Ключови фрази
Делба на наследство * придобивна давност * определяне на квоти * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

128

 

София, 08.04.2010 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 11.03.2010 две хиляди и десета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

 

при участието на секретаря АНИ ДАВИДОВА

изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА

дело № 736/2009  година

 

Производството е по член 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба,подадена от В. Д. Ц. против решение от 25.02.2009г. на Окръжен съд гр. М.,постановено по гр.д. №393/2008г. по описа на същия съд,с което е отменено изцяло решение от 04.11.2008г. постановено по гр.д. №80/2008г. по описа на Районен съд гр. Б.,като е отхвърлен предявения от В. Д. Ц. против Р. П. Д.,Б. Б. Д. и Н. Б. Н. иск за делба на недвижим имот УПИ ХVІІ,пл. №558в кв.122 по регулационния план на гр. В.,кв. Заножене-наследство от Д. И. Б. ж. на гр. В..

В касационната жалба се правят оплаквания за допуснати нарушения на материалния закон,съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост на въззивното решение,като се иска неговата отмяна.

Ответниците по касационната жалба Р. П. Д.,Н. Б. Н. и Б. Б. Н. молят жалбата като неоснователна да бъде оставена без уважение.

С определение №990/05.10.2009г.,постановено по делото,касационният съд е допуснал касационно обжалване,поради наличието на предпоставки по член 280 ал.1 т.1 от ГПК. Правните въпроси от значение за изхода на делото,по които съдът се е произнесъл с въззивното решение,са свързани със съдържанието на придобивната давност,както и въпросите за наличието на индивидуализацията на имота с граници и размери и данните за наличие или отказ от наследство.

Върховният касационен съд,състав на Второ гражданско отделение,като взе предвид доводите на касатора и извърши проверка на правилността на въззивното решение,на основание член 290 ал.2 от ГПК приема следното:

Касационната жалба е постъпила в срока,предвиден в член 283 от ГПК и е процесуално допустима.

Подадената касационна жалба е основателна.

Предявен е иск по член 69 от ЗН от ищцата В. Д. Ц. за делба на описания в исковата молба недвижим имот,останал в наследство от общия наследодател Д.13.09.1975г.-баща на ищцата и дядо на Б. Н. Д. 1998г.-наследодател на ответниците Р. П. Д.,Б. Б. Н. и Н. Б. Н.,които твърдят,че имотът е изключителна тяхна собственост,придобит на основание упражнявано давностно владение от техния наследодател,продължено от тях в период повече от 30 години.

Въззивният съд е констатирал,че общият наследодател на страните Д е придобил по силата на договор за покупко- продажба от 20.02.1961г.,обективирана с нот.акт №40 т.І,нот.дело №66/1961г. /лист 4 от делото/-дворно място от 1 100 кв.м,пл. №369 в кв.21 па плана на с. З. при описани граници,като по силата на действащия регулационен план от 1988г. на населеното място от този имот са обособени два недвижими имота,отразени в приложената на лист 5 скица като парцел ****,пл. №557 в кв.122,застроен с двуетажна масивна жилищна сграда,масивна сграда и паянтова сграда,понастоящем собственост на ответниците и парцел ****,пл. №558 в кв.122 от около 457 кв.м,незастроен-предмет на делбата,за който ответниците се снабдили с констативен нотариален акт №1092,т.VІ,рег. №6676,дело №1093/2007г. по описа на нотариус О. К. ,рег . №178 с район на действие Б. районен съд/лист 47 от делото/При анализа на доказателствата по делото,въззивният съд е посочил,че макар и два отделни имота,застроения и незастроения такива, не са отделени с ограда,а са оградени като едно цяло и според показанията на свидетелите Б,наследодателя на ответниците Б обработвал процесния имот,прокопал канал пред двата имота за свързване с канализационната мрежа,отглеждал животни в процесния имот,засадил го с трайни насаждения,поради което е стигнал до извода,че наследодателят на ответниците Б, от 1975г. установил фактическа власт върху процесния имот,не го отделял от своя собствен,съседния имот,владял го несмущавано,открито,демонстрирайки отношение към имота като негов собствен,поради което са се осъществили условията на член 79 ал.1 от ЗС и този имот е бил придобит от последния в собственост на това оригинерно основание,а след смъртта му през 1998г. владението са продължили неговите наследници,които през 2007г. се снабдили с констативен нотариален акт за собственост на процесния имот,с което последните демонстрирали отблъскване на евентуални претенции за упражняване на фактическа власт върху имота,поради което е отхвърлил предявения иск за делба.

Становището на настоящата касационна инстанция,че при постановяване на въззивното решение,съдът е допуснал неправилно прилагане на материалния и процесуалния закон,произтича от следното:

Във връзка с възражението на ответниците за придобиването на правото на собственост върху процесния имот, на основание упражнявано давностно владение върху същия, в предвидения от закона срок,годно да ги направи собственици,съдът неправилно е възприел действията,извършени от наследодателя на последните,изразяващи се в обработване на имота ,прибиране на плодовете от същия,грижа за поддържането му,като действия на своене и манифестиране на отношение към същия като свой. Безспорно, процесния имот,след смъртта на общия наследодател Д,се явява съсобствен между ищцата и общия наследодател на ответниците Б,като последния упражнява фактическа власт върху имота. Извършените от последния действия обаче не водят до отблъскване и демонстрация на така установеното владение,което да обективира отношението му към имота като негов собствен. Това е така,защото практиката на ВКС в тази връзка е при така установени отношения между съсобственици,както е в настоящия случай,съсобственикът който упражнява фактическата власт,владее своята част от имота и се явява държател на частите от имот на останалите съсобственици. Събраните по делото доказателства обаче не могат да доведат до извода,че така установеното поведение на наследодателя на ответниците се демонстрира друго отношение към имота, основаващо се на своене на същия и опровергаване на горепосочения принцип в отношенията между съсобствениците на имота,при хипотезата когато фактическата власт върху този съсобствен имот се упражнява само от единия от съсобствениците,поради което наследодателя на ответниците,респективно те самите,не са могли да придобият правото на собственост върху процесния имот на основание давностно владение. Ето защо, имотът се явява собственост на наследниците на общия наследодател на страните Д,поради което следва да бъде отменено въззивното решение и по предявеният иск за делба да бъде допусната делба, предвид правата на страните, съобразно предвиденото в Закона за наследството, а издаденият по реда на член 537 ал.2 от ГПК констативен нотариален акт №1092/2007г. следва да бъде отменен. При това положение,съгласно удостоверение №1090000967/24.10.2007г. на Община гр. В. за наследници на Д. Б. 1975г. е оставил за свои законни наследници:В. Д. Ц.-дъщеря и по заместване Б. Н. Д. /внук и син на Н. И. Д. .1951г./,наследен след смъртта си през 1998г. от преживяла съпруга Р. П. Д.,Б. Б. Н. –син и Н. Б. Н.-дъщеря,които наследяват по равни части-съответно по 1/ 2 идеална част,като последните трима от тази една втора идеална част,съгласно член 9 ал.1 от ЗН във връзка с член 5 ал.1 от ЗН, наследяват по равни части- по 1/6 идеална част от процесния имот,при които права и помежду посочените страни следва да бъде допусната делба на процесния имот.

 

Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение от 25.02.2009г. на Окръжен съд гр. М.,поправено с решение от 15.04.2009г. на Окръжен съд гр. М.,постановени` по гр.д. №393/2008г. по описа на същия съд.

ДОПУСКА ДЕЛБА между В. Д. Ц.-ЕГН:**********,Р. П. Д. –ЕГН:**********,Б. Б. Н.-ЕГН:********** и Н. Б. Н.-ЕГН:**********,всички от гр. В.,кв. Заножене на останалия в наследство от наследодателят им Д. И. Б. 13.09.1975год. недвижим имот:дворно място,съставляващо УПИ ХVІІ,пл. №558 в кв.122 по регулационния план на гр. В.,област М. ,кв. Заножене,целия от 457 кв.м,незастроен,при съседи:улица,наследници на И. Г. Г. ,наследници на И. Н. М. и наследници на Б. Н. Д. ,при квоти 1/2 идеална част за В. Д. Ц. и по 1/6 идеална част за Р. П. Д.,Б. Б. Д. и Н. Б. Н..

ОТМЕНЯВА на основание член 537 ал.2 от ГПК нот.акт №1092,том VІ,рег. №6676,дело № 1093/21.11.2007г. по описа на нотариус О. К. ,рег. №178 с район на действие Б. районен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: