Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 235

гр. София, 02.08.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 16 март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова
гр. дело № 3871 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 288 ГПК.
Образувано е по подадена касационна жалба от ответника „Булсатком” ЕАД [населено място], чрез адв.М. Д. срещу решение № 260132/14.04.2021 г. по в.гр.дело № 71/2021 г. на Окръжен съд Хасково, с което е отменено решение № 260088/28.09.2020 г. по гр.дело № 2091/2019 г. на Районен съд Хасково в отхвърлената част на иска с правно основание чл.200,ал.1 КТ, предявен от К. Б. П. и С. П. П. над сумите по 26710.14 лв. до по 50 000 лв., ведно със законната лихва, както и в частта на възложената държавна такса и разноски и вместо това е осъден „Булсатком” ЕАД [населено място] да заплати на К. Б. П. и С. П. П. още по 23 289.86 лв., обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 28.07.2018 г. до окончателното изплащане и е потвърдено решение № 260088/28.09.2020 г. по гр.дело № 2091/2019 г. на Районен съд Хасково в уважената част на иска с правно основание чл.200,ал.1 КТ от К. Б. П. и С. П. П. за сумата по 26710.14 лв., обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законните лихви. Въззивното решение е обжалвано и в частта на присъдените в тежест на жалбоподателя-ответник разноски по делото и държавни такси. Поддържаните основания за неправилност на решението по чл.281,т.3 ГПК са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост. Искането е да се допусне касационно обжалване по поставените въпроси в изложението, да се отмени въззивното решение и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск с правно основание чл.200, ал.1 КТ се отхвърли или обезщетението за неимуществени вреди се намали.
В изложението към касационната жалба един от формулираните правни въпроси е: Обвързан ли е съдът при преценката си по справедливост по чл.52 ЗЗД от заявения в исковата молба размер на обезщетението и от кой размер следва да започне да приспада обезщетението по чл.200,ал.4 КТ, както и всякакви други платени суми – от преценката по справедливост или от заявения от ищците размер, в случаите, когато преценката за справедлив размер е по-висока от претендирания такъв?
Ответниците по касационната жалба К. Б. П. и С. П. П., чрез адв. Г. П. в писмен отговор са изразили мотивирано становище за липса на сочените основания за допускане на касационно обжалване по поставените въпроси в изложението и за неоснователност на касационната жалба по същество.
Съдът намира, че производството по делото следва да бъде спряно. С разпореждане от 18.02.2021 г. на Председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 1/2021 г. на ОСГТК на ВКС. Поставения за тълкуване правен въпрос по тълкувателното дело е както следва: При прилагане разпоредбата на чл.51,ал.2 ЗЗД преценката на съда за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в рамките на претендираната от пострадалия с исковата молба сума, или размерът на справедливото обезщетение, което се намалява според установеното съпричиняване, не е обусловен от заявената претенция, но не може да се присъди сума, надхвърляща поисканата с петитума. Тълкувателното решение е от значение за преценката на съда по поставения правен въпрос от жалбоподателя в настоящият случай. Поради това производството по настоящото дело следва да бъде спряно на основание чл.292, вр.чл.229,ал.1,т.7 ГПК до постановяване на решение по посоченото тълкувателно дело.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско

О П Р Е Д Е Л И :

Спира на основание чл. 292, вр.чл.229,ал.1,т.7 ГПК производството по гр. дело № 3871/2021 г. на Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение, образувано въз основа на подадена касационна жалба от ответника „Булсатком” ЕАД [населено място], чрез адв.М. Д. срещу решение № 260132/14.04.2021 г. по в.гр.дело № 71/2021 г. на Окръжен съд Хасково до постановяване на решение по тълкувателно дело № 1/2021 г. на ОСГК на ВКС.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: