Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№159

гр. София, 19.04.2022 г.ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на деветнадесети април две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 822 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.
Постъпила е молба от „Застрахователна компания „Уника““ АД, [населено място] за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 29 от 29. 03. 2022 г. по в. т. д. № 19/2022 г. на Бургаски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 353 от 16. 11. 2021 г. по т. д. № 611/2019 г. на Бургаски окръжен съд, с което „Застрахователна компания „Уника““ АД е осъдено да заплати на „Профит икономикс“ ЕООД, [населено място], [община] сумата от 97 232, 30 лв. – обезщетение за настъпило застрахователно събитие по договор за имуществена застраховка, обективиран в полица № 181825Z0001/05.06.2018 г. – измръзване към месец февруари 2019 г. на 2860 дръвчета киви, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15. 11. 2019 г. до окончателното й изплащане.
Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба вх. № 3895/18. 04. 2022 г. от „Застрахователна компания „Уника““ АД. Независимо от липсата на данни за връчване на въззивното решение на молителя, касационната жалба следва да се приеме за подадена в преклузивния срок по чл. 283 ГПК с оглед датата на постановяване на въззивното решение. С касационната жалба са представени изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК и документ за внесена такса.
Към молбата е приложено платежно нареждане на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД от 7. 04. 2022 г., от което се установява, че по сметката на Върховен касационен съд е преведена сумата от 97 232, 30 лв. Постъпването на посочената сума по сметката за обезпечения на ВКС е удостоверено от счетоводител на съда със служебна бележка от 19. 04. 2022 г.
При тези данни настоящият състав намира, че са налице предпоставките по чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, състав на Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 29 от 29. 03. 2022 г. по в. т. д. № 19/2022 г. на Бургаски апелативен съд.
Да се издаде препис от определението на молителя.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.