Ключови фрази


2
определение по гр.д.№ 956 от 2009 г. на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 49

гр.София, 18.03.2022 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди двадесет и втора в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 981 от 2022 г. приема следното:

Производството е образувано по подадена от Н. Х. Г. касационна жалба срещу решение № 271 от 21.10.2021 г. по в.гр.д.№ 533 от 2021 г. на Русенския окръжен съд.
След като констатира, че съдия Т. Г. е в пряка родствена връзка със младши съдия М. Д., който е член на състава на Русенския окръжен съд, постановил обжалваното решение, на основание чл.22, ал.1, т.6 ГПК Върховният касационен съд, ГК, състав на първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТВЕЖДА съдия Т. Г. от разглеждането и решаването на гр.д.№ 981 от 2022 г. на ВКС, ГК, първо г.о.
Делото да се докладва за определяне на друг съдия-докладчик по делото, на мястото на съдия Г..ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.