Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е /Р/

№ 86

гр. София, 04.08.2022г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател: EМИЛ ТОМОВ
Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 2364 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на ищеца Г. В. Г. срещу решение № 10215 от 05. 03. 2021г. по в. гр. дело № 1860/2020г. на Софийски апелативен съд /САС/, ГО, 10 състав, с което е отменено решение № 480 от 17. 01. 2020г. по гр. дело № 10254/2018г. на Софийски градски съд /СГС/, ГО, 4 състав и вместо него е постановено ново решение, с което предявеният от касатора срещу Столична община /СО/ иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД е отхвърлен като неоснователен.
Допуснато е до касационно обжалване по два правни въпроса в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК с определение № 3 от 04. 03. 2022г., като е проведено открито с.з. на 21. 04. 2022г., в което делото е обявено за решаване.
В хода на произнасяне, съдебният състав констатира, че ищецът не е представил актуална данъчна оценка на процесния недвижим имот, без която съдът не би могъл да изпълни задълженията си по чл. 364, ал. 1 ГПК при евентуално уважаване на иска с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Поради това са налице основания за отмяна на определението, с което е даден ход по същество на делото за събиране на горепосоченото доказателство.
На основание изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си от о.с.з. от 21.04..2022г., с което е даден ход по същество на делото.
УКАЗВА на ищеца да представи в о.с.з. актуално удостоверение за данъчна оценка на процесния недвижим имот.
НАСРОЧВА делото в о.с.з. за 27.10.2022г. от 10.00ч., за когато да се призоват страните – ищецът с указанията.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.
2..