Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 285
гр. София, 23.06.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание от двадесет и пети май две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
МИЛЕНА ДАСКАЛОВА
като разгледа докладваното от съдия Даскалова гр. дело № 1189 /2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК .
Образувано е по касационна жалба на „Т.- В“ Е., [населено място] и „В. ФАРМА“ О., [населено място], чрез адв. П. К., срещу решение № 260043 от 4.01.2022 г. на Софийски градски съд по възз. гр. д. № 12315/2020 г., с което е потвърдено решение № 49275 от 24.02.2020 г., постановено по гр. д. № 54115/2018 г. по описа на СРС, І ГО, 46 състав, с което са отхвърлени предявените от " Т.- В“ Е., [населено място] и „В. ФАРМА“ О., [населено място], срещу Медицински университет, [населено място], искове с правно основание чл. 109 ЗС – за осъждане на ответника да преустанови и да се въздържа от извършването на действия (контролиран достъп), с които пречи на ищците да упражняват в пълен обем правото си на собственост върху аптечен склад, находящ се на приземния етаж ниското тяло на сградата на Стоматологичен факултет към Медицинския университет., с площ от 680 кв. м., състоящ се от три складови помещения, канцеларии, коридор и сервизни помещения, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо УПИ ....-"за МА и В.", кв. 387 по плана на [населено място], местност "Б.. България", както и за осъждането на ответника да премахне за своя сметка следните преграждащи съоръжения: подвижна метална решетка (портална врата), която прегражда единствения пешеходен и транспортен достъп до склада и която се заключва през нощта и по време на празници; метална решетка, която ограничава достъпа на МПС и възможността за маневриране по предназначената за това вътрешна улица; двойна метална преграда, която елиминира възможността МПС да маневрират във вътрешната улица, обслужваща изключително процесния имот.
Касационната жалба съдържа оплаквания за неправилност на въззивното решение, поради постановяването му в нарушение на материалния закон, поради необоснованост и поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 и ал.2 ГПК за допускането му до касационно обжалване. В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторите са формулирали правни въпроси, за които поддържат, че са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, както и че са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. Позовават се и на очевидна неправилност на въззивното решение.
Ответникът по касация Медицински университет, [населено място], с подадения отговор на касационната жалба, изразява становище за неоснователност на същата, липса на основания по чл. 280 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, състав на Първо гражданско отделение по допустимостта на жалбата и наличието на основания за допускане на касационното обжалване счита следното:
Касационната жалба е допустима: подадена е от легитимирани лица /ищци по делото/, в срока по чл. 283 ГПК и срещу решение на въззивен съд, постановено по искове по чл. 109 ЗС, което съгласно чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК подлежи на касационно обжалване.
За да потвърди решението на районния съд, въззивният съд е приел за безспорно между страните, че ищците са собственици на описаните в исковата молба два аптечни складове, което е видно и от представения по делото нотариален акт за сключване на договор за доброволна делба на недвижим имот № ...., том І, рег. № 263, дело № 2/2011 г. Прието е също, че на ответника е предоставено правото за управление на сградите, описани в акт за публична държавна собственост № 06894 от 08.12.2008 г., в една от които се намират процесните складове, и на основание чл. 64 ЗС, ответникът може да се ползва от земята, само доколкото това е необходимо за използването на сградите по предназначение.
Съдът е посочил, че е налице спор дали са осъществени описаните от ищците неоснователни въздействия върху терена и дали те смущават правото им на собственост, като в доказателствена тежест на ищците е да установят точното местонахождение на процесните преградни съоръжения, с оглед извършване на обоснована преценка дали те са необходими за използване на постройката според нейното предназначение.
Въз основа на показанията на разпитаните пред районния съд свидетели, съдът е приел за доказано, че в поземления имот има изградена решетка, след която са разположени складовете на ищците, която решетка се заключва в определени часове на денонощието. Въззивният съд е посочил, че на 24.07.2012г. са дадени указания от Министъра на образованието, младежта и науката за засилен контрол на пропускателния режим, а на 26.02.2016г. е издадено полицейско разпореждане за засилване контрола по пропускателния режим в обекта и следователно установеният пропускателен режим е свързан с обезпечаване сигурността на лицата, ангажирани с учебния процес в МУ-ФДМ, с цел опазване живота и здравето на хората и материалните ценности, като ищците не са ангажирали доказателства, че установеният пропускателен режим надхвърля посочените цели.
По довода, че преградните съоръжения са изградени в нарушение на строителните правила, съдът е приел, че по делото не са ангажирани доказателства относно издадени строителни книжа за ажурната метална ограда и за двукрилата врата, като разрешенията за поставянето им са отменени с влязло в сила решение на АССГ. Изложени са мотиви, че фактът на изграждане на незаконна постройка не дава основание да се иска премахването й, а е необходимо да се установи наличие на пречки за ползване на собствения на ищеца имот, като докаже по какъв начин незаконното строителство смущава собственическите права на ищците .
Съдът е посочил, че ищците поддържат, че не са в състояние да извършват стопанската си дейност, което води до ежедневни загуби. От свидетелските показания се установява, че металната врата се заключва в определени часове на денонощието, като има денонощна охрана и при позвъняване се отключва. Показанията на свидетеля М., че металната врата е винаги заключена, не са кредитирани от съда, поради противоречието им с останалите събрани по делото доказателства. Относно показанията на свидетеля С., според които при позвъняване никой не слиза, за да отвори вратата, е посочено, че противоречат на показанията на свидетеля В..
Съдът е приел също, че ищците не са ангажирали убедителни доказателства , че процесните метални решетки и прегради напълно са затворили достъпа до имота, както и невъзможност на МПС да маневрират във вътрешната улица, обслужваща имота. По делото не е поискана и съответно не е допуснато изслушването на съдебно – техническа експертиза за установяване на тези обстоятелства.
В заключение е направен извод, че ищците не са доказали, че процесните преградни съоръжения са създали за тях пречки за използването на собствените им имоти, които са по - големи от обикновените. Същевременно ответникът е установил необходимостта от установяване на пропускателен режим при влизане в сградата на МУ-ФДМ.
В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторите са поставили десет правни въпроса, като третият от тях е дали от противоречащите си свидетелски показания и от липсата на съдебно- техническа експертиза за установяване на пречки за използване на имота, по- големи от обикновените, следва да се изведе извод на съда, че ищците не са доказали по делото, че процесните преградни съоръжения са създали за ищците пречки за ползване на имотите им, които са по- големи от обикновените. По този въпрос се иска допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т. 1 и 3 ГПК.
С оглед мотивите на съда в обжалваното решение е налице основанието на чл.280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационното обжалване по поставения правен въпрос, конкретизиран от съда, съгласно разясненията на т. 1 от ТР № 1/19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009г. на ОСГТК на ВКС, както следва: " При спор относно вида и интензитета на преченето за упражняване право на собственост и при противоречиви свидетелски показания, може ли съдът да отхвърли иска по чл. 109 ЗС без да е изслушал съдебно- техническа експертиза ?“. Така формулираният правен въпрос е от значение за конкретното дело -съдът е направил извод за неоснователност на иска, основавайки се на показания на част от свидетелите, посочвайки, че по делото не е поискана и съответно не е допуснато изслушването на съдебно – техническа експертиза за установяване на обстоятелството дали процесните метални решетки и прегради напълно са затворили достъпа до имота, както и за невъзможността на МПС да маневрират във вътрешната улица, обслужваща имота. По конкретно поставения въпрос на настоящия състав не е известно да има постановено решение на ВКС.
Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 260043 от 4.01.2022 г. на Софийски градски съд по възз. гр. д. № 12315/2020 г.
ДАВА едноседмичен срок на касаторите да внесат по сметка на ВКС държавна такса в размер на 50 лева.
УКАЗВА на касаторите, че в случай на невнасяне на таксата в срок касационната жалба ще бъде върната, а образуваното по нея дело на ВКС- прекратено.
След изтичане на горепосочения срок делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочването му за разглеждане в открито съдебно заседание или евентуално на докладчика- за прекратяване.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.