Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№232/18.07.2022г.

гр.София, 12.07.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети юли две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ ЦАНОВА

като изслуша докладваното от съдия АНЕЛИЯ ЦАНОВА гр. д. № 4958/2021 г. и взе предвид следното:

Производството е по чл.309, ал.1 във вр. с чл.282 ГПК.

Образувано е по молба на Е. И. К. за спиране на изпълнението на основание чл.309, ал.1 във вр. с чл.282, ал.2 ГПК на влязло в сила решение № 260000 от 12.08.20г. на АС- Варна по в.гр.д. № 470/2019г., във връзка с подадена молба за неговата отмяна.
С разпореждане от 23.06.2022г. на молителката е указано в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото документ за внесено по сметка на ВКС обезпечение в размер на сумата от 75 300лв., в противен случай молбата й ще бъде оставена без уважение.
На 30.06.2022г. разпореждането е връчено лично на Е. К., но до изтичане на срока, а и до настоящият момент не е изпълнено, поради което молбата следва да бъде оставена без уважение.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІV гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от Е. И. К. с молба вх. № 5424/22.06.2022г. искане за спиране на изпълнението на основание чл.309, ал.1 във вр. с чл.282, ал.2 ГПК на влязло в сила решение № 260000 от 12.08.2020 г. на АС- Варна по в.гр.д. № 470/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: