Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 187

гр. София, 12.03.2021 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четвърти февруари през две хиляди и двадесет и първа година в състав:
Председател: Симеон Чаначев
Членове: Александър Цонев
Филип Владимиров
като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 3474/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от Е. Ж. Д. срещу решене №152/03.07.20г. на Добрички окръжен съд, с което са отхвърлени исковете по чл. 344, ал.1, т.1 и т.2 КТ срещу Народно читалище „Съединение 1943“ с. Изворово за отмяна на уволнението поради незаконно съкращение в щата и за възстановяване на длъжност „читалищен секретар“.
В жалбата са изложени доводи, че уволнението по чл. 328, ал.1, т.2 , пр.2 КТ (съкращение в щата) е незаконно тъй като „читалищният секретар“ е законен представител на читалището и длъжността му не може да се съкращава. Тъй като въззивният съд е приел обратното, а именно, че читалищният секретар е факултативен орган, касаторът изразява становище, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и неправилно тълкуване на чл.16, чл.17, чл.17а, чл.18, чл. 18а, чл. 19 и чл.19а от Глава ІІІ „Управление“ от ЗНЧ.
В изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК се поставя въпросът дали длъжността „читалищен секретар“ може да бъде съкратена, и се иска допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК поради значението на въпроса за установяване на точния смисъл на закона и за развитие на правото.
В отговора на Народно читалище „Съединение 1943“ е развито становище, че Председателят на читалището е задължителен орган и законен представител, а „читалищният секретар“ макар също да е законен представител, е длъжност, без която може да се осъществяват функциите на читалището.
Въззивният съд е приел от фактическа и правна страна следното: Ищцата е работила по трудов договор на длъжност „читалищен секретар“. Читалищното настоятелство е взело решение за съкращаване на единствената щатна бройка „читалищен секретар“ и след това ищцата е уволнена с писмена заповед на основание чл. 328, ал.1, т.2 КТ. В исковата молба ищцата е въвела като основание за незаконност на уволнението обстоятелството, че читалищният секретар е задължителен орган на читалището и длъжността не може да се съкращава. Въззивният съд е направил извод, че процесната длъжност е щатна, а „читалищен секретар“ не е задължителен орган на читалището въпреки представителните функции. Съкращението е реално- трудовата функция е престанала да съществува и е извършено от компетентен орган- Настоятелството. Това е бил решаващият извод за отхвърляне на предявените искове по чл. 344, ал.1, т.1 и т.2 КТ.
Настоящият състав на ВКС счита, че е налице основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Тъй като изрично е предвидено в чл. 17а, ал.1, т. 4 ЗНЧ, че „читалищният секретар“ представлява читалището заедно и поотделно с председателя на читалището, то е необходимо да се извърши тълкуване на нормите на чл.16, чл.17, чл.17а, чл.18, чл. 18а, чл. 19 и чл.19а от Глава ІІІ „Управление“ от ЗНЧ относно въпроса може ли да се премахне длъжността „читалищен секретар“, той факултативен или е задължителен орган на читалището, нормите, уреждащи функциите му диспозитивни ли са или императивни според обществения интерес, и нарушен ли е принципът на правната сигурност при премахване на длъжност, осъществяваща законно представителство на читалището.
Воден от горното, състав на ВКС ІІІ ГО
ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА касационно обжалване на решене №152/03.07.20г. на Добрички окръжен съд.
Делото да се докладва за насрочване.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: