Ключови фрази

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 26

гр. София, 16.02.2022 г.


ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх.№ 1346/15.02.2022г., констатира следното:

Постъпила е касационна жалба с вх.№ 207/14.01.2022г. срещу Решение № 129 от 10.12.2021 г. по в.гр.д. № 467/2021г. на Апелативен съд –В., постановено на основание чл.432, ал.1 КЗ, с подател И. Н. К. от [населено място].

Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК.
Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 05.01.2022г.
Жалбата е подадена в срок на 13.01.2022, видно от товарителницата.
Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.
Подписана е от адв.В. О. с приложено заверено копие на пълномощно на л.14 към т.д.№ 40/2020 на ОС -Силистра.
Приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3 ГПК.
Връчен е препис от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.
Постъпил е отговор по жалбата от „Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД чрез юрк. Й. С. с приложено към отговора заверено копие на пълномощно.
Не е представен документ за внесена на основание чл.18, ал.2, т.1 от ТДТГПК държавна такса в размер на 30 лв. На л.71 към т.д.№ 40/2020 на ОС –Силистра се съдържа определение № 260091/19.11.2020, с което е отхвърлена молбата на ищеца-касатор по чл.83, ал.2 ГПК.

С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на I т.о. на ВКС

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка с вх. № 1346/15.02.2022г. на Апелативен съд -В. за представяне на документ за внесена държавна такса в размер на 30 лв., дължима на основание чл.18, ал.2, т.1 от ТДТГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ: