Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 342

София, 11.08.2022 година

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети юли две хиляди двадесет и втора година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА


като разгледа докладваното от съдия Декова частно гражданско дело № 1555 по описа на Върховния касационен съд за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх. № 15169/11.09.2017 г., подадена от И. П. И., лично и в качеството му на управител на „Метропол-М“ ЕООД, „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД, „Метропол пропъртис“ ООД и „Елина-63“ ООД, против определение № 2418 от 24.07.2017 г., постановено по в. ч. гр. д. № 2852/2017 г. по описа Софийски апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане № 5048 от 03.02.2018 г. по ч. гр. д. № 12663/2015 г. по описа на Софийски градски съд. С последното на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 вр. чл. 275, ал. 2 ГПК е върната частна жалба с вх. № 157819/06.12.2016 г.
С определение № 273 от 10.08.2018 г. частното касационно производство е спряно до постановяване на тълкувателно решение по тълк. дело № 2/2018 г., ОСГТК на ВКС.
Пречките по движението на делото са отпаднали с приемането на Тълкувателно решение № 2 от 23.06.2022 г. по тълк. дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС, поради което производството по настоящото частно гражданско дело следва да бъде възобновено.
Върховният касационен съд, състав на ІIІ гр. о., за да се произнесе, взе предвид следното:
С тълкувателното решение се прие, че определение на апелативен съд, постановено по чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция, не подлежи на обжалване. Посочено е, че разпоредбата на чл. 274, ал. 2 изр. 1 предл. 2 ГПК както преди, така и след изменението с ДВ бр. 50/2015 г., предвижда съдебен контрол от само една инстанция на определенията, постановени за първи път от окръжен или апелативен съд като въззивна инстанция. При старата редакция на разпоредбата определението на Върховния касационен съд, постановено по частна жалба срещу преграждащото определение на окръжния съд в качеството му на въззивна инстанция, е окончателно. Следователно такова следва да е и определението на апелативния съд след изменението на разпоредбата с ДВ бр. 50/2015 г., при спазване на утвърдената в българския граждански процес концепция за двуинстанционно разглеждане на посочените в чл. 274, ал. 1 ГПК съдебни актове.
С обжалваното определение Софийският апелативен съд се е произнесъл в упражнение на компетентността му по чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 ГПК /в ред. ДВ бр. 50/2015 г./, а именно по основателността на частна жалба против разпореждане, с което се прегражда по-нататъшното развитие на делото, поставено от окръжен съд /какъвто статут има Софийски градски съд/, действащ като въззивна инстанция. При така даденото разрешение в тълкувателния акт на ОСГТК на ВКС, частната касационна жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч. гр. д. № 1555/2018 г. по описа на ВКС, IІI г. о.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба вх. № 15169/11.09.2017 г., подадена от И. П. И., лично и в качеството му на управител на „Метропол-М“ ЕООД, „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД, „Метропол пропъртис“ ООД и „Елина-63“ ООД, против определение № 2418 от 24.07.2017 г., постановено по в. ч. гр. д. № 2852/2017 г. по описа Софийски апелативен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 1555/2018 г. по описа на ВКС, IІI г.о.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: