Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 325


София, 25.07.2022 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети юли, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ
Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА


изслуша докладваното от съдията Марио Първанов
ч. гр. дело № 3515/2021 г.
Производството е образувано по частна жалба с наименование „отговор“ на М. Д. Ц., [населено място], срещу определение № 2176 от 11.08.2021 г. по в.ч.гр.д. № 1920/2021 г. на Софийския апелативен съд, с което на основание чл. 95 ГПК е оставена без уважение молба и за предоставяне на правна помощ.
Софийският апелативен съд е приел, че съобразно чл. 24 ЗПрП не се предоставя правна помощ в случаите на чл. 21, ал.1, т.1, и т.2, когато това не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за нея. В случая с молба от 03.08.2021 г. молителката е конкретизирала, във връзка с какво се иска правната помощ - за приподписване на касационна жалба. Въззивният съд е приел, че касационна жалба вх. № 1343 от 26.03.2021 г. на основание чл. 286, ал.1 ГПК е върната с разпореждане № 347/30.05.2021 г. по гр.д. № 73/2021 г. по описа на ОС - Перник, което е потвърдено с определение № 1721/30.06.2021 г. по в.ч.гр.д. № 1920/2021 г. на АС – София и е неоправдано да бъде допусната правна помощ във връзка с върнатата касационна жалба. Разпореждането е влязло в сила и касационната жалба няма да бъде изпратена за разглеждане от ВКС.
В случая обуславящ е въпросът дали е влязло в сила първоинстанционното разпореждане за връщане на касационната жалба, към момента в който е поискана правна помощ.
С определение №60355 от 18.10.2021г. производството по ч.гр.д.№ 3515/2021 г. по описа на ВКС, ІІІ ГО, е спряно до приемане на тълкувателно решение по т. д. № 2/2018г. на ОСГТК на ВКС
С постановяването на Тълкувателно решение №2 по т. д. № 2/2018г. на ОСГТК на ВКС основанието за спиране на производството е отпаднало и същото следва да бъде възобновено. С ТР се прие, че разпореждането на окръжен съд за връщане на касационна жалба е действие по администриране, което не се извършва от окръжния съд в качеството на въззивна инстанция, от което следва, че този акт не попада в приложното поле на чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК, т.е. не подлежи на обжалване с частна жалба пред съответния апелативен съд, а направо пред Върховния касационен съд. В контекста на приетите с тълкувателния акт правни постановки, обжалваното определение е неправилно още повече, че молбата за правна помощ е с вх.№3254/14.07.2021 г., т.е. подадена е преди да изтече срокът за обжалване на определение № 1721/30.06.2021 г. по в.ч.гр.д. № 1920/2021 г. на АС – София - на 15.07.2021 г. Ето защо първоинстанционното разпореждане за връщане на касационната жалба, към момента в който е поискана правна помощ, не е влязло в сила и разпоредбата на чл. 24 ЗПрП не може да се приложи. Съобразно чл.259, ал.2 ГПК във вр. с чл.275, ал.2 ГПК срокът за обжалване се прекъсва с подаването на молба за правна помощ и не тече, докато молбата се разглежда
Това налага обжалваното определение да бъде отменено и делото върнато на същия състав на САС за разглеждане молбата за правна помощ по същество.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.


О П Р Е Д Е Л И:


ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.гр.д.№3515/2021 г. по описа на ВКС, трето гражданско отделение.
ОТМЕНЯ определение № 2176 от 11.08.2021 г. по в.ч.гр.д. № 1920/2021 год. на Софийския апелативен съд.
ВРЪЩА делото на същия състав на Софийския апелативен съд за разглеждане молбата за правна помощ по същество.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.