Ключови фрази
Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * земеделски земи * публична продан * наследяване по колена

Р Е Ш Е Н И Е

№21

[населено място], 29.03.2016 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на втори февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова
Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова
като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 3948 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 290 ГПК.
Обжалвано е решение № 64 от 12.02.2015г. по гр.д. № 63/2013г. на Софийски окръжен съд, с което е отменено решение № 108 от 08.06.2011г. по гр.д. № 135/2006г. на Самоковски районен съд в частта за извършване на делбата чрез възлагане на отделни имоти в дял на всеки от съделителите при заплащане на парично уравнение и вместо това е постановено друго за изнасяне на делбените имоти, единадесет на брой, представляващи земеделски земи и залесени горски територии, на публична продан.
Касационната жалба е подадена от съделителката И. И. М.. Твърди се неправилност на решението поради нарушение на закона - чл. 69 ЗН, чл.7, ал.3 ЗСПЗЗ и на съдопроизводствените правила - чл. 269 ГПК. Изложени са съображения, че съдът не е следвало да изнася имотите на публична продан, а да извърши разпределение по реда на чл. 353 ГПК между съделителите по колена. Подадените въззивни жалби от Г. З. и Й. Й. не касаят способа за извършване на делбата, поради което съдът не е имал основание да преминава към друг способ за делба.
Ответниците не са взели становище по жалбата.
С определение № 351 от 20.10.2015г. е допуснато касационно обжалване на решението на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК поради противоречие с практиката на Върховния касационен съд по въпроса за възможността делбата на наследствен имот да се извърши по колена когато дяловете са недостатъчни за всички съделители, но съответстват на броя на колената.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение като разгледа жалбата в рамките на наведените основания, установи следното:
Производството е по иск за делба, предявен през 2006г., във фазата по извършването й. Обект на делбата са единадесет недвижими имота, представляващи земеделски земи, останали в наследство от Г. И. З., починал 1964г. Негови преки наследници са четирите му деца: И. Г. С., А. Г. А., С. Г. З. и Д. Г. З., последният починал преди наследодателя и заместен от сина си Г. Д. З.. Наследници на дъщерята И. Г. С. са съделителите: Л. И. Ц., Г. Л. Ц., Е. Л. В., И. И. М. и Е. Г. Б.. Първият от тях е починал по време на втората фаза на делбата и негови наследници са вторият и третата. Наследници на дъщерята А. Г. А. са съделителите Н. И. А. и В. Г. Й.. Първият от тях също е починал по време на втората фаза на делбата и е заместен от наследниците си Р. Б. А. и И. Н. А.. Наследници на сина С. Г. З. се явяват съделителите Й. С. И., В. Д. С., С. Д. С., Я. Б. З., Е. И. С. и Й. И. Й.. От тях по време на делбата е починал В. Д. С. и негов наследник е малолетния А. В. С., представляван от майка си А. И. И..
Според приетата техническа експертиза четири от делбените имоти са поделяеми, а останалите са неподеляеми. Предложен е от вещото лице вариант за разделяне на тези имоти, който е съгласуван с Общинската служба по земеделие-С.. Въз основа на това вещото лице е предложило ообособяване на дялове, така че всеки съделител да получи имот в свой дял. Първоинстанционният съд е извършил делбата именно по този начин - разпределил е по реда на чл. 292 ГПК/отм./ имотите между съделителите предвид дяловете в съсобствеността и е определил дължимите суми за парично уравнение. В. съд, основавайки се настъпилите промени в З. в ДВ бр.49/2014г., а именно новата разпоредба на чл. 52, ал.1, според която Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект въз основа на проект за изменение на кадастралната карта, е дал указание на страните, че е необходимо да се изпълни процедурата по изготвяне на скици-проекти и запазване на проекто-номера на новообразуваните имоти. Страните не са предприели такива действия, като въззивникът Г. З. изрично е заявил, че не е в състояние да заплати паричните суми за изготвяне на проектите. При това поведение на страните и вземайки предвид задължителната съдебна практика, според която определянето на проектни идентификатори е задължителна предпоставка за извършване на съдебна делба при обособяване на самостоятелни обекти съгласно одобрен инвестиционен проект, съдът е изнесъл имотите на публична продан.
По основанието за допускане на касационно обжалване.
В съдебната практика, създадена по реда на чл. 290 ГПК, изразена в посочените от касатора Решение № 60 от 26.07.2010г. по гр.д. № 534/2009г. на І г.о. и Решение № 459 от 23.11.2011г. по гр.д. № 82/2011г. на І г.о. на ВКС, както и в Решение № 171 от 26.05.2010г. по гр.д. № 4171/2008г. на І г.о., Решение № 634 от 04.10.2010г. по гр.д. № 1378/2009г. на І г.о., Решение № 138 от 14.03.2012г. по гр.д. № 609/2011г. на І г.о. безпротиворечиво се приема, че когато в делбата участват наследници от различни колена и имотът не може да се подели на толкова дяла, колкото са съделителите, но е възможно обособяване на дялове за всяко от наследствените колена, то делбата следва да се извърши по колена. Настоящият състав възприема тази практика, тъй като тя осигурява, макар и отчасти, спазването на принципа на чл. 69 ЗН за получаване на реален дял /дял в натура/ при извършване на делбата.
По касационната жалба.
В съответствие с възприетото разрешение по правния въпрос обжалваното решение, с което делбата е извършена чрез изнасяне на сънаследствените имоти на публична продан, вместо чрез разпределение по колена, е неправилно. Тезата на въззивния съд, че след като страните не са изпълнили процедурата по чл. 52, ал.1, т.1 З., имотите следва да бъдат изнесени на публична продан, не може да бъде подкрепена. Вярно е, че страните не са осъществени предвидените в закона изисквания за разделяне на тези от делбените имоти, за които е установено, че са поделяеми. Поради това е невъзможно всеки съделител да получи свой дял в натура. Същевременно, при наследствения произход на имотите, съдът не е изследвал възможността да извърши делбата чрез разпределяне на имотите по колена. Както бе посочено, наследодателят Г. И. З., починал 1964г., е оставил за наследници четирима низходящи: децата си И. С., А. А., С. З. и внука си Г. Д. З. - по заместване на починалия преди наследодателя негов син Д. Г. З.. Съгласно решението по допускане на делбата квотите на първите трима низходящи са по 1/6 от наследството, а квотата на Г. З. е 3/6, включително 1/3 ид.ч. по завещание.
Не съставлява пречка за извършване на делбата по колена фактът, че Г. З. освен наследник по закон се явява и наследник по завещание. Не могат да бъдат споделени изтъкнатите от съда съображения за смесване на основанията за съсобственост. Когато в полза на наследник по закон е съставено универсално завещание за идеална част от имуществото, то в резултат на завещанието неговия дял от наследството се уголемява, но това не променя наследствения характер на делбените имоти.
Извършването на делбата по колена чрез поставяне на общи дялове на съделителите от едно коляно и неравенството на дяловете между четирите колена поради наследяването по завещание, обуславят невъзможност да се състави разделителен протокол и да се извърши теглене на жребий, а предопределят извършване на разпределение на имотите от съда - чл. 292 ГПК/отм./ .
При горните изводи следва да бъде отменено въззивното решение, с което имотите са изнесени на публична продан и да се постанови друго за извършване на разпределение на имотите между съделителите, групирани по колена. Предвид установените квоти на колената следва да се формира един дял за съделителя Г. З., притежаващ Ѕ ид.ч. от съсобствеността и още три дяла, съответстващи на по 1/6 ид.ч. от съсобствеността за останалите колена. При групирането на имотите за сформиране на тези дялове основната цел е дяловете да съответстват максимално на квотите в съсобствеността, така че паричното уравнение на дяловете да е минимално. Съгласно приетата пред въззивния съд експертиза общата стойност на делбеното имущество е 86 002лв. Квотата на Г. З. в размер на Ѕ възлиза на 46 001 лв. Стойността на останалите три дяла, съответстващи на по 1/6 част от делбената маса, е 14333,67лв. Допуснатите до делба имоти и тяхната пазарна стойност, определена от приетата техническа експертиза, са следните:
1.зеленчукова култура с площ 0,150 дка, имот № 03441.2.147 /стар идентификатор № 004056/ в местн.”Реката”, землището на [населено място] на стойност 450лв.;
2. ливада с площ 4,501 дка, имот № 03441.1.738/стар идентификатор № 005112/ в местн. „Голяма ливада”, землището на [населено място] на стойност 9002лв.;
3.зеленчукова култура с площ 0,330 дка, имот № 03441.3.180 /стар идентификатор № 007018/ в местн. „П.” в землището на [населено място] с цена 990лв.;
4. нива с площ 3,799 дка, имот № 03441.4.62 /стар идентификатор № 008034/ в местн. „М. брег” в землището на [населено място] с цена 18 995лв.;
5. нива с площ 0,698 дка, имот № 03441.4.281 /стар идентификатор № 008147/ в местн. „М. брег” в землището на [населено място] с цена 2094лв.;
6. ливада с площ 3,041 дка, имот № 03441.4.344 /стар идентификатор № 009105/ в местн. „А. дол” в землището на [населено място] оценена на 6082лв.;
7. ливада с площ 5,499дка, имот № 03441.4.387 /стар идентификатор № 010036/ в местн. „Валози” в землището на [населено място] с цена 10998лв.;
8. залесена територия с площ 7,100 дка, имот № 03441.1.1242 /стар идентификатор № 021008/, местн. „Б. камик” в землището на [населено място] на стойност 17 095лв.;
9. залесена горска територия с площ 6,700 дка, имот № 03441.4.413 /стар идентификатор № 025003/ в местн. „Маршово осое” в землището на [населено място] с цена 13 683лв.;
10. нива с площ 0,707 дка, имот № 03441.3.379 /стар идентификатор № 214014/ в местн. „Фурните” в землището на [населено място] на стойност 4949лв.
11. ливада с площ 0,416дка, имот № 03441.4.50 /стар идентификатор № 000455/ в местн. „М. брег” в землището на [населено място] с цена 1664лв.
Предвид цената на имотите и в изпълнение на горепосочените критерии за разпределение, в дял на съделителя Г. Д. З. следва да се поставят имотите, посочени по-горе с номера 10, 11, 4 и 8, които са на обща стойност 42 703лв., като на този съделител е дължимо уравнение от 298 лв.
В общ дял на наследниците на И. Г. С., а именно: Г. Л. Ц., Е. Л. В., И. И. М. и Е. Г. Б. следва да се поставят имоти с номера 1 и 9, които са на стойност 14 133лв., като на тези съделители е дължимо уравнение от 200,67лв. Участниците в наследственото коляно придобиват имотите при квоти, съответстващи на наследствените им права: 1/3 ид.ч. за И. И. М., 1/3 ид.ч. за Е. Г. Б. и по 1/6 ид.ч. за Г. Л. Ц. и Е. Л. В..
В общ дял на наследниците на А. Г. А., а именно: Р. Б. А., И. Н. А. и В. Г. Й. следва да се поставят имоти номера 3, 5 и 7 от гореописаните, които са на стойност 14 082лв. и те следва да получат уравнение от 251,66лв. Съсобствеността върху възложените имоти те придобиват в дялове, произтичащи от правата им в наследството на А. А.: Р. и И. А. получават по ј ид.ч., а В. Й. 1/2 ид.ч.
В общ дял на наследниците на С. Г. З., а именно: Й. С. И., А. В. С., С. Д. С., Я. Б. З., Е. И. С. и Й. И. Й. следва да се поставят имоти номер 2 и номер 6, които възлизат на стойност 15 084лв. и тези съделители ще дължат уравнение на останалите в размер на 750,33лв. Правата на съсобствениците на този общ дял са следните: 6/18ид.ч. за Й. С. И., по 3/18 ид.ч. за А. В. С. и С. Д. С. и по 2/18 ид.ч. за Я. Б. З., Е. И. С. и Й. И. Й..
Сумите за уравнение се разпределят между задължените лица - наследниците на С. З., според посочените по-горе техни дялове от наследството на този наследодател.
Дължимите от съделителите държавни такси върху стойността на дяловете им са определени с първоинстанционното решение и са потвърдени от въззивния съд. С настоящето решение промяна в тази част не се внася, поради което решението следва да се остави в сила.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 64 от 12.02.2015г. по гр.д. № 63/2013г. на Софийски окръжен съд в отменителната му част относно извършване на делбата и вместо него постановява:
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл. 292 ГПК/отм./ на Г. Д. З. от [населено място], [община] следните недвижими имоти: нива с площ 0,707 дка, имот № 03441.3.379 /стар идентификатор № 214014/ в местн. „Фурните” в землището на [населено място], при съседи: имоти с №№ 03441.3.385, 03441.3.252, 03441.3.357 и 03341.3.378, на стойност 4949лв.; ливада с площ 0,416дка, имот № 03441.4.50 /стар идентификатор № 000455/ в местн. „М. брег” в землището на [населено място], при съседи: имоти с №№ 03441.4.51, 03441.4.52, 03441.4.579, 03441.4.578, 03441.4.37, на стойност 1664лв.; нива с площ 3,799 дка, имот № 03441.4.62 /стар идентификатор № 008034/ в местн. „М. брег” в землището на [населено място], при съседи: имоти с №№ 03441.4.85, 03441.4.66, 03441.4.20, 03441.4.53, на стойност 18 995лв. и залесена територия с площ 7,100 дка, имот № 03441.1.1242 /стар идентификатор № 021008/, местн. „Б. камик” в землището на [населено място], при съседи: имоти с №№ 03441.1.1249, 03441.1.1240, 03441.1.1233, 03441.1.1215, 03441.1.1214, 03441.1.1225, 03441.1.1243, 03441.1.1254, 03441.1.1265, на стойност 17 095лв.; при обща стойност на този дял 42 703лв.
ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на основание чл.292 ГПК/отм./ на Г. Л. Ц. от [населено място], [жк], [жилищен адрес] Е. Л. В. от [населено място], [жк], [жилищен адрес]0, ап.48, И. И. М. от [населено място], [община] и Е. Г. Б. от [населено място], [община] следните недвижими имоти: зеленчукова култура с площ 0,150 дка, имот № 03441.2.147 /стар идентификатор № 004056/ в местн.”Реката”, землището на [населено място], при съседи: от три страни имот № 03441.3.157 и имот № 03441.3.148, на стойност 450лв. и залесена горска територия с площ 6,700 дка, имот № 03441.4.413 /стар идентификатор № 025003/ в местн. „Маршово осое” в землището на [населено място], при съседи: 03441.4.583, 03441.4.427, 03441.4.437, 03441.4.476, 03441.4.436, 03441.4.412, 03441.4.402, 03441.4.386, с цена 13 683лв., при обща стойност на този дял 14 133лв. Квотите на съсобствениците на този дял са: 1/3 ид.ч. за И. И. М., 1/3 ид.ч. за Е. Г. Б. и по 1/6 ид.ч. за Г. Л. Ц. и Е. Л. В..
ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на основание чл. 292 ГПК/отм./ на Р. Б. А. от [населено място], ул.Х. С.” № 18, И. Н. А. със същия адрес и В. Г. Й. от [населено място], кв.Г. М., [улица][жилищен адрес] следните недвижими имоти: зеленчукова култура с площ 0,330 дка, имот № 03441.3.180 /стар идентификатор № 007018/ в местн. „П.” в землището на [населено място], при съседи: имоти с №№ 03441.3.188, 03441.3.189, 03441.3.168 и 03441.3.181, с цена 990лв.; нива с площ 0,698 дка, имот № 03441.4.281 /стар идентификатор № 008147/ в местн. „М. брег” в землището на [населено място], при съседи: имоти с №№ 03441.4.316, 03441.4.287 и 03441.4.258, с цена 2094лв. и ливада с площ 5,499дка, имот № 03441.4.387 /стар идентификатор № 010036/ в местн. „Валози” в землището на [населено място], при съседи: имоти с №№ 03441.4.415, 03441.4.582, 03441.4.581, 03441.4.373, с цена 10998лв; при обща стойност на този дял 14 082лв. и при квоти на съсобствениците на този дял: по 1/4 ид.ч. за Р. Б. А. и И. Н. А. и 1/2 ид.ч. за В. Г. Й..
ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на основание чл. 292 ГПК/отм./ на Й. С. И. от [населено място], [жк], [жилищен адрес], А. В. С. - малолетен, представляван от майка си А. И. И., двамата от [населено място], кв. М. ливади, [улица], № 16-ж, С. Д. С. от [населено място], [жк], [жилищен адрес]0, Я. Б. З. от [населено място], [жк], [жилищен адрес], Е. И. С. със същия адрес и Й. И. Й. от [населено място], [жк], [жилищен адрес] следните недвижими имоти: ливада с площ 4,501 дка, имот № 03441.1.738/стар идентификатор № 005112/ в местн. „Голяма ливада”, землището на [населено място], при съседи: имоти с №№ 03441.1.718, 03341.1.739, 03441.1.786, 03441.1.718, 03441.1.666, 03441.1.687, на стойност 9002лв.; ливада с площ 3,041 дка, имот № 03441.4.344 /стар идентификатор № 009105/ в местн. „А. дол” в землището на [населено място], при съседи: имоти с №№ 03441.4.349, 03441.4.350, 03441.4.343, 03441.4.321, 03441.4.254, 03441.4.320, с цена 6082лв.; при обща стойност на този дял 15 084лв. Квотите на съсобствениците на този дял са: 6/18ид.ч. за Й. С. И., по 3/18 ид.ч. за А. В. С. и С. Д. С. и по 2/18 ид.ч. за Я. Б. З., Е. И. С. и Й. И. Й..
ОСЪЖДА Й. С. И., А. В. С., С. Д. С., Я. Б. З., Е. И. С. и Й. И. Й. да заплатят на Г. Д. З. за уравнение на дяловете сумата 298 /двеста деветдесет и осем/ лева, от която Й. С. И. дължи 99,33лв., А. В. С. и С. Д. С. дължат по 49,67лв., а Я. Б. З., Е. И. С. и Й. И. Й. дължат по 33,11лв.
ОСЪЖДА Й. С. И., А. В. С., С. Д. С., Я. Б. З., Е. И. С. и Й. И. Й. да заплатят на Г. Л. Ц., Е. Л. В., И. И. М. и Е. Г. Б. за уравнение на дяловете сумата 200,67/двеста цяло и шестдесет и седем стотни/ лева, от които Й. С. И. дължи 66,89лв., А. В. С. и С. Д. С. дължат по 33,44лв., а Я. Б. З., Е. И. С. и Й. И. Й. дължат по 22,30лв.
ОСЪЖДА Й. С. И., А. В. С., С. Д. С., Я. Б. З., Е. И. С. и Й. И. Й. да заплатят на Р. Б. А., И. Н. А. и В. Г. Й. за уравнение на дяловете сумата 251,66/двеста петдесет и едно цяло и шестдесет и шест стотни/ лева, от които Й. С. И. дължи 83,89лв., А. В. С. и С. Д. С. дължат по 41,94лв., а Я. Б. З., Е. И. С. и Й. И. Й. дължат по 27,96лв.
ОСТАВЯ В СИЛА решението относно присъдените държавни такси.
Решението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: