Ключови фрази
Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * незаконен строеж

Р Е Ш Е Н И Е
№6

гр.София, 08.03.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

В. касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

със секретар Зоя Якимова
изслуша докладваното от
председателя (съдията) СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
гражданско дело под № 655/2012 година

Производството е по чл.290 ГПК.
С определение № 509 от 22.10.2012 год. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 237 от 18.05.2012 год. по в.гр.дело № 368/2012 год. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 341 от 08.04.2011 год. по гр.дело № 1512/2007 год. на Пазарджишкия районен съд. С първоинстанционното решение по реда на чл.349, ал.1 ГПК е поставен в дял на С. Д. Н. апартамент № *, на * етаж, с площ * кв.м., със складово помещение към него от * кв.м., заедно с идеалните части от общите части на четириетажната жилищна сграда, построена в дворно място, представляващо УПИ * в кв.* по плана на [населено място], с пазарна стойност на дела 26 871 лева. За уравнение на дела на Н. Г. П. са поставени: а/ метален павилион с придобит траен устройствен статут в УПИ *-търговия, в кв.* по плана на [населено място], ведно с идеалните части от учреденото възмездно право на строеж върху терен от * кв.м. под павилиона, с пазарна стойност 14 241 лева и б/ гаражно незастроено строително петно, ведно със съответното право на строеж, предвидено за застрояване на масивен гараж № * със застроена площ * кв.м., находящо се във вътрешната част на дворното място – в дъното на имота, съставляващ УПИ № *, представляващ парцел * в кв.* по плана на [населено място], с пазарна стойност 1 756 лева и е осъден С. Д. С./Н./ да заплати на Н. Г. П. сумата 5 437 лева, заедно със законната лихва в шестмесечен срок от влизане в сила на решението за възлагане.
Поддържат се оплаквания за съществени процесуални нарушения и необоснованост.
Ответникът по касация С. Д. Н. е на становище, че жалбата е неоснователна.
Касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.2 ГПК, тъй като въззивното решение противоречи на решение № 1283 от 20.11.2008 год. по гр.дело № 6028/2007 год. на ВКС, V г.о. и на решение № 1458 от 16.12.2008 год. по гр.дело № 5048/2007 год. на ВКС, ІV г.о. по въпроса доколко съдът във втората фаза е обвързан от решението за допускане на делбата относно вида на имотите и обема на делбената маса.
Преди да се произнесе по основателността на касационната жалба на Н. Г. П. с вх.№ 3948 от 21.06.2012 год. Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. взе предвид следното:
С въззивното решение е прието, че апартаментът, който е бил съпружеска имуществена общност, прекратена с развод, правилно е бил възложен на бившия съпруг, комуто са предоставени родителските права върху детето и който не притежава собствено жилище. Окръжният съд се е позовал на чл.288, ал.2, предл.последно ГПК/отм./, както и на указанията, дадени с решение № 99 от 06.04.2012 год. по гр.дело № 1036/2011 год. по гр.дело № 1036/2011 год. на ВКС, ІІ г.о., с което е обезсилено първоначалното въззивно решение № 338 от 20.07.2011 год. по в.гр.дело № 506/2011 год. и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав. В решението на ВКС, ІІ г.о. е посочено, че когато предмет на делбата е само едно неподеляемо жилище и са налице предпоставките на някоя от хипотезите на чл.288, ал.2 и 3 ГПК/отм./ за възлагане, съсобствеността върху него не може да бъде ликвидирана чрез някой от общите способи, дори когато допуснатите до делба имоти съответстват на броя на съделителите.
В. съд е приел по-нататък, че макар и да е била допусната делба на гараж, такъв не съществува, тъй като никога не е построяван, независимо, че е бил предмет на нотариален акт за продажба № *, т.*, рег.№ * по нот.дело № */* год. Посочено е, че е налице хипотеза, аналогична на изчезването или погиването на вещта, т.е. след влизане на решението за допускане на делбата е настъпил нов факт, който следвало да бъде съобразен от съда. С оглед на това е прието, че правилно за уравнение на дела на съделителката /сега касатор/ е било поставено правото на строеж върху гаража.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира жалбата срещу въззивното решение за частично основателна поради следните съображения:
В. съд законосъобразно е приел, че съсобствеността върху апартамент № * на четвъртия етаж от четириетажната сграда в УПИ * в кв.* по плана на [населено място], следва да бъде ликвидирана чрез възлагане на неподеляемото жилище по реда на чл.288, ал.2, предл.посл.ГПК/отм./ в дял на бившия съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете и който съделител няма собствено жилище.
По делото е безспорно, че с влезли в сила решение № 1043 от 20.11.2008 год. по гр.дело № 1512/2007 год. на Пазарджишкия районен съд и решение № 220 от 11.05.2009 год. по гр.дело № 121/2009 год. на Пазарджишкия окръжен съд е била допусната съдебна делба между съделителите – бивши съпрузи на придобити през време на брака недвижими имоти: а/апартамент № *, разположен на четвъртия етаж с площ * кв.м., ведно с масивен гараж № * с площ * кв.м., построен във вътрешната част на дворното място, представляващо УПИ * в кв.* по плана на [населено място] и б/ метален павилион с площ * кв.м., с придобит траен градоустройствен статут по реда на § 17, ал.2 ПР на ЗУТ, разположен в УПИ *-търговия в кв. *”а” по плана на [населено място].
От заключението на съдебно-техническата експертиза е установено, че стойността на неподеляемото жилище е 26 871 лева, както и че металният павилион е поделяем на два дяла – самостоятелен обект „Кафе-аперитив” на стойност 8 621 лева и самостоятелен обект „Хранителен магазин” на стойност 5 620 лева. Установено е също така, че описаният в нотариален акт № *, т.*, рег.№ *, нот.дело № */* год. гараж № * със застроена площ * кв.м. не съществува. От свидетелските показания е прието за установено, че гаражното петно на С. Д. Н. в дворното място никога не е било застроявано.
Не е спорно, че претенция за възлагане на апартамента е предявил съделителят С. Д. Н., комуто са предоставени за упражняване родителските права по отношение на детето С. Д. С., родено на 26.07.1994 год., както и че същият не притежава друго жилище.
При тези данни, правилно е приложението на чл.288, ал.2, предл.посл.ГПК/отм./. Както е посочено в тълк.решение № 1 от 19.05.2004 год. по тълк.гр.дело № 1/2004 год. на ОСГК на ВКС/срвн., т.4 от мотивите/, нормата на чл.288, ал.2 ГПК/отм./ въвежда изключение от общия принцип, заложен в чл.288, ал.1 ГПК/отм./, което се явява привилегия в защита на интересите на ненавършилите пълнолетия деца. При кумулативното наличие на изчерпателно изброените в чл.288, ал.2 ГПК/отм./ предпоставки бившият съпруг може да получи възлагане и да изкупи съсобствения неподеляем жилищен имот във втората фаза на делбата, като съдът уравнява дела на другия съделител с други имоти или пари. В. решение е съобразено и с указанията по приложение на закона, съдържащи се в решение № 99 от 06.04.2012 год. по гр.дело № 1036/2011 год. на Върховния касационен съд, ІІ г.о. С него е обезсилено първоначално постановеното въззивно решение № 338 от 20.07.2011 год. по в.гр.дело № 506/2011 год. на Пазарджишкия окръжен съд, като е посочено, че когато предмет на делбата е само едно неподеляемо жилище и са налице предпоставките на някоя от хипотезите на чл.288, ал.2 и ал.3 ГПК/отм./ за възлагане, съсобствеността върху него не може да бъде ликвидирана чрез някои от другите общи способи, дори когато допуснатите до делба имоти съответстват на броя на съделителите. С оглед така утвърдената задължителна практика на ВКС по смисъла на чл.280, ал.1, т.1 ГПК, неоснователен е доводът на жалбоподателката, че за да възникне възможността за възлагане по реда на чл.288, ал.2 ГПК/отм./ е необходимо кумулативното наличие и на предпоставките на чл.288, ал.1 ГПК/отм./ - не само неподеляемост на жилищния имот, но и невъзможност за поставянето му в някой от дяловете.
Предвид изложеното по приложението на чл.288, ал.2, предл.посл.ГПК/отм./ въззивният съд правилно е приел, че за уравнение на дела на съделителката Н. Г. П. следва да се постави в неин дял металния павилион с площ * кв.м., с придобит траен градоустройствен статут по реда на § 17, ал.2 от ПР на ЗУТ, разположен в УПИ *-търговия и услуги в кв.*”а” по плана на [населено място], с пазарна стойност 14 241 лева, който имот е допуснат до делба с влязло в сила решение. В тези части обжалваното решение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.
В частта, с която е потвърдено решението на първата инстанция, с което на съделителката Н. Г. П. е поставено в дял и гаражно незастроено строително петно, ведно със съответното право на строеж, предвидено за застрояване на масивен гараж № *, със застроена площ * кв.м., находящо се във вътрешната част на дворното място – в дъното на имота, съставляващ УПИ *, представляващ парцел *-* в кв.* по плана на [населено място] с пазарна стойност 1 756 лева, въззивното решение е постановено в нарушение на чл.220, ал.1 и чл.282, ал.1 ГПК/отм./.
В. съд е приел, че след като допуснатия до делба с влязло в сила решение гараж не съществува, тъй като никога не е бил построяван, за уравнение на дела на съделителката/сега касатор/ следва да се възложи правото на строеж върху този гараж. Посочено е, че използваното от районния съд при описанието понятие „гаражно незастроено строително петно” не води до какъвто и да е порок на първоинстанционното решение, тъй като става ясно, че се касае за съответното право на строеж.
Касационното обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.2 ГПК поради противоречието му с постановените по реда на чл.218а, ал.1, б.”а” ГПК/отм./ във връзка с § 2, ал.3 ГПК решение № 1283 от 20.11.2008 год. по гр.дело № 6028/2007 год. на ВКС, V г.о. и решение № 1458 от 16.12.2008 год. по гр.дело № 5048/2007 год., ВКС, ІV г.о. С тях е преутвърдена постоянната практика на Върховния касационен съд, която приема, че решението по допускане на делбата по чл.282, ал.1 ГПК/отм./ се ползва със сила на пресъдено нещо по въпросите: между кои страни, за кои имоти и при какви квоти ще се извърши делбата. Ето защо, решението по допускане на делбата е задължително за съда във втората фаза на производството, който се произнася само относно начина, по който ще се прекрати съсобствеността, съобразявайки поделяемостта на допуснатите до делба имущества и правата на съделителите. С двете решения на ВКС е посочено, че с влизане в сила на решението по допускане на делбата се преклудират всички спорове относно наличието на съсобственост върху конкретен имот и че във фазата по извършване на делбата не могат да се отстраняват грешки, допуснати в постановено в предходно производство решение /чл.282, ал.1 във връзка с чл.224 и чл.220, ал.1 ГПК, отм./.
След като във втората фаза на делбеното производство е констатирано, че допуснатия до делба гараж № * от * кв.м. във вътрешната част на дворното място – в дъното на парцел *-* в кв.*, не съществува, първоинстанционният съд е бил длъжен да прекрати делбеното производство по отношение на несъществуващия имот поради липса на предмет. В. съд е следвало да отстрани допуснатото от първоинстанционния съществено процесуално нарушение, като отмени решението в тази му част и прекрати производството по отношение на несъществуващия гараж. Като не е сторил това, окръжният съд на свой ред е нарушил съществено процесуалните правила, което съставлява основание за отмяна на въззивното решение по чл.281, т.3, предл.второ ГПК, с което е потвърдено решението на първата инстанция в частта, с която за уравнение на дяловете в дял на съделителката Н. Г. П. е поставено гаражно незастроено строително петно, ведно с правото на строеж, предвидено за застрояване на масивен гараж № * със застроена площ от * кв.м., с пазарна стойност 1 756 лева. Д. производство по отношение на масивен гараж № * с площ от * кв.м. /съгласно описанието му в решението за допускане на делбата № 1043 от 20.11.2008 год. по гр.дело № 1512/2007 год./ следва да бъде прекратено в тази му част поради липса на предмет.
В. решение следва да бъде отменено и в частта, с която е потвърдено решението на първата инстанция относно паричното уравнение на дела на съделителката Н. Г. П.. Общата парична равностойност на делбените имоти възлиза на 41 112 лева или стойността на дела на всеки от двамата съделители следва да бъде в размер на 20 556 лева. С. С. Д. Н. получава в дял жилище в размер на 26 871 лева, а съделителката Н. Г. П. – два самостоятелни нежилищни обекта с обща пазарна стойност 14 241 лева. Ето защо, паричното уравнение, което С. Д. Н. дължи на Н. Г. П. е в размер на 6 315 лева, която сума същият следва да й заплати заедно със законната лихва в шестмесечен срок от влизане в сила на решението за възлагане.
С оглед стойността на дяловете на двамата съделители – по 20 556 лева за всеки от тях, на отмяна подлежи решението и в частта относно дължимите държавни такси, като С. Д. Н. следва да заплати сумата 822,24 лева, вместо 857,36 лева, а Н. Г. П. – 902,24 лева, вместо 937,36 лева.
С оглед изхода на делото по касационната жалба, съделителката Н. Г. П. следва да заплати на С. Д. Н. разноски за настоящото производство, изчислени по компенсация в размер на 372,65 лева.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА решение № 237 от 18.05.2012 год. по в.гр.дело № 368/2012 год. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 341 от 08.04.2011 год. по гр.дело № 1512/2007 год. на Пазарджишкия районен съд в частта, с която в дял на Н. Г. П. е поставено гаражно незастроено строително петно, ведно със съответното право на строеж, предвидено за застрояване на масивен гараж № * със застроена площ от * кв.м., находящо се във вътрешната част на дворното място – в дъното на имота, съставляващ УПИ №*, представляващ парцел *-* в кв.* по плана на [населено място], [улица], при съседи на гаражното строително петно: гараж № *, парцел *-*, гараж № * и двор и при съседи на имота: *-*, *-*, *-*, *-* и улица, с пазарна стойност * лева; в частта относно паричното уравнение на дела на Н. Г. П. и в частта относно дължимите от съделителите държавни такси, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПРЕКРАТЯВА поради липса на предмет делбеното производство по отношение на масивен гараж № * с площ * кв.м., построен във вътрешната част на дворното място, представляващо УПИ * в кв.* по плана на [населено място], при съседи на гаража: гараж *, склад * и коридор.
ОПРЕДЕЛЯ възлагателната стойност, която следва да бъде изплатена от С. Д. Н. за уравнение дела на Н. Г. П. в размер на 6 315/шест хиляди триста и петнадесет/лева, заедно със законната лихва в шестмесечен срок от влизане в сила на решението за възлагане, като условие за прекратяване на съсобствеността върху поставения в дял на основание чл.288, ал.2, предл.посл.ГПК/отм./ на С. Д.Н. апартамент № *, разположен на *-тия етаж, с площ * кв.м. в масивната четириетажна жилищна сграда в дворното място, представляващо УПИ * в кв.185 по плана на [населено място].
ОСЪЖДА С. Д. Н., ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица], ап.*, ет.*, да заплати държавна такса за делбеното производство в размер на 822,24/осемстотин двадесет и два + 0,24/лева.
ОСЪЖДА Н. Г. П., ЕГН [ЕГН], от [населено място], обл.П., да заплати държавна такса за делбеното производство в размер на 902,24/деветстотин и два + 0,24/лева.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 237 от 18.05.2012 год. по в.гр.дело № 368/2012 год. на Пазарджишкия окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 341 от 08.04.2011 год. по гр.дело № 1512/2007 год. на Пазарджишкия районен съд в частта, с която в дял на основание чл.288, ал.2 ГПК/отм./ на С. Д. Н. е поставен апартамент № *, на стойност 26 871 лева, разположен на ІV-тия етаж, с площ * кв.м., складово помещение към него № *, разположено на ниво партер с площ * кв.м., ведно с припадащите се * кв.м. ид.ч. от общите части на масивна четириетажна жилищна сграда, построена в дворното място, представляващо УПИ *-* в кв.* по плана на [населено място], а за уравнение на дела на Н. Г. П. е поставен в неин дял метален павилион с площ * кв.м. с придобит траен градоустройствен статут по реда на § 17, ал.2 от ПР на ЗУТ, разположен в УПИ V-търговия в кв.*”а” по плана на [населено място], обл.П., ведно със съответните на павилиона идеални части от учреденото възмездно право на строеж върху терен от * кв.м., с пазарна стойност 14 241 лева.
Осъжда Н. Г. П. да заплати на С. Д. Н. разноски за настоящото производство, изчислени по компенсация, в размер на 372,65/триста седемдесет и два + 0,65/лева.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/