Ключови фрази
Частна жалба * връщане на касационна жалба


4

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№315

София,19.07.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на тринадесети юли две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 791/2018 година

Производството е образувано по частна жалба на „Юробанк България“ АД срещу разпореждане от 12.01.2018 г. по ч.в.гр.д. № 5103/2017 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, 13 състав за връщане на подадената от банката частна касационна жалба срещу определение № 3444 от 23.10.2017 г. по същото ч.т.д., с което е потвърдено определение № 28768 от 26.06.2017 г. по т.д. № 9605/2016 г. на Софийски градски съд, II-Г въззивен състав, за връщане, на осн. чл.280, ал.2 /сега ал.3/ ГПК, на подадена срещу решението по това дело касационна жалба.
С определение № 188 от 23.03.2018 г. настоящото частно производство е спряно до приключване на тълкувателната процедура по тълк.дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС. С постановяване на Тълкувателно решение по посоченото тълк.дело, основанието за спиране на производството е отпаднало и същото следва да бъде възобновено.
Настоящият състав на ВКС счита, че атакуваното разпореждане на САС, в контекста на приетите с посочения тълкувателен акт постановки, е процесуално недопустимо, поради функционална некомпетентност на апелативния съд. Вероятно недопустимо е и определението на САС, потвърждаващо връщането на постъпилата, чрез въззивния съд /СГС/, касационна жалба, с оглед разрешенията, дадени в обявеното на 23.06.2022 г. Тълкувателно решение по тълк.дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС. Според задължителните указания в мотивите на ТР, компетентен да разгледа частна жалба срещу разпореждане за връщане на касационна жалба, постановено от окръжен съд, е касационният, а не апелативният съд. Тълкуването е основано на характера на процесуалните действия, свързани с администриране, които не се извършват от окръжния съд в качеството му на въззивна инстанция, поради което постановеното от него разпореждане за връщане на касационната жалба не попада в приложното поле на чл.274, ал.2, пр.2 ГПК.
Предвид горното, атакуваното разпореждане, както и определение № 3444 от 23.10.2017 г. на САС, подлежат на обезсилване, като частната въззивна жалба на банката срещу определението на въззивния съд за връщане на касационна жалба с вх. № 14534/06.02.2017 г. следва да се приеме за разглеждане от ВКС.
Въззивното производство по в.гр.д. № 9605/2016 г. по описа на Софийски градски съд е образувано по въззивни жалби на двете страни в процеса – Н. М. К. и „Юробанк България“ АД, срещу решение от 01.03.2016 г. по гр.д. № 53519/2015 г. на СРС, 142 състав, с което предявеният иск с правно основание чл.55, ал.1, пр.1 ЗЗД, в размер от 4 074.01 евро, претендирана от ищцата като недължимо платени лихви в резултат на едностранно увеличение на лихвения процент по договор за кредит от 27.09.2006 г., е частично уважен – за сумата от 2 738 евро, и частично отхвърлен – за разликата над тази сума.
С определение № 28768 от 26.06.2017 г. / имащо характер на разпореждане/, депозираната от банката касационна жалба е върната от въззивния съд, на основание чл.286, ал.1, т.3, вр чл.280, ал.2, т.1/сега ал.3/ ГПК.
С определение № 3444 от 23.10.2017 г. по в.ч.гр.д. № 5103/2017 г. Апелативен съд – София е потвърдил връщането на касационната жалба, с оглед необжалваемостта на въззивния съдебен акт, постановен по спор, произтичащ от търговска сделка. Постъпилата срещу това определение частна касационна жалба е върната от САС с разпореждане от 12.01.2018 г., на осн. чл.286, ал.1, т.3 ГПК, което, както бе отразено по-горе се явява процесуално недопустимо, с оглед постановките в обявеното ТР № 1/ 2018 г. С оглед възприетото от ГК и ТК на ВКС становище в това тълкувателно решение, потвърждаващото определение на САС също се явява процесуално недопустимо и подлежи на обезсилване.
По същество, разпореждането на въззивната инстанция за връщане на депозираната от ответната банка касационна жалба е правилно.
Процесуално законосъобразен е изводът на СГС за недопустимост на касационния контрол, съобразно критериите по чл.280, ал.3, т.1 ГПК – видът на делото, с оглед на неговия предмет, и цената на иска. Обжалваното определение се явява в съответствие с възприетото от ОСГТК на ВКС в Тълкувателно решение № 3/2019 г. разграничаване на гражданските и търговски дела при дефиниране необжалваемостта на постановени по тях въззивни решения, в зависимост от обективния критерий - паричната оценка на предмета на съответното дело. В мотивите към тълкувателния акт е прието, че в съответствие с този обективен критерий, „въведеният имуществен праг за допустимост на касационното обжалване не е обусловен от изискване за търговско качество и на двете страни по сделката, от която произтича правния спор“. Изтъкнато е, че до приемането на Закона за изменение и допълнение на ГПК – ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г., не са предвидени изключения, при които, качеството на лицето – страна по търговска сделка, да определя процесуалния ред за разглеждане на делото, като качеството „потребител“ на едната страна по правоотношението не променя характера на делото, нито рефлектира върху обжалваемостта на въззивния съдебен акт.
Съобразно принципните постановки в предходно посоченото ТР и неприложимостта на създаденото ново процесуално правило /чл.113 ГПК - след приемане на ЗИД ГПК обн.,ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г./, тъй като към момента на влизането му в сила въззивното производство не е било висящо, формираният извод за недопустимост на касационната жалба на „Юробанк България“ АД следва да се потвърди.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение


О П Р Е Д Е Л И :


ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.т.д. № 791/2018 г. по описа на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение.
ОБЕЗСИЛВА разпореждане от 12.10.2018 г. по ч.в.гр.д. № 5103/2017 г. на Софийския апелативен съд, Търговско отделение, тринадесети състав, с което е върната частна касационна жалба на „Юробанк България“ АД срещу определение № 3444 от 23.10.2017 г. по същото частно производство.
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 3444 от 23.10.2017 г. по в.ч.гр.д. № 5103/2017 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, 13 състав, с което е потвърдено определение № 28768 от 26.06.2017 г. по гр.д. № 9605/2016 г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение, II-г въззивен състав.
ОБЕЗСИЛВА определение № 3444 от 23.10.2017 г. по в.ч.гр.д. № 5103/2017 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, 13 състав.
ПОТВЪРЖДАВА определение № 28768 от 26.06.2017 г. /с характер на разпореждане/ по гр.д. № 9605/2016 г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение, II-г въззивен състав, с което е върната касационната жалба на „Юробанк България“ АД срещу постановеното по делото решение № 9336 от 22.12.2016 г.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: