Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


N. 148

гр. София, 11.04.2022 година


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на седемнадесети март две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ
ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша докладваното от съдия СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ч. гр. дело № 41 по описа за 2022 г.
Производството е образувано по частна касационна жалба с вх. № 17736/12.10.2021 г. по регистъра на АС /Апелативен съд/-София, подадена от Л. П. Т. чрез адвокат Р. Г. Г. против определение № 1976 от 27.07.2021 г. по ч. гр. дело № 1856/2021 г. на АС-София, I граждански състав.
ВКС /Върховен касационен съд/, гражданска колегия, състав на трето отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
С цитираното определение е оставена без уважение частната жалба на Л. П. Т. срещу определение № 263983 от 25.02.2021 г. по въззивно гр. дело № 1324/2021 г. на СГС /Софийски градски съд/, III – Б въззивен състав, с което е върната подадената от нея въззивна жалба вх. № 5105604 от 31.07.2020 г. срещу решение от 26.02.2020 г. по гр. дело № 18817/2019 г. на Софийски районен съд /СРС/, ГО, 32 състав.
Преценката относно процесуалната допустимост на частната жалба е обусловена от решението, което следва да бъде прието от ОСГТК на ВКС по тълкувателно дело № 2/2018 г. по въпроса: „Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция ?“. Поради това следва производството по делото да бъде спряно на основание чл. 292 ГПК до приключване на производството по тълкувателно дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС.
По тези съображения, Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение
О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по ч. гр. дело № 41/2022 г. на Върховен касационен съд, гражданска колегия, трето отделение до приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховен касационен съд по тълкувателно дело № 2/2018 г.


Председател:
Членове: