Ключови фрази


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 170

София, 11. март 2021 г.


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на девети декември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков
ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев
Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр. д. № 2774 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.
Обжалвано е решение № 397/10.03.2020 на Варненския окръжен съд по гр. д. № 287/2020, с което е потвърдено решение № 5497/19.12.2019 по гр. д. № 9727/2019 на Варненския районен съд, с което е уважен предявеният по чл. 124, ал. 1 ГПК.
Недоволен от решението е касаторът „Енерго – Про Продажби“ АД, В., представляван от адв. Н. Б. от ВАК, който го обжалва в срок като счита, че въззивният съд се е произнесъл по материалноправните въпроси: 1) при установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД; 2) има ли право доставчикът на ел. енергия едностранно да коригира сметките на потребителите в периода след влизане в сила на промените на чл. 98а, ал. 2, т. 6 и чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ и приемането на ПИКЕЕ (обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.), както и при сега действащите ПИКЕЕ (обн., ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г.), при условие, че корекцията се извършва при действието на заварените Общи условия на доставчика, в които не е предвиден ред за уведомяване при извършване на корекция по смисъла на разпоредбата на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ; 3) Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.2012 г. и при действието на чл. 48, чл. 49, чл. 50, чл. 51 от ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г.; които (въпроси) са решени от решен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Счита, че са налице предпоставките на чл. 280, ал. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване, тъй като решението е очевидно неправилно.
Ответникът по жалбата К. Л., представляван от адв. Цв. Д. от ВАК, я оспорва като счита, че повдигнатите въпроси нямат претендираното значение, а по същество решението е правилно, поради което не следва да се допуска касационно обжалване. В случай, че се приеме, че е налице противоречие с практиката на ВКС, производството по делото да бъде спряно до приемане на тълкувателно решение по т. д. № 3/2019 на ВКС, ОСГТК. Претендира разноски за адвокатско възнаграждение за касационното производство.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като констатира, че обжалваното решение е въззивно, както и че предметът на делото пред въззивната инстанция не е под 5.000 лева, намира, че то подлежи на касационно обжалване. Касационната жалба е подадена в срок, редовна е и е допустима.
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че между страните има валидно сключен договор за продажба на ел. енергия при действащите публично известни Общи условия на договорите за продажба на ел. енергия, като ищецът се явява битов клиент по см. на §1 т.2а ДР ЗЕ на ответното дружество. От констативен протокол се установява, че на 31.05.2018 г. е извършена техническа проверка на измервателната система в обекта на ищеца, като са констатирани показания на измервателното устройство (СТИ), подробно описани в протокола, а в скрития регистър 1.8.3. се съдържало записване за преминала ел. енергия, а при отчитането на електромера е установена грешка, поради което същият е бил демонтиран и подменен с нов, а старият - поставен в индивидуална опаковка, пломбирана с пломба и изпратен за експертиза. Посочени са показанията на тарифите; установено е отсъствие на механични дефекти на кутията, клемите, клемния блок на електромера, а при софтуерното четене била установена намеса в тарифната схема на електромера така, че действително потребената енергия била отчетена в невизуализираната на дисплея тарифа, като е констатирано, че електромерът е съответствал на метрологичните характеристики и отговарял на изискванията за точност на измерването на ел. енергия. Въз основа на горното е изготвено становище за начисление на ел. енергия, като е посочено че корекцията е извършена на основание софтуерен прочит на паметта на СТИ, при което е установено точното количество неотчетена ел. енергия, за което ищецът е бил уведомен. По делото е представена справка за потреблението на ищеца и приложена фактура за начисляване на процесната сума, представляваща незаплатена, но потребена ел. енергия за процесния обект на потребление за сочения едногодишен период. Съгласно приетото по делото заключение на вещото лице по съдебно-техническа експертиза, е прието за установено, че процесният СТИ е от одобрен тип, преминал метрологичната проверка; при неманипулирана схема на присъединяване на абонат към ел. разпределителната мрежа, следва цялото количество потребявана ел. енергия да преминава през измервателната схема на СТИ; в протокола не била констатирана намеса в схемата на присъединяване. Следователно, отчетените в тарифа ТЗ-1.8.3 количества ел. енергия са били преминали през измервателната схема и били регистрирани в тарифа ТЗ, която по заводска настройка не се визуализирала.
Въззивният съд е приел като безспорно, че ищецът се явява клиент на ответното дружество и потребител на ел. енергия по смисъла на ЗЕ; както и че имотът, в който е бил монтиран процесният електромер се явява част от електропреносната мрежа; а също и че с ответника са били в договорни отношения за доставка на ел. енергия, уредени при публично обявени ОУ. Съгласно разпоредбата на чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществява съгласно норми, предвидени в правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начина и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от СТИ. В ал.2 на чл. 83 ЗЕ е предвидено посочените в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ правила да се приемат от Комисията, т.е. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), понастоящем КЕВР, и да се публикуват от Комисията и енергийните предприятия на интернет страниците им. С приетата с § 83, т. 1, б. „г” ЗИД ЗЕ, обн. ДВ бр. 54/2012 (в сила от 17.07.2012 г.), с нормата на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ е въведено изискване Общите условия, при които крайният снабдител продава ел. енергия, да съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция по сметка съгласно правилата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ. С оглед горната правна уредба се налага изводът, че с това изменение на ЗЕ е въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиента при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, ако е изпълнено задължението по чл. 98а, ал. 2, т. 6 и чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ за предвиждане в ОУ на ДПЕЕЕМ ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и на правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), регламентиращи принципите на установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената ел. енергия. Предвидените в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) са приети от ДКЕВР с Протокол № 147/14.10.2013 (ДВ бр. 98/12.11.2013). Доколкото същите са приети от ДКЕВР в изпълнение на делегирани с разпоредбите на чл. 21, ал. 1 ЗЕ и чл. 83 ал. 1 и ал. 2 ЗЕ правомощия, съобразно чл. 2, ал. 1, вр. чл. 11 и чл. 12 ЗНА, Правилата съставляват източник на правото, в качеството си на акт по прилагане на закона, с нормативен характер. Така влизането в сила на ПИКЕЕ обосновава принципната възможност за коригиране на сметката на абонати за минал период, но само при стриктно спазване на предвидените в ПИКЕЕ изисквания. По арг. от чл. 5, ал. 4 КРБ и чл.14 ЗНА материалноправните норми имат действие занапред, ако друго не е изрично предвидено. Такова предвиждане, различно от установеното обичайно действие на нормативните разпоредби за в бъдеще, не е предвидено в ПИКЕЕ. От това следва, че правилата, установени в ПИКЕЕ са приложими за корекционни процедури с начална дата след 16.11.2013 г. Ето защо и с оглед въведения корекционен период разпоредбите на ПИКЕЕ /обн.ДВ бр.98/12.11.2013г/ следва да се вземат предвид в случая предвид материалния им нормативен характер. С решение № 1500/6.02.2017 5-членен състав на ВАС по адм. д. № 2385/2016 (обн. ДВ 15/14.02.2017) е обезсилил в една част и отменил в друга решение № 12897/1.12.2015 по адм.д. № 9462/2014 на ВАС, като са отменени ПИКЕЕ, приети по т. 3 от Протоколно решение № 147/14.10.2013 на ДКЕВР, обн. ДВ, бр. 98/12.11.2013, с изключение на чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от този акт. При тези данни съдът е достигнал до извод, че към момента на начисляването е имало нормативно основание за извършване на едностранни корекции на сметките на абонатите за минал период – чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 ПИКЕЕ, но същевременно е приел, че няма действащи правила за процедурата и условията за установяване на предпоставките им. Изложени са съображения, че поради съществуващата законова делегация в чл. 83, ал. 2 ЗЕ до приемането на нови ПИКЕЕ, които да съответстват на тази делегация, ответното дружество не би могло да се ползва от корекционната процедура, за която към датата на проверката са липсвали нормативен ред за установяване на предпоставките за извършване на корекционна процедура и начина на извършване на проверка на средството за търговско измерване. Предвид изложеното, при липсата на процедурни правила в ПИКЕЕ, към които препраща чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, доказването на предпоставките за служебно начисляване на допълнителни количества ел. енергия по партидите на абонатите не би могло да бъде осъществено. Общите правила за доказване на определени факти са неприложими, тъй като отношенията между доставчиците и потребителите на ел. енергия се регулират от специален закон (ЗЕ), в регулирането на които Държавата, чрез неин орган – КЕВР, има задължително участие, каквото участие не е предвидено при приемането на общия закон. Освен това в общите закони не се съдържа регламентация на специалните понятия и термини, съдържащи се в ЗЕ. Следователно, недопустимо е само чрез общите на ГПК доказателствени средства да бъде установяван фактът на констатираното неизмерване или неточно измерване на доставяните до абонатите количества ел. енергия. Този извод се налага и предвид строгата регулация и държавен контрол над енергийния сектор с цел защита на потребителите и надзор над доставчиците на енергийни услуги. Предвид отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ, визиращ процедурата, по която се установява неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия, въззивният съд е приел, че след 14.02.2017 г. не е налице законоустановена възможност за доставчиците да извършат такива корекции (в този смисъл се е позовал на задължителна съдебна практика на ВКС, ТК). Процесната корекция е била извършена през м. май 2018, т.е. след 14.02.2017 г. и затова е липсвала изискуемата от ЗЕ подзаконова норма, с която да е уредена специалната процедура. Дори и да се приеме, че отмяната на нормите, уреждащи формалната процедура за реализиране материалното право по чл. 48-51 ПИКЕЕ, не обуславя законосъобразността на самото му прилагане, процесната корекция отново се явява незаконосъобразна. Доколкото с решение № 2315/21.02.2018 по адм. д. № 3879/2017 на ВАС, потвърдено с решение № 13691/8.11.2018 по адм. д. № 4785/2018 на 5-членен състав на ВАС, са отменени и останалите действащи след решение № 1500/6.02.2017 по адм. д. № 2385/2016 на ВАС текстове от ПИКЕЕ, а именно: разпоредбите на чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51, т. е. ПИКЕЕ са отменени в цялост. Решението на Петчленния състав на ВАС е постановено на 8.11.2018 г., т.е. след начисляването на корекцията и към датата на постановяване на настоящото решение същото е влязло в законна сила, затова като новонастъпило обстоятелство следва да бъде съобразено от въззивния съд. С оглед на това, е прието, че представеният по делото протокол и извършената въз основа на него корекция на сметка, са съставени в нарушение на закона и затова не биха могли валидно да установят наличието на задължение на ищеца спрямо ответното дружество.
Касационното обжалване следва да бъде допуснато, тъй като повдигнатите правни въпроси обуславят изхода на делото и са решени в противоречие с практиката на ВКС.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение,


ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА касационното обжалване на решение № 397/10.03.2020 на Варненския окръжен съд по гр. д. № 287/2020.
Указва на касатора „Енерго – Про Продажби“ АД, В. и му предоставя възможност в едноседмичен срок да внесе по сметка на Върховния касационен съд сумата 139,32 лева такса за разглеждане на касационната жалба.
Делото да се докладва за насрочване в открито заседание с призоваване на страните след представяне на доказателства за внесената такса или изтичането на срока за това.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.