Ключови фрази
Делба * съсобственост * определяне на квоти * държавна собственост * надстрояване * присъединяване * възстановяване правото на собственост

Р Е Ш Е Н И Е
№212

гр.София, 27.11.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

В. касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на осми октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

със секретар Зоя Якимова
изслуша докладваното от
председателя (съдията) СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
гражданско дело под № 2209/2013 година

Производството е по чл.290 ГПК.
С определение № 216 от 05.06.2013 год. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 328 от 15.10.2012 год. по в.гр.дело № 612/2012 год. на Пернишкия окръжен съд, с което е потвърдено решение № 6 от 24.02.2012 год. по гр.дело № 208/2010 год. на Брезнишкия районен съд. С първоинстанционното решение е допусната делба на урегулиран поземлен имот в [населено място], представляващ парцел ІІ-516 в кв.61, заедно с построената върху имота масивна сграда с полуподземен и два надземни етажа, със застроена площ 148 кв.м., [улица], с идентификатор 06286.501.1175 с площ 668 кв.м. и сграда с идентификатор 06286.501.1175.1, при следните квоти: А. Д. С. – ¼ ид.ч.; А. Ц. З. – ½ ид.ч. и А. Д. С. – ¼ ид.ч., като по отношение на М. на отбраната /сега касостор/ искът за делба е бил отхвърлен.
Поддържат се оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост.
Касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК поради противоречие на въззивното решение с разясненията, дадени с т.1 на тълкувателно решение № 1 от 17.05.1995 год. по гр.дело № 3/1994 год. на ОСГК на ВС, съответно с т.1 на тълкувателно решение № 6 от 10.05.2006 год. по тълк.гр.дело № 6/2005 год. на ОСГК на ВКС.
Ответникът по касация А. Ц. З. е на становище, че жалбата е неоснователна.
Преди да се произнесе по основателността на касационната жалба, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. взе предвид следното:
По делото е безспорно, че с акт № 36 от 20.02.1951 год. е завзет като държавен на основание присъда от 01.02.1945 год., имот кадастрален № 516 в кв.61 по плана на г р.Б., представляващ масивна къща-сутерен, партер и две тавански помещения, със застроена площ 148 кв.м. и незастроена площ 725 кв.м., всичко 973 кв.м.
Не се спори по-нататък, че до 1992 год. имотът е бил отстъпен за ползване от организацията по военно-техническата подготовка на населението; с Постановление № 72/1992 год. на Министерския съвет имотът е бил предоставен безвъзмездно на Министерството на отбраната, а с решение № 542 от 18.12.1998 год. на С. областен управител е била уважена претенцията на наследниците на А. С. Г. за реално възстановяване на дворно място с площ 725 кв.м. и едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 148 кв.м., съставляващо УПИ ІІ-516 в кв.61 по плана на [населено място] от 1984 год. Описаният в решението от 18.12.1998 год. имот е деактуван със заповед № Р-330 от 18.12.1998 год., а с протокол от 30.11.2000 год. е бил предаден във фактическо владение на наследниците на А. С. Г., като е посочено, че вторият етаж е надстроен през 1982 год. от държавата-Министерство на отбраната в лицето на бившата Организация за съдействие на отбраната.
В. съд е потвърдил решението на първата инстанция, като е възприел изцяло заключението на вещото лице Р. М. Г., съгласно което: а/ надстроеният втори етаж от сградата не се явява самостоятелен обект на собственост към момента на изграждането му поради обстоятелството, че сградата заедно с надстроената част е била собственост на един собственик-държавата; б/ надстроеният втори етаж от сградата не се явява самостоятелен обект на собственост към момента на изграждането му и поради обстоятелството, че по смисъла на З./отм./ и предходните не бил дефиниран такъв обект на кадастъра-самостоятелен обект в сграда /такъв бил въведен с влизане в сила на З.; преди него са били описвани идеални части на собственост или съсобственост,, а обособени апартаменти, отделни етажи, гаражи и др. с реален собственик по документ не са били изобразявани на кадастъра/ и в/ надстроеният втори етаж от сградата не се явява самостоятелен обект на собственост към настоящия момент поради обстоятелството, че няма издавани документи, в които същият да е описан като реална част от сградата.
В. съд е приел, че Министерството на отбраната не разполага със самостоятелни документи за собственост, в които надстроеният втори етаж да е бил описан като реална част от сградата, а преди реституцията целият имот бил държавна собственост и на министерството било предоставено само стопанисване и управление на имота, но не и право на собственост върху него. Съдът е приел, че спрямо надстроения етаж е приложима разпоредбата на чл.97 ЗС и същият следва да се присъедини към възстановената част на сградата, тъй като не би могъл да се отдели без съществено повреждане на възстановената част, поради което искът за делба спрямо Министерството на отбраната е намерен за неоснователен.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че са налице условията на чл.293, ал.3 във връзка с чл.281, т.3, предл.второ и чл.201 ГПК за отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд поради следните съображения:
Изводът, че спрямо изградения от държавата втори етаж е приложима разпоредбата на чл.97 ЗС и че същия етаж следва да се присъедини към реституираната част от сградата, тъй като не би могъл да се отдели без съществено повреждане на възстановената част е направен при неизяснена фактическа обстановка и противоречи на разясненията, дадени с т.1 на тълкувателно решение № 1 от 17.05.1995 год. по гр.дело № 3/1994 год. на ОСГК на ВС, съответно с т.1 на тълкувателно решение № 6 от 10.05.2006 год. по тълк.гр.дело № 6/2005 год. на ОСГК на ВКС. Установяването на наличието на реституционните предпоставки по чл.2, ал.3 ЗВСОНИ по отношение на втория етаж предполага изясняване на конкретните факти и обстоятелства, касаещи извършеното от държавата надстрояване на конфискувания първи етаж. Съобразно указанията в тълкувателните решения, ако при промяна във вида или предназначението на имота е било извършено надстрояване, в резултат на което той е увеличил размерите си, собствеността се възстановява само по отношение на тази част, която е съществувала към момента на одържавяването, а за останалата част в зависимост от положението й спрямо възстановената, или се запазва собствеността на държавата, респ. на някое от другите лица по чл.1, ал.1 или чл.2, ал.2 ЗВСОНИ, или се присъединява към възстановената част по силата на правилото на чл.97 ЗС. Посочено е, че при преустройството чрез надстрояване, макар новото строителство да увеличава обема на завареното, то представлява приращение към старата сграда и ще бъде реституирано заедно с нея, ако не може да се обособи в самостоятелен обект.
В случая, преценката на въззивния съд за наличие на инкорпориране, т.е. присъединяване по смисъла на чл.97 ЗС предполага отговор на подлежащия на изясняване чрез съдебно-техническа експертиза въпрос дали изградения чрез надстрояване втори етаж е свързан функционално с първия етаж по такъв начин, че не би могъл да бъде отделен от него без съществено повреждане. Съобразно т.10 на тълкувателно решение № 1 от 04.01.2001 год. по тълк.гр.дело № 1/2000 год. на ОСГК на ВКС, в правомощията си на инстанция по съществото на спора, въззивният съд би могъл да назначи допълнителна техническа експертиза, която да даде заключение за статута на втория етаж: кога и как е извършено надстрояването; какви са по вид, каква е площта и какво е функционалното предназначение на помещенията; какви са техническите възможности за осигуряване на достъп до етажа и дали надстроеният втори етаж е трайно инкорпориран към първия етаж по такъв начин, че представляват с него едно неделимо цяло. След изясняване на релевантните факти и обстоятелства чрез допълнителната съдебно-техническа експертиза, въззивният съд следва да направи свои изводи по приложението на чл.97 ЗС, в съответствие с разясненията, дадени с тълкувателните актове на ОСГК на ВС и ВКС.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА решение № 328 от 15.10.2012 год. по в.гр.дело № 612/2012 год. на Пернишкия окръжен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/