Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 71

гр.София, 16.02.2022 година

В ИМЕТО НА НАРОДА


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА


като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 673 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:


С определение № 129/28.05.2020 г. е спряно производството по касационната жалба на Т. Г. Г. срещу въззивно решение №225/20.12.2019 г. по възз.гр.д. № 527/2019 г. на Окръжен съд – Сливен, до приключването на тълкувателно дело № 6/2017 г. на ОСГК на ВКС.
Настоящият съдебен състав констатира, че с приемането на Тълкувателно решение № 6 от 11.02.2022 г. по тълк.д. № 6/2017 г. на ОСГК са отпаднали пречките по движението на делото и касационното производство следва да се възобнови.
Водим от изложеното, ВКС, ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 673/2020 г. по описа на Трето гражданско отделение на Върховния касационен съд.
Насрочва делото в закрито съдебно заседание за 04.05.2022 г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.