Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 292
София, 11.08.2022 година

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юли две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 1149 по описа на Върховния касационен съд за 2022 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба вх. № 2861/30.03.2022 г. /пощенско клеймо от 29.03.2022 г./ от И. Ж. В., чрез процесуален представител адв. Б., с искане да бъде заличена вписаната въз основа на депозирано до Служба по вписванията вх. № 8268/22.03.2022 г., акт. № .., том І, дело № ... Съгласие № ..., том І, рег. № ... от 2022 г. от Г. Г. В. и И. Ж. В. ипотека върху подробно описани недвижими имоти за обезпечение пред съд – чл. 180, ал. 1, във вр. чл. 181, ал. 2 ЗЗД в размер на 227 959,51 лв., заедно със съответните лихви, разноски, такси и др. в полза на Г. Н. Б. и М. Х. Б..
Настоящият състав при данните по делото намира следното:
Молителят И. Ж. В. е обжалвал с касационна жалба въззивно решение № 102 от 29.11.2021 г. по в. гр. д. № 389/2021 г. на Апелативен съд - В. за потвърждаване на решение № 260041 от 15.04.2021 г. по гр. д. № 2294/2018 г. на Окръжен съд - Варна, с което И. Ж. В. е осъден на основание чл. 54 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД да заплати на Г. Н. Б. и М. Х. Б. сумата от 158 267, 35 лв., представляваща заплатеното от ищците към датата на предявяване на този иск – 04.10.2018 г. на Д. Х. М. и А. М. М., взискатели по изп. д. № 20188950400522 по описа на ЧСИ Л. С., с рег. № 895 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд - Варна, обезщетение, присъдено им с влязло в законна сила решение № 1561/25.10.2017 г. по гр. д. № 993/2015 г. по описа на Окръжен съд - Варна, след извършена публична продан на собствените им недвижими имоти, а именно: апартамент № с идентификатор № 10135.2560.47.10.32 по КК на [населено място] и адрес: [населено място], [улица], – за сумата от 128 167,20 лв. и гараж № , находящ се в [населено място], зад блоковете в ляво на [улица], между [улица]и [улица], с площ от 17,28 кв. м. – за сумата от 28 537 лв. и погасяване в резултат на три запора на банкови сметки за сумите от 416,50 лв. в „Обединена българска банка“АД, 967,80 лв. в „Българо-американска кредитна банка“ АД и 178,85 лв. в „Обединена българска банка“ АД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на иска в съда – 04.10.2018 г. до окончателното й заплащане. С молба вх. № 2705/25.03.2022 г. /с пощенско клеймо от 24.03.2022 г./ И. Ж. В. поискал е спиране на изпълнението на невлязлото в сила осъдително въззивно решение на основание чл. 282, ал. 2 ГПК, като е посочил, че в полза на ответниците по депозираната от И. Ж. В. касационна жалба – Г. Н. Б. и М. Х. Б., е учредена ипотека върху недвижими имоти по реда на чл. 181, ал. 2 ЗЗД, чиято обща пазарна стойност е в размер на 242 032,31 лв. С определение № 132 от 25.03.2022 г., постановено по настоящото дело искането за спиране е оставено без уважение по съображение, че нормата на чл. 389 във връзка с чл. 397, ал. 1, т. 1 ГПК е неприложима в производството по чл. 282, ал. 2 ГПК, поради което наложена обезпечителна мярка „ипотека върху недвижим имот” /респ. учредената от И. Ж. В./ не може да бъде зачетена като „надлежно обезпечение” по смисъла на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК. След постановяване на определението е депозирана настоящата молба вх. № 2861/30.03.2022 г. С разпореждане от 05.04.2022 г. на молителя са дадени указания в едноседмичен срок да представи доказателства, че ипотеката е учредена във връзка с искане за спиране на изпълнението на обжалваното въззивно решение по в. гр. д. № 389/2021 г. на Апелативен съд - В.. В изпълнение на указанията е постъпила молба вх. № 3589/19.04.2022 г. /пощенско клеймо от 14.04.2022 г./ с приложено копие на Съгласие ..., том I, рег. № .. от 2022 г. за вписване на ипотека за обезпечение. Посочено е, че между страните няма други висящи дела. По молба на страната срокът за изпълнение на указанията е продължен до 31.05.2022 г. С молба вх. № 4585/26.05.2022 г. /пощенско клеймо от 25.05.2022 г./, молителят отново е поискал спиране на основание чл. 282, ал. 2 ГПК и е представил две преводни нареждания/вносни бележки от 23.05.2022 г. – за внесено обезпечение в размер на съответно 116 300 лв. и 100 000 лв., по специалната сметка на Върховния касационен съд. С определение № 209 от 26.05.2022 г., настоящият състав е постановил спиране на изпълнението на въззивно решение № 102 от 29.11.2021 г. по в. гр. д. № 389/2021 г. на Апелативен съд - В. по молбата.
Молбата за заличаване на учредената в полза на ответниците по касационната жалба Г. Н. Б. и М. Х. Б. ипотека е неоснователна. Молителят не е представил надлежни доказателства, че ипотеката е учредена във връзка с искането за спиране на изпълнението на обжалваното въззивно решение по в. гр. д. № 389/2021 г. на Апелативен съд - В.. В случая учредяване на ипотека върху съсобствени на молителя И. Ж. В. и съпругата му имоти в полза на ответниците по касационната жалба не е постановено от съда и следователно, той не е компетентен да постанови заличаването й, а зависи изцяло от волята на заинтересованите страни, в чиято полза е учредената ипотеката – Г. Н. Б. и М. Х. Б..
Предвид изложеното молбата следва да се остави без уважение, като неоснователна.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И. Ж. В., направено с молба вх. № 2861/30.03.2022 г. /пощенско клеймо от 29.03.2022 г./, да бъде заличена вписаната въз основа на депозирано до Служба по вписванията вх. № 8268/22.03.2022 г., акт. № .., том .., дело № ... Съгласие № ..., том І, рег. № ... от 2022 г. от Г. Г. В. и И. Ж. В. ипотека върху подробно описани недвижими имоти за обезпечение пред съд – чл. 180, ал. 1, във вр. чл. 181, ал. 2 ЗЗД в размер на 227 959,51 лв., заедно със съответните лихви, разноски, такси и др. в полза на Г. Н. Б. и М. Х. Б..
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: