Ключови фрази
допустимост на иск * делба * писмени доказателства

Образувано е по подадена касациоснна жалба от Основно училище „Д-р Петър Берон” с

                                    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                                                    № 32

 

 

                                 София, 21. 01. 2010г.

 

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на седми януари  две хиляди и десета година в състав:

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА 

           ВАСИЛКА ИЛИЕВА

 

 

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ч.гр.дело №  468/2009 год.

 

 

Производството е по чл.274 ал.3 т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв. В на Д. Г. Д. от с. К.,общ. Димитровград срещу определение № 304 от 21.01.2009 год. по ч.гр.д. № 582/2008 год. на Хасковски окръжен съд,с което е оставена без уважение частната жалба на Д. Г. Д. срещу разпореждане на РС Д. ,постановено в закрито заседание на 28.11.2008 год.,с което е върната исковата й молба от 28.08.2008 год. В жалбата са изложени оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.

Представя изложение с основания за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл. 280 ал.1 т. 1 от ГПК. Твърди, че процесуалноправния въпрос по смисъла на чл. 280,ал.1 от ГПК-неприлагането на скица към исковата молба по предявен иск за делба на недвижимия имот,води ли до връщане на исковата молба на основание чл.129 ал.3 ГПК, е решен в противоречие с практиката на ВКС. В изложението е цитирано решение № 14/11.01.1980 год. по гр.д. № 2559/79 год. на Іг.о. на ВС.

Ответниците по частната жалба не са изразили становище.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, при данните по делото намира следното:

Частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275,ал.1 от ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на касационно обжалване определение, поради което е допустима.

Налице са основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280 ал.1 т.2 ГПК по посоченият процесуалноправен въпрос,поради което следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение.

За да потвърди обжалваното разпореждане за връщане на исковата молба на Д. Д. въззивният съд е приел, че от разпоредбата на чл.341 ал.1 т.2 ГПК се извежда задължението за прилагане на скица на имота,предмет на делбата . Тъй като в законоустановения срок по чл.129 ал.2 ГПК,след многократно оставяне на исковата молба без движение жалбоподателката не е отстранила недостатъците на исковата,то законосъобразно е процедирал първоинстанционния съд.

Обжалваното определение е неправилно. Разпоредбата на чл.341 ал.1 ГПК възпроизвеждаща чл.278 ал.1 ГПК/отм./касае процеса на доказване и основателността на иска за делба,а не представлява изискване за редовност на исковата молба. Данните сочат,че към нея са били приложени удостоверение за смъртта на наследодателя на страните и неговите наследници,писменни доказателства за наследствения имот,както и препис от молбата и доказателствата към нея за другите страни. След повторното оставяне на исковата молба без движение с разпореждането от 23.09.2008 год.,съдът е следвало да се произнесе с нарочен акт по направеното оттегляне на иска с правно основание чл.108 ЗС и да пристъпи към разглеждане на иска за делба. Всички останали указания на съда- за скица на имота,за данъчна оценка са доказателства,които се събират в хода на делото,тъй като не са абсолютни процесуални предпоставки за неразглеждане на иска за делба. Освен това доказателствата за съществуването и наличието на съсобственост между страните по отношение на имота,чиято делба се иска,не касаят въпроса по допустимостта на производството,а е такъв по същество,определящ извод за основателност или неоснователност на иска,тъй като въпросът за собствеността е преюдициален за допускането на делбата. Следователно неизпълнението на указанията за представяне на скица на имота не представлява основание за връщане на исковата молба.

По тези съображения обжалваното въззивно определение следва да бъде отменено,а делото да се върне на Хасковския районен съд за разглеждане на иска за делба.

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на І г.о.

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 304 от 21.01.2009 год. по ч.гр.д. № 582/2008 год. на Хасковски окръжен съд.

ОТМЕНЯ определение № 304 от 21.01.2009 год. по ч.гр.д. № 582/2008 год. на Хасковски окръжен съд, с което е оставена без уважение частната жалба на Д. Г. Д. срещу разпореждане на РС- Д. ,постановено в закрито заседание на 28.11.2008 год.,с което е върната исковата й молба от 28.08.2008 год.

ВРЪЩА делото на Хасковския районен съд за разглеждане на иска за делба.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: