Ключови фрази
Отмяна на влязло в сила решение * представителство * особено, непредвидено обстоятелство


Р Е Ш Е Н И Е

№ 30

гр. София, 19.03.2020 година


В ИМЕТО НА НАРОДА


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1421 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.
Образувано е по подадена от ответника „Галакси 2003“ АД чрез Р. Л. О. молба за отмяна на влязло в сила решение № 778 от 18.04.2016 г. по гр. дело № 4875/2014 г. на Софийски апелативен съд, Гражданска колегия, 2 състав, с което е отменено решение от 11.04.2014 г. по гр. дело № 3158/2007 г. на Софийски градски съд, І ГО, 5 състав и вместо него е обявен за недействителен спрямо „Мегатранс 1“ ЕООД извършеният от Т. Г. С. и И. П. Н. апорт в капитала на „Галакси 2003“ АД на поземлен имот с пл. № 2 с площ 6 573 кв. м., поземлен имот пл. № 3 с площ 3 283 кв. м. и поземлен имот пл. № 4 с площ 4 953 кв. м., находящи се в [населено място], [улица], кв. 58, по плана на [населено място], кв. Горна Баня, м. „Карпузица“, съобразно решение от 09.04.2004 г. на Общото събрание на акционерите на „Галакси 2003“ АД, вписан в Търговския регистър на СГС с решение № 2/04.05.2004 г. по ф. дело № 5279/2003 г. на СГС, ФО.
Молителят прави оплакване, че въззивният съд е основал решението си на представени и приети по делото неправомерно създадени документи, а именно: потвърждение от Т. С. и И. Н., известие за доставяне на потвърждението, писмо от „Галакси 2003“ АД, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с рег. № 6794 от 07.9.2003 г. на Нотариус № 310, сключен с „Мегатранс 1“ ЕООД, декларация с рег. № 3960 от 29.11.2004 г. на Софийски нотариус с рег. № 189. Твърди, че е възможно потвърждението от Т. С. и И. Н. да представлява неистински документ, тъй като вероятно не е подписан от И. Н., като вместо него се е подписала Т. С.. Относно известието за доставяне на потвърждението молителят поддържа, че същото не е представено нито на дружеството, нито на В. П., а Т. С. е създала привидно правно положение на получен от дружеството документ. Молителят излага твърдение, че подписът върху представеното писмо от „Галакси 2003“ АД не е на Г. С. Г.. По отношение на представените с нотариална заверка на подписите предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с рег. № 6794 от 07.9.2003 г. на Нотариус № 310, сключен с „Мегатранс 1“ ЕООД, и декларация с рег. № 3960 от 29.11.2004 г. на Софийски нотариус с рег. № 189 поддържа, че същите подлежат на проверка, тъй като И. Н. е бил в САЩ към датата, за която се твърди да са подписани и заверени, и поради това, че В. В. П. не е подписвал декларацията. Молителят твърди, че е налице съмнение относно добросъвестността на управителя на „Мегатранс 1“ ЕООД, тъй като част от документите - потвърждение, известие за доставяне и писмо от „Галакси 2003“ АД от 05.04.2004 г., били представени и от „Мегатранс 1“ ЕООД чрез адвокат Б. В..
Молителят поддържа също, че И. Н. е представляван чрез адвокат Г. К. въз основа на неистинско пълномощно, съставено на 15.05.2015 г., което не е подписано от И. Н..
Излага съображения, че призоваванията и съобщенията до „Галакси 2003“ АД са извършвани чрез Т. С. или нейния син Г. С., като не е осъществено връчване на адреса на търговеца, а в Бюро „Призовки“ с цел дружеството да не узнае за делото. Молителят поддържа становище, че получаването на призовките и съобщенията от Г. С. е нередовно и поради това, че посоченото лице никога не е било управител на дружеството, а представляващ е била М. К. П.. Излага доводи, че поради нарушаване на чл. 50, ал. 1 ГПК не е имал възможност да изрази становище и оспори горепосочените писмени доказателства.
Твърди, че същият начин на призоваване е осъществен по гр. дело № 0463/2006 г. на СГС, 4 състав по отношение на предварителен договор от 05.08.2002 г., по гр. дело № 4038/2007 г. на СГС, ГО, І-3 състав и по гр. дело № 3040/2007 г. на СГС, ГО, І-4 състав.
Молителят поддържа, че е узнал за всички обстоятелства, на които основава искането си, на 24.07.2018 г. – датата, на която подал заявление до Софийски градски съд за издаване на преписи по делото.
Ответникът по молбата „Мегатранс 1“ ЕООД /ищец в първоинстанционното производство и въззивник във въззивното производство/ оспорва същата и прави възражение за нейната недопустимост по следните съображения: 1/ решението е съобщено на „Галакси 2003“ АД от Софийски апелативен съд и е получено от Г. С. С., член на съвета на директорите и заместник изпълнителен директор на дружеството и обитаващ адреса на управление, на 26.04.2016 г., а на 18.04.2016 г. адвокат С., представляващ „Галакси 2003“ АД, е получил делото за справка, което се установявало от картон-заместител; 2/ исковата молба за завеждане на делото е вписана преди повече от 10 години - на 07.03.2008 г. и фактът за водене на делото е оповестен съгласно чл. 1 от Правилника за вписванията; 3/ „Мегатранс 1“ ЕООД е платил данък за имота и такса смет в срок до 30.04.2018 г. и още тогава „Галакси 2003“ ЕООД е узнало това обстоятелство; 4/ молбата за отмяна не съдържа точно формулирани и надлежни основания за отмяна.
Ответникът „Мегатранс 1“ ЕООД излага и евентуални доводи за неоснователност на молбата за отмяна, като поддържа, че правото на защита на „Галакси 2003“ ЕООД не е нарушено, съобщенията и съдебните актове са връчвани на представител на молителя, а посочените в молбата за отмяна съдебни решения са с различен предмет и се отнасят за различни имоти и различни предварителни договори, поради което могат да бъдат постановени различни решения. Претендира присъждане на направените разноски по делото.
Ответницата Т. Г. С. не е подала отговор на молбата за отмяна на влязлото в сила въззивно решение.
Ответникът И. П. Н. чрез особен представител адв. И. П. Д. – М. не оспорва молбата за отмяна и изразява становище, че същата е основателна. Поддържа, че „Галакси 2003“ АД не е представлявано надлежно в първоинстанционното и въззивното производства, призовките не са достигнали до представляващия дружеството – основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК. Счита, че е налице и основание за отмяна на решението по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК, предвид влязлото в сила решение № 18/31.03.2009 г. по т. дело № 214/2008 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, с което е отхвърлен искът на „Мегатранс 1“ ЕООД по чл. 135 ЗЗД.
Молбата за отмяна е подадена срещу влязло в сила решение в 3-месечния срок по чл. 305, т. 5 ГПК - решението е влязло в сила на 27.05.2016 г. и молителят е узнал за него на 24.07.2018 г. след направена проверка. В молбата за отмяна са изложени основанията, визирани в чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, поради което същата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.
Изложените доводи в молбата на „Галакси 2003“ АД относно описаните писмени доказателства не се квалифицират като искане, основано на чл. 301, ал. 1, т. 1 ГПК. С изложените в молбата твърдения молителят извършва оспорване на вече представени и приети от първоинстанционния въззивния съд писмени доказателства по делото, а не се позовава на обстоятелства и не представя писмени доказателства, които не са могли да му станат известни при решаване на делото и не представя писмени доказателства, с които не е могъл да се снабди своевременно и да представи в процеса. Поради това, че няма самостоятелно заявено основание за отмяна на влезлите в сила решения на СГС и САС по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, а оспорванията на молителя по отношение на писмените доказателства са относими и във връзка с изложените обстоятелства за нарушено право на защита в процеса, по което е постановено решението и заявено искане на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, настоящият съдебен състав дължи произнасяне по молбата за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени релевираните доводи и данните по делото, съобразно правомощията си по чл. 307 ГПК намира следното:
За да бъде уважена молбата за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, е необходимо страната вследствие на нарушаване на съответните правила да е била лишена от възможност да участва в делото или да не е била надлежно представлявана, или да не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да отстрани.
Производството пред първоинстанционния съд по гр. дело № 3158/2007 г. на СГС, І ГО, 5 състав е образувано по иск, предявен от „Мегатранс 1“ ЕООД срещу Т. Г. С., И. П. Н. и „Галакси 2003“ АД, за обявяване за относително недействителен по отношение на ищеца на извършения от Т. Г. С. и И. П. Н. апорт в капитала на „Галакси 2003“ АД – подробно описан недвижим имот, съобразно решение от 09.04.2004 г. на Общо събрание на акционерите на „Галакси 2003“ АД, вписан в Търговския регистър на СГС с решение № 2/04.05.2004 г. по ф. дело № 5279/2003 г. на СГС, ФО, съединен с иск, предявен от „Мегатранс 1“ ЕООД срещу Т. Г. С. и И. П. Н., за обявяване за окончателен на сключения между страните на 07.09.2003 г. предварителен договор за продажба на недвижим имот на основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. С определение от 12.10.2007 г. СГС е разделил производството на основание чл. 103, ал. 2 ГПК /отм./ и производството по гр. дело № 3158/2007 г. на СГС е проведено само по иска с правно основание чл. 135 ЗЗД.
Призовката за насроченото за 15.04.2009 г. по гр. дело № 3158/2007 г. на СГС, ГК, І-5 състав съдебно заседание с препис от исковата молба, приложените към нея доказателства и определение на СГС са връчени на ответника по иска „Галакси 2003“ АД на 29.08.2008 г. на адреса на управление [населено място], [улица] са получени за дружеството от Т. Г. С., като в призовката е посочено, че е майка на зам. управителя Г. С. С.. На заседанието на СГС на 15.04.2009 г. не се е явил представител на „Галакси 2003“АД и не е даден ход на делото поради това, че исковата молба не е била вписана.
Призовката за насроченото за 26.06.2013 г. в СГС съдебно заседание е връчена на „Галакси 2003“ АД на 13.06.2013 г. и е получена от Г. С. С., като е посочено, че е зам. управител в Бюро „Призовки“. В заседанието е прието, че призовката е връчена при отказ, редовно оформен съгласно изискванията на ГПК, не се е явил представител на ответното дружество /настоящ молител/, даден е ход на делото, извършени са процесуални действия, като са събрани представените доказателства и е даден ход на делото по същество.
Препис от първоинстанционното решение № 3715/11.04.2014 г. по гр. дело № 3158/2007 г. на СГС, ГК, І-5 състав е връчен на „Галакси 2003“ АД на адреса на управление [населено място], [улица] на 18.06.2014 г. и е получен от Г. С. С.. В съощението е посочено, че същият е зам. управител.
Решението на СГС е обжалвано пред САС от ищеца „Мегатранс 1“ ЕООД. Препис от въззивната жалба с приложенията към нея е връчен на „Галакси 2003“ АД на 23.10.2014 г. и същите са получени от Г. С. С. /посочен в съобщението като управител/ в Бюро „Призовки“. Ответникът по иска /въззиваем във въззивното производство и настоящ молител/ „Галакси 2003“ АД не е представил отговор на въззивната жалба.
Призовката за насроченото за 20.05.2015 г. по гр. дело № 4875/2014 г. на САС, ГК, 2 състав съдебно заседание е връчена на „Галакси 2003“ АД на 28.01.2015 г. и е получена от Г. С. С. /посочен в призовката като управител/ в Бюро „Призовки“. В заседанието е прието, че посоченото дружество е редовно призовано, не се е явил негов представител, но не е даден ход на делото по молба на ответниците Т. С. и И. Н. с оглед осигуряване на процесуалното им представителство.
В заседанието на 28.10.2015 г. въззивният съд е приел, че ответното дружество е редовно призовано при условията на чл. 41, ал. 6 ГПК /отм./, дал е ход на делото, приел е представените във въззивното производство писмени доказателства и е предоставил възможност на въззиваемите да изразят становище по ангажираните доказателства.
В последното съдебно заседание на 09.03.2016 г. САС е приел, че е налице редовна процедура на призоваване, дал е ход на делото и ход по същество.
Препис от въззивното решение № 778 от 18.04.2016 г. по гр. дело № 4875/2014 г. на Софийски апелативен съд, Гражданска колегия, 2 състав е връчен на „Галакси 2003“ АД на 26.04.2016 г. и е получен от Г. С. С. /посочен в съобщението като зам. управител/ в Бюро „Призовки“.
При така установената фактическа обстановка настоящият съдебен състав счита, че не са налице визираните в чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК основания за отмяна на влезлия в сила съдебен акт. Неоснователен е доводът, че решението е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, вследствие на което молителят е лишен от възможност да участва в делото и да защити правата и законните си интереси.
Правото на участие на страните в исковото производство е гарантирано с разпоредбите, уреждащи начина на призоваване. Разпоредбите на чл. 48 ГПК /отм./ и чл. 50, ал. 1 ГПК регламентират мястото на връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица, вписани в съответния регистър, а именно на последния, посочен в регистъра, адрес. В случая адресната регистрация на търговеца по време на първоинстанционното и въззивното производства до 16.05.2018 г. според приложените удостоверение от 03.08.2007 г. по ф. дело № 5279/2003 г. на СГС, Фирмено отделение, 6 състав и извлечение от Търговския регистър е в [населено място], район О. купел, [улица]. През този период същият адрес е постоянен адрес на Т. Г. С., считано от 27.03.2006 г., и на И. П. Н., считано от 12.12.2001 г., по смисъла на чл. 93 ЗГР, а след 28.11.2017 г. – и настоящ адрес на Т. С. по смисъла на чл. 94 ЗГР, видно от представените извлечения от НБД Население, изготвени на 22.10.2012 г., 02.02.2017 г. и 15.02.2019 г. Съгласно чл. 50, ал. 3 ГПК връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме, като при удостоверяване на връчването връчителят е длъжен да посочи имената и длъжността на получателя. В настоящия случай препис от исковата молба и доказателствата и препис от решението на първоирстанционния съд са връчени на адреса на управление на дружеството на посочените в призовките лица. Отбелязването, че Г. С. С. е зам. управител, а в някои призовки – управител на дружеството, не опорочава връчването. Към процесния период Г. С. е бил заместник-председател на Съвета на директорите на „Галакси 2003“ АД, а председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор е била М. К. П., видно от удостоверение от 03.08.2007 г. по ф. дело № 5279/2003 г. на СГС, Фипмено отделение, 6 състав и приложените извлечения от Търговския регистър. При положение, че е допустимо връчване на работник или служител в канцеларията на съда, то по аргумент на по-силното основание, дружеството следва да се счита за редовно призовано, ако заместник-председателят на Съвета на директорите получи книжата на регистрирания в търговския регистър адрес на управление на дружеството. Доколкото разпоредбите на чл. 48 ГПК /отм./ и чл. 50, ал. 3 ГПК не изискват упълномощаване на лицето, получило съобщението или призовката /работника или служителя/, като условие за редовност на връчването /призоваването/, подобно изискване не може да се поставя и за заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството.
Разпоредбата на чл. 50 ГПК не изключва връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица при условията на чл. 49 ГПК, ако адресатът бъде намерен от длъжностното лице по призоваването на друго място от кръга на посочените в чл. 49 ГПК извън неговата канцелария. Съгласно разпоредбата на чл. 49 ГПК място на връчване е жилището, вилата, местоработата, местослуженето, седалището, мястото за осъществяване на стопанска дейност или друго място, което се обитава от адресата, както и всяко друго място, на което адресатът може да бъде намерен. Жилището, вилата, местоработата и местослуженето са относими към връчване на призовки и съобщения на физически лица, а останалите, посочени в цитираната правна норма, места – и към връчване на призовки и съобщения на търговци и юридически лица. Ако съдът е връчил съобщението или призовката на представител на търговеца или юридическото лице, респективно на член на управителен орган или пълномощник в Бюро „Призовки“ на съответния съд, независимо, че не е в канцеларията по адреса на управление, посочен в съответния регистър, не може да се игнорира фактът на уведомяването. В хипотезата на призоваване на търговско дружество - юридическо лице връчването на съобщението или призовката на законния представител на дружеството, респективно на член на управителен орган или пълномощник гарантира правото на участие на страната в исковото производство и извършването от нея на съответните правни действия. След като Г. С. С. през периода 18.05.2007 г. до 16.05.2018 г. е бил заместник-председател на Съвета на директорите на „Галакси 2003“ АД и се е съгласил да приеме призовките за заседанията за двете инстанционни производства, извършеното връчване на призовките в Бюро „Призовки“ на съответния съд следва да се приравни на редовно връчване. Ответното дружество /настоящ молител/ е узнало за двете инстанционни производства и насрочените съдебни заседания и е имало възможност да организира защитата си. Въпросът дали заместник-председателят на Съвета на дерикторите, получил съобщенията и призовките, е уведомил представителя /председателя на Съвета на директорите/ на дружеството, е от значение за евентуалната му отговорност към дружеството.
В подобен смисъл е практиката на ВКС, обективирана в решение № 114/21.07.2015 г. по т. д. № 162/2015 г. на ВКС, ТК, I т. о. и определение № 454/07.06.2011 г. по ч. т. д. № 291/2011 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о.
Твърдението на молителя, че същият начин на призоваване е осъществен по гр. дело № 0463/2006 г. на СГС, 4 състав по отношение на предварителен договор от 05.08.2002 г., по гр. дело № 4038/2007 г. на СГС, ГО, І-3 състав и по гр. дело № 3040/2007 г. на СГС, ГО, І-4 състав, е без значение за настоящия спор. Същото е относимо към въззивни жалби по съответните дела или молби за отмяна на съответните влезли в сила решения, които не са предмет на настоящото производство.
Твърдението на молителя, че И. Н. е представляван чрез адвокат Г. К. въз основа на неистинско пълномощно, съставено на 15.05.2015 г., което не е подписано от И. Н., не следва да бъде обсъждано, тъй като „Галакси 2003“ АД няма право в образуваното по негова молба производство по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК да претендира чужди права, свързани с оспорване на представителната власт на процесуалния представител на един от останалите ответници по иска.
В настоящото производство не подлежи на обсъждане и поддържаният от особения представител на ответника И. П. Н. довод за отмяна на решението по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК, предвид влязлото в сила решение № 18/31.03.2009 г. по т. дело № 214/2008 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, с което е отхвърлен искът на „Мегатранс 1“ ЕООД по чл. 135 ЗЗД за друг недвижим имот, тъй като не е подадена молба за отмяна на основание посочената разпоредба.
Поради изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че въззивният съд не е допуснал нарушение на съдопроизводствените правила, осигуряващи право на защита, с което молителят да е бил лишен от възможност да участва във въззивното производство, респективно в откритото съдебно заседание, да упражни предоставените му от закона права и възможности, поради което молбата за отмяна е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
С оглед изхода на спора разноски на молителя не се дължат. На основание чл. 78, ал. 3 ГПК молителят следва да заплати на ответника направените разноски за настоящото производство в размер 1 800 лв., представляващи платено адвокатско възнаграждение. Разноски на ответницата не се присъждат, тъй като не са поискани и не са представени доказателства, че такива са направени за настоящото производство.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Галакси 2003“ АД за отмяна на влязло в сила решение № 778 от 18.04.2016 г. по гр. дело № 4875/2014 г. на Софийски апелативен съд, Гражданска колегия, 2 състав по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.
ОСЪЖДА „Галакси 2003“ АД, ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица], ет. 4, офис № 8 да заплати на „Мегатранс 1“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица], ет. 6 сума в размер 1 800 лв. /хиляда и осемстотин лева/ - направени разноски за настоящото производство, представляващи платено адвокатско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.