Ключови фрази
Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * Делба * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * правоприемство


4

O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 701

гр. София, 22.12.2014 г.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание в състав:

Председател:Дoбрила Василева
Членове:Маргарита Соколова
Гълъбина Генчева


като разгледа докладваното от съдията Соколова ч. гр. д. № 2052/2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК частна касационна жалба вх. № 2295/21.02.2014 г. от ТПК „Колектив-945” [населено място] чрез процесуалния представител адв. В. Ц., срещу определение № 153 от 10.02.2014 г. на Старозагорския окръжен съд по ч. гр. д. № 1029/2014 г., с което е потвърдено определение № 3679/ 05.12.2013 г. на С. районен по гр. д. № 1796/1996 г. за спиране на производството до приключване с влязъл в сила съдебен акт на т. д. № 187/2013 г. на Старозагорския окръжен съд.
Жалбоподателят навежда подробни доводи за неправилност на атакувания акт и иска неговата отмяна, претендира разноски. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК излага три групи въпроси, по които въззивният съд се е произнесъл и заради които счита, че следва да се допусне касационното обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т.т. 1 и 3 ГПК, а именно: 1. когато в хода на делбен процес съделител прехвърли свое право в полза на трето лице, същото може ли да встъпи в делото при условията на чл. 121 ГПК /отм./; могат ли третите лица, придобили спорно право през време на процеса, ако не встъпят в делбеното дело, да предявят друго дело за имота и да искат спиране на делбеното дело, или решението за допускане на делбата е задължително за тях при условията на чл. 121, ал. 3 ГПК /отм./ - по този въпрос жалбоподателят обосновава противоречие с т.т. 1 и 2 на ППВС № 4/1964 г. и с решение № 286 от 09.05.2001 г. по гр. д. № 2/2001 г. на ВКС, І-во г. о.; 2. следва ли да се спира производството по делото за делба, ако трети лица са придобили спорни права от съделител в хода на процеса след приключване на първата фаза на делбата или действителността на тази сделка ще се преценява при условията на чл. 76 ЗНсл след като приключи делбеното дело; кой спор е преюдициален - този по делбеното дело или новопредявен спор от тези трети лица за действителността на сделката, извършена от съделителя на трети лица в хода на процеса - обосновава се противоречие на обжалваното определение с т.т. 1 и 2 на ТР № 1 от 19.05.2004 г. на ОСГК на ВКС; 3. на последно място жалбоподателят сочи, че въззивният съд се е произнесъл неправилно по въпроси, които са от значение за точното прилагане на закона: чл. 182, ал. 1, б. «г», чл. 121 и чл. 181 ГПК /отм./ и чл. 76 ЗНсл. Счита, че изясняването на тези въпроси по прилагането на посочените разпоредби в делбения процес ще бъде от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. .
От ответниците по частната жалба ТПК „Колектив-2” [населено място] в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК не е постъпил писмен отговор.
Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., като обсъди данните по делото, намира следното:
С решение № 103 от 25.04.2007 г. по гр. д. № 661/2002 г. на Старозагорския окръжен съд е допусната съдебна делба на няколко недвижими имота между ТПК „Колектив-945” с квота 266/285 ид. ч., ТПК „Колектив-2” с квота 9/285 ид. ч. и ТПК „Колектив” с квота 10/285 ид. ч. Това решение е отменено с решение № 909/08 от 29.08.2008 г. по гр. д. № 3963/2007 г. на ВКС, V-то г. о., и искът за делба, предявен от ТПК „Колектив-945” е отхвърлен, по съображения, че никоя от страните не се легитимира като правоприемник на прекратената през 1971 г. ТПК „Колектив”, респективно на възстановеното по реда на пар. 1 от ДР на ЗК от 1991 г. /отм./ вр. чл. 1 и 2 ПМС № 1992/1991 г.
След постановяване на това решение, на 23.12.2008 г. ТПК „Колектив” продала на ТПК „Европа Е-2008” ателие за услуги в [населено място], [улица], друго ателие за услуги в с. гр., [улица], и производствена и административна сграда с площ 3 848 кв. м. г., които са част от имотите, предмет на делото за делба, както и поземлен имот с площ 1 404 кв. м. с административен адрес [населено място], [улица] сграда за битови услуги с площ 73 кв. м. Сделката е сключена с н. а. № 30, том VІ, рег. № 9962, дело № 910 от 2008 г.
Впоследствие отхвърлителното решение по иска за делба № 909/08 от 29.08.2008 г. по гр. д. № 3963/2007 г. на ВКС, V-то г. о., е отменено по реда на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК с решение № 38 от 27.01.2011 г. по гр. д. № 1343/2010 г. на ВКС, І-во г. о. /допълнено с решение № 103 от 15.04.2011 г./ и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на ВКС на касационната жалба вх. № 10118 от 13.06.2007 г., подадена от ТПК „Колектив”. Образувано е гр. д. № 438/2011 г. на ВКС, І-во г. о., като след констатация, че касаторът ТПК „Колектив” е заличен, при вписване на това обстоятелство в търговския регистър на 17.09.2009 г., производството по касационната жалба е прекратено с определение № 400 от 24.10.2011 г. и делото е върнато на първоинстанционния съд за продължаване на делото по втората фаза на делбата.
По искова молба на приобретателя по договора за покупко-продажба от 2008 г. ТПК „Европа Е-2008” от 20.06.2013 г. е образувано т. д. № 187/2013 г. на Старозагорския окръжен съд с ответници ТПК „Колектив-945” и ТПК „Колектив-2” /в ликвидация/. Ищецът твърди, че ответните кооперации не притежават качеството на правоприемници на неговия праводател - ТПК „Колектив”, и иска, след като съдът констатира това, да се признае правото на ищеца на собственост върху имотите, закупени с н. а. № 30/2008 г., които са и част от делбените имоти, както и да се признае за нищожна делбата по гр. д. № 661/2002 г. на Старозагорския окръжен съд поради неучастие в нея на купувача в качеството му на частен правоприемник на един от съделителите - ТПК „Колектив”.
Това дело е послужило като основание по чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК /отм./ делбеното производство да бъде спряно с определение № 3679 от 05.12.2013 г. по гр. д. № 1796/1996 г. на Старозагорския районен съд. Прието е, че въпросът за нищожността на допуснатата делба поради неучастие на съделител е преюдициален за извършване на делбата. За да потвърди това определение, въззивният съд приел, че приобретателят ТПК „Европа-Е-2008 не може да встъпи като страна в делбеното производство, тъй като първата фаза на делбата вече е приключила с влязло в сила решение по допускането й.
Настоящият състав на ВКС, І-во г. о., намира, че атакуваното определение следва да бъде допуснато до касационно обжалване. Въпросът, обусловил решаващия правен извод на съда в обжалваното решение, се свежда до приложението на чл. 121 и чл. 181 ГПК /отм./ при извършено разпореждане със спорните имоти /съответно с част от тях/ от съделител в полза на трето лице по време на висящото дело за делба. По този въпрос е налице твърдяното от касатора основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК - противоречие със задължителна за съдилищата по смисъла на т. 2 от ТР № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС практика.
За да потвърди определение № 3679/05.12.2013 г. на С. районен по гр. д. № 1796/1996г. за спиране на делбеното дело във фазата на извършването й поради преюдициалност на спора по т. д. № 187/2013 г. на Старозагорския окръжен съд, въззивният съд приел, че приобретателят ТПК „Европа-Е-2008, ищец по иска с правно основание чл. 75, ал. 2 З.., не може да встъпи като страна в делбеното производство при приложението на чл. 181 ГПК /отм./, тъй като първата фаза на делбата вече е приключила с влязло в сила решение по допускането й. Приетото от въззивния съд влиза в противоречие с т. 3 на ТР № 3/ 2013 г. по т. д. № 3/2013 г. на ОСГК на ВКС. Съгласно тълкувателния акт, приобретателят по правна сделка, извършена след предявяване на иска за делба, може да замести своя праводател със съгласието на всички съделители. След влизане в сила на решението по допускане на делбата, във фазата по извършването приобретателят участва чрез своя процесуален субституент /прехвърлителя/, ако не изрази воля да встъпи в процеса като подпомагаща страна. Приобретателят може да участва като главна страна, ако встъпи по реда на чл. 181 ГПК /отм./ в първа или във втора фаза на производството.
По съществото на частната касационна жалба настоящият състав на ВКС, І-во г. о., намира, че същата е основателна. Изводите на въззивния съд за преюдициалност на спора по т. д. № 187/2013 г. на Старозагорския окръжен съд към фазата на извършване на делбата и потвърждаване на спирането й, са неправилни. Налице е влязло в сила решение, с което делбата е допусната между праводателя на ищеца по т. д. № 187/2013 г. и ответниците по същото дело. С решението по чл. 282, ал. 1, изр. 1 ГПК /отм./ правата на съделителите са установени и частният правоприемник на единия от тях следва да участва във втората фаза на делбата, като правата му се зачетат в обема, който е признат на праводателя му, защото е обвързан от силата на пресъдено нещо на решението по допускане на делбата. Съдът във втората фаза на делбеното производство не се произнася по въпроса кому принадлежи собствеността върху делбените имоти, а следва да се съобрази с настъпилото във висящността на спора правоприемство, като по този факт не е необходимо да се изчаква решението по т. д. № 187/2013 г. В този смисъл исковете за собственост и за нищожност на делбата не са преюдициални за делбеното дело. Хипотезата, пред която страните са изправени, разкрива тази особеност, че след извършване на разпоредителната сделка, на която ищецът по т. д. № 187/2013 г. се позовава, праводателят му е бил заличен от търговският регистър, при което положение производството по делото за делба следва да продължи с участието на правоприемника съгласно чл. 120 ГПК /отм./. С молба от 22.03.2013 г., приложена на л. 310-312 от делбеното дело, ТПК „Европа-Е-2008” и други лица са поискали да бъдат конституирани като страна на основание чл. 227 ГПК, аналогичен на чл. 120 ГПК /отм./, като правоприемници на ТПК „Колектив” за определената й квота от 10/285 ид. ч. от делбените имоти, по която съдът все още не се е произнесъл. По делото има данни за извършени от ТПК „Колектив” във висящия делбен процес разпоредителни сделки с част от делбените имоти в полза и на други лица и съдът следва да се произнесе и по тяхното участие в делбеното дело.
В обобщение, като неправилно определението на въззивния съд и потвърденото с него първоинстанционно определение за спиране на производството на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК /отм./ следва да бъдат отменени, а делото следва да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизовдствените действия.
По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до касационно обжалване определение № 153 от 10.02.2014 г. по ч. гр. д. № 1029/2014 г. на Старозагорския окръжен съд.
ОТМЕНЯ определение № 153 от 10.02.2014 г. на Старозагорския окръжен съд по ч. гр. д. № 1029/2014 г. и потвърденото с него определение № 3679 от 05.12.2013 г. по гр. д. № 1796/1996 г. на Старозагорския районен съд.
ИЗПРАЩА делото на Старозагорския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по втора фаза на делбата по гр. д. № 1796/1996г.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: