производство е било образувано по жалба на И. Г. С., М. И. К., И. Ц. Ц. и Т. Я. Т. с доводи, че при наличие на три групи съделители /ищците са две съпружески двойки, всяка от които притежава правата си в СИО и [община]/ и три имота, неправилно всяка група съделители не е получила дял в натура. В. съд е констатирал, че с влязлото в сила решение от 12.07.2007 г., постановено по делото, е допусната съдебна делба между страните на празно дворно място, съставляващо УПИ ІІ - обслужващи дейности и търговия, от квартал 4 по плана на[жк], [населено място], целият с площ от 1835 кв. метра, при квоти-583/1835 ид.ч. общо за касаторите и 1252/1835 ид.ч. за [община]. В хода на производството пред районния съд е проведена процедура по чл.201, ал.3 ЗУТ и с влязла в сила заповед № РД-09-55/08.02.2008 г. на Кмета на Община – П. – р-н С. е одобрен проект за изменение на ПУП, като от УПИ ІІ-обслужващи дейности са образувани нови: УПИ ІІ-обслужващи дейности, търговия; УПИ ХІІІ-200, обществено и жилищно застрояване и УПИ ХІV-199, обществено и жилищно застрояване. Със Заповед № КД-14-16-267/06.03.2012 г. на Изпълнителния директор на А. е одобрено изменение на К. на [населено място], представляващо нанасяне на нови обекти в К.: Поземлен имот 56784.505.344 с площ от 627 кв.м., поземлен имот 56784.505.345 с площ от 627 кв.м. и поземлен имот 56784.505.346 с площ от 627 кв.м., като видно от представените скици, ПИ 56784.505.344 е идентичен на УПИ ХІІІ-200 от предходния план, ПИ 56784.505.345 е идентичен на УПИ ХІV-199 по предходния план, а ПИ 56784.505.346 е идентичен на УПИ ІІ- обслужващи дейности по ПУП. Според експертното заключение общата стойност на трите новообразувани имота е 158 506 лв., като ПИ 56784.505.344 е на стойност 51 505 лв., ПИ 56784.505.345 е на стойност 51 505 лв., а ПИ 56784.505.346 е на стойност 55 496 лв. При горните факти съдът е намерил за неоснователно искането на четиримата жалбоподатели, направено с въззивната им жалба, да се извърши делбата чрез разпределение, като на всяка група съделители - съпрузите К. от една страна, съпрузите Ц. и Т. от друга страна и Община – П., да бъде възложен имот в самостоятелен дял, а неравенствата в дяловете да се изравнят с пари. Изложени са съображения, че с влязлото в сила решение по първата фаза на делбата правата на четиримата жалбоподатели са установени в обща квота в размер на 583/1835 идеални части от съсобствеността. При наличието на две групи съделители – съделителите – физически лица, жалбоподатели в настоящото производство от една страна и Община -П. от друга страна, и три новообразувани имота, тегленето на жребий неудобно. Делбата може да бъде извършена или чрез разпределение по реда на чл. 292 от ГПК /отм./, или чрез публична продан по реда на чл. 288 ал. 1 от ГПК /отм./. Следва да се отчете желанието на страните за спазване на принципа за получаване на дял в натура. Отчитайки, че стойността на дела на четиримата жалбоподатели по изчисления на съда на база квотата им в съсобствеността и стойността на трите делбени новообразувани имота, определена в заключението на вещото лице Й., възлиза на 50 359, 13 лв., а стойността на дела на Община – П. изчислен от съда въз основа на същите данни възлиза на 108 146,87 лв. и предвид стойностите на всеки от новообразуваните имоти – 51505 лв., 51 505 лв. и 55 496 лв., съдът е приел, че на жалбоподателите следва да се възложи само един от трите новообразувани имоти, а разликата в стойността да се изравни в пари, поради което е оставил в сила първоинстанционното решение.
Изводът на въззивния съд, че след като на съделителите-физически лица е определена обща квота в съсобствеността, то на същите следва да се възложи общ реален дял, противоречи на практиката на ВКС по Решение № 60/26.07.2010 г. по гр.д. № 534/2009 г., І г.о. и Решение № 634/4.10.2010 г. по гр.д. № 1378/2009 г., І г.о., с които е дадено тълкуване, че съгласно чл.69 ЗН всеки наследник /съсобственик/ може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно и тази разпоредба следва да намери приложение във всички случаи, при които броят на съделителите е равен или по-малък от броя на допуснатите до делба имоти, а ако имотите са поделяеми - на обособените дялове от тях. Преценката се извършва единствено с оглед броя на съделителите и броя на обособените дялове от делбеното имущество.
По делото е безспорно, че Х. Г. К. и М. И. К. от една страна и И. Ц. Ц. и Т. Я. Т.-Ц. от друга страна са съпрузи, като в резултат на правни сделки /по нотариален акт № 64, том ІІ, рег. № 2057, дело № 252/2000 г. на нотариус рег. № 155, по който Х. К., М. К., И. Ц. и Т. Т. за закупили 1/3 ид.ч. от дворно място при равни права и по нотариален акт № 59, том І, рег. № 306, дело № 62/1999 г., по който Х. К. и И. Ц. са закупили дворно място при равни права/ двете съпружески двойки са придобили общо 583/1835 ид.ч. от допуснатия до делба недвижим имот или по 291.5/1835 ид.ч. в режим на съпружеска имуществена общност за всяка от тях. Останалите 1252/1835 ид.ч. са собственост на [община]. Определянето на обща квота на съделителите-физически лица в решението по допускане на делбата, не е пречка в производството по извършването й да се съобрази наличието на самостоятелни права в съсобствеността. Следователно в настоящото производство са налице три групи съделители със самостоятелни права в съсобствеността. Установено е, че делбеният имот е реално поделяем на три дяла, поради което са налице условията на чл.69 ЗН всеки съделител да получи реален дял, като неравенството в дяловете се уравни в пари.
С оглед изложеното атакуваното решение следва да бъде отменено като неправилно, като вместо него се постанови друго, с което делбата да се извърши по реда на чл.292 ГПК-отм. /който способ за прекратяване на съсобствеността не се оспорва от страните/, като в дял на Х. Г. К. и М. И. К. се постави имот с идентификатор 56784.505.344 на стойност 51 505.00 лв., в дял на И. Ц. Ц. и Т. Я. Т.-Ц. – имот с идентификатор 56784.505.345 на стойност 51 505.00 лв. и в дял на Община-П. – имот с идентификатор 56784.505.346 на стойност 55 496.00 лв.. Тъй като стойността на дела на Х. и М. К. от една страна и на И. и Т. Ц. от друга страна е по 25179.56 лв., а получават имот на стойност 51505 лв., то всяка от двете групи съделители-съпрузи следва да заплати на [община] по 26325.44 лв. за уравнение на дела й.
Дължимата от всеки от съделителите държавна такса върху стойността на дела му е както следва: 1007.18 лв. от И. и Т. Ц., 1007.18 лв. от Х. и М. К. и 4325.83 лв. от [община].
С оглед изхода на настоящото производство [община] следва да възстанови направените от касаторите в настоящото и въззивно производство разноски в размер на 5044.36 лв., включващи заплатени държавна такса от 1007.18 лв. по въззивната жалба, държавна такса от 30 лв. и от 1007.18 лв. за допускане на касационно обжалване и разглеждане на касационната жалба и 3000 лв. възнаграждение за процесуално представителство от адвокат С. по приложения към списъка на разноските договор за правна помощ. Неоснователно се явява искането на ищците за възстановяване на направените в първоинстанционното производство разноски, тъй като всеки от съсобствениците понася направените разноски по допускане и извършване на делбата в първата инстанция, а на възстановяване подлежат само разноските по съединените с делбата искове, каквито в настоящия случай не са предявени.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 1146 от 24.06.2013 г., постановено по гр.д. № 1479 по описа за 2013 г. на Окръжен съд-Пловдив, гражданска колегия и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
РАЗПРЕДЕЛЯ, на основание чл.292 ГПК-отм., недвижимия имот, допуснат до делба с решение № 105 от 12.07.2007 г. по гр.д. № 1935 по описа за 2007 г. на Районен съд-Пловдив, ХІІІ граждански състав между Х. Г. К., М. И. К., И. Ц. Ц., Т. Я. Т.-Ц. и [община], както следва:
ПРЕДОСТАВЯ в дял на Х. Г. К., ЕГН [ЕГН] и М. И. К., ЕГН [ЕГН], двамата от [населено място], ул.С.” № 79 поземлен имот с идентификатор 56784.505.344 по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-48/3.06.2009 г. на Изпълнителния директор на А., изменена със заповед № КД-14-16-267/6.03.2012 г. на Началник С.-гр.П., с адрес на поземления имот [населено място], п.к.4000, [улица], с площ от 627 кв.м., с начин на трайно ползване: средно застрояване и трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар идентификатор: 56784.505.306; 56784.505.307, номер по предходен план: части от 200, кв.4, парцел ХІІІ-200, при съседи: ПИ 56784.505.347, ПИ 56784.505.186, ПИ 56784.505.345, ПИ 56784.505.316, ПИ 56784.505.315, ПИ 56784.505.314, на стойност 51 505.00 лв.;
ПРЕДОСТАВЯ в дял на И. Ц. Ц., ЕГН [ЕГН] и Т. Я. Т.-Ц., ЕГН [ЕГН], двамата от [населено място], [улица] поземлен имот с идентификатор 56784.505.345 по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-48/3.06.2009 г. на Изпълнителния директор на А., изменена със заповед № КД-14-16-267/6.03.2012 г. на Началник С.-гр.П., с адрес на поземления имот [населено място], п.к.4000, [улица], с площ от 627 кв.м., с начин на трайно ползване: средно застрояване и трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар идентификатор: 56784.505.304; 56784.505.305, номер по предходен план: части от 200, кв.4, парцел ХІV-199, при съседи: ПИ 56784.505.186, ПИ 56784.505.346, ПИ 56784.505.317, ПИ 56784.505.349, ПИ 56784.505.316, ПИ 56784.505.344, ПИ 56784.505.347, ПИ 56784.505.348, на стойност 51 505 лв.;
ПРЕДОСТАВЯ в дял на [община], [населено място], [улица] поземлен имот с идентификатор 56784.505.346 по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-48/3.06.2009 г. на Изпълнителния директор на А., изменена със заповед № КД-14-16-267/6.03.2012 г. на Началник С.-гр.П., с адрес на поземления имот [населено място], п.к.4000, [улица], с площ от 627 кв.м., с начин на трайно ползване: средно застрояване и трайно предназначение на територията/ урбанизирана, стар идентификатор: 56784.505.304, номер по предходен план: кв.4, парцел ІІ-обл.дейн.,търгов., при съседи: ПИ 56784.505.186, ПИ 56784.505.308, ПИ 56784.505.309, ПИ 56784.505.317, ПИ 56784.505.345, на стойност 55 496.00 лв.
ОСЪЖДА Х. Г. К., ЕГН [ЕГН] и М. И. К., ЕГН [ЕГН], двамата от [населено място], ул.С.” № 79 да заплатят на [община], [населено място], [улица] за уравнение на дела й сумата 26325.44 лв., ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила.
ОСЪЖДА И. Ц. Ц., ЕГН [ЕГН] и Т. Я. Т.-Ц., ЕГН [ЕГН], двамата от [населено място], [улица] да заплатят на [община], [населено място], [улица] за уравнение на дела й сумата 26325.44 лв., ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила.
ОСЪЖДА Х. Г. К., ЕГН [ЕГН] и М. И. К., ЕГН [ЕГН], двамата от [населено място], ул.С.” № 79 да заплатят по сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса за извършване на делбата върху стойността на дела си в размер на 1007.18 лв.
ОСЪЖДА И. Ц. Ц., ЕГН [ЕГН] и Т. Я. Т.-Ц., ЕГН [ЕГН], двамата от [населено място], [улица] да заплатят по сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса за извършване на делбата върху стойността на дела си в размер на 1007.18 лв.
ОСЪЖДА [община], [населено място], [улица] да заплати по сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса за извършване на делбата върху стойността на дела си в размер на 4325.83 лв.
ОСЪЖДА [община], [населено място], [улица] да заплати на Х. Г. К., ЕГН [ЕГН] и М. И. К., ЕГН [ЕГН], двамата от [населено място], ул.С.” № 79 и И. Ц. Ц., ЕГН [ЕГН] и Т. Я. Т.-Ц., ЕГН [ЕГН], двамата от [населено място], [улица] разноски за въззивното и касационно производство в размер на 5044.36 лв.
Решението е окончателно.
На основание чл.52, ал.1 З. препис от настоящото решение да се изпрати на Служба по геодезия, картография и кадастър – [населено място].

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: