Ключови фрази


O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 218

гр. София, 02.06.2022 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание нa двадесет и шести май две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА
изслуша докладваното от съдията Е. Томов гр. дело
№ 668/2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба вх. № 2891/30.03.2022г с правно основание чл.24, ал. 1 ЗПрП , подадена от П. Ц. Т. .
Искането за предоставяне на правна помощ е отправено до настоящия съд и е постъпило в срока за обжалване на определение №119 от 17.03.2022г гр. дело № 668/2022 г ,което определение е постановено по молба на П. Ц. Т. за отмяна на влязло в сила решение в производството по чл. 307, ал. 1 ГПК, като молбата за отмяна е оставена без разглеждане като недопустима .
В производството по администриране на молба вх. № 261732/20.09.2021 г. на П. Ц. Т. по чл. 303 ал.1 ГПК , на молителя е била предоставена правна помощ , съгласно определение от 03.11.2021г на РС Горна Оряховица ,за изготвяне на молбата,поправена с молба вх№261888 от 12.11.2021г последната изготвена от назначената по реда на ЗПрП адв. Ст.М.,осъществила правна помощ за молителя в производството по отмяна .Понастоящем , адв.С. М. е депозирала и частна жалба срещу определението ,в частта му за разноските .По същество ,искането на страната в тази молба следва да бъде разгледано по реда на чл.248 ГПК ,от настоящия състав , чието определение ще подлежи на обжалване .
След като прецени искането , подкрепено с декларация по чл. 23 ЗПрП съдът намира,че настощата молбата за предоставяне на правна помощ е неоснователна . Производство е образувано по молба за отмяна по която е допусната и оказана правна помощ и която молба , по служебна преценка на настоящия състав на ВКС,е недопустима. Адвокатът , осъществяващ правна помощ , не може да запълни със свои професионални действия и знания липсата на надлежни твърдения, единствено годни да обусловят извод за допустимост на отмяната при влязло в сила решение. В случай ,че молителят е недоволен от определението ,проверка за неговата законосъобразност ще бъде извършена също по служебен критерии , при проверка на допустимостта на исканото производство по отмяна , от друг състав на ВКС, при постъпила частна жалба.Нито конкретните оплаквания на жалбоподателя, нито представителство от назначен адвокат в това частно производство , ще имат значението което изисква нормата на чл. 23, ал.2 от ЗПрП ,за да бъде преценена положително необходимостта от предоставяне на правна помощ . Условието е интересите на правосъдието да изискват това/чл. 23, ал. 2 ЗПрП/, както и предоставянето на правна помощ по чл. 21, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗПрП да е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето - чл. 24, ал. 1, т. 1 ЗПрП.
Необходимостта от правна помощ, преценена положително в хода на администриране на молбата за отмяна, е изчерпана Правна помощ е осъществена . В конкретния случай предвид етапа, в който е висящо производството по делото,интересите на правосъдието не налагат участие на адвокат за защита на интересите на молителя. Настоящият състав на ВКС също така намира ,че са налице и основанията за отказ по чл.24 , т.2 ЗПрП .

Предвид изложеното Върховният касационен съд, състав на III–то г.о.,

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без уважение молба вх. № 2891/30.03.2022г на П. Ц. Т. за предоставяне на правна помощ по настощето дело .

Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването на препис от него.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: