Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 102/16.03.2022 г.
Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на петнадесети декември две хиляди двадесет и втора година в състав:
Председател: Василка Илиева
Членове: Веска Райчева
Геника Михайлова
разгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 987 по описа за 2022 г.
Производството е по чл. 282 ГПК.
Образувано е по молба от „Джамбо Ес. Б.“ ЕООД за спиране на изпълнението на осъдителното решение № 448/07.03.2022 г. по гр.д. № 11021/2021 г. на Софийски градски съд.
Настоящият състав намира молбата за основателна. Предпоставките по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК са осъществени, тъй като: 1) молителят е ответник по иска и е подал касационна жалба срещу въззивното решение; 2) спазен е срокът по чл. 283 ГПК; 3) решението е с осъдителна част - Софийски градски съд, потвърждавайки решението от 07.07.2021 г. по гр.д. № 6407/2021 г. на Софийски районен съд, е осъдил дружеството да заплати на А. С. П. ЕГН [ЕГН] на основание чл. 344, ал. 1, т. 3, вр. чл. 225, ал. 1 КТ сумата 22 380 лв. – обезщетение за безработица в периода 21.12.2020 г. – 31.06.2021 г., ведно със законните лихви от 02.02.2021 г.; 4) законът допуска предварително изпълнение на осъдителното въззивно решение (чл. 404, т. 1, пр. 3 ГПК), но изключва суспензивен ефект на касационната жалба (чл. 282, ал. 1 ГПК) и 5) касаторът е извършил надлежно обезпечение в полза на ищеца - по специалната сметка на Върховния касационен съд е внесъл присъдената сума, като размерът на обезпечението определя главницата, но не и присъдени лихви след предявяването (т. 1 от ТР № 6/ 23.10.2015 г. по тълк. д. № 6/ 2014 г. ОСГТК на ВКС).
При тези мотиви, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
СПИРА изпълнението на решение № 448/07.03.2022 г. по гр.д. № 11021/2021 г. на Софийски градски съд в частта по иска по чл. 344, ал. 1, т. 3, вр. чл. 225, ал. 1 КТ.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.