Ключови фрази


3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№114


гр. София, 17.03.2022 год.
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на петнадесети март през две хиляди и двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 385 по описа за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК , вр. чл.407 ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Юръпиън Трейдинг Глобъл“ АД, срещу разпореждане № 2085 от 10.12.2021г. по в. т. д. № 2590/2020г. на Апелативен съд - София, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в разпореждане № 1364 от 20.08.21г. на САС по същото дело, като на ред втори от диспозитива му вместо „… за сумата от 340 227,84 лева“, се чете „за сумата от 258 836,86 лева“, и е обезсилен издадения на 23.08.2021г. на „Юръпиън Трейдинг Глобъл“ АД изпълнителен лист за сумата над 258 836,86 лева.
Частният жалбоподател моли да бъде обезсилено атакуваното разпореждане и се остави без разглеждане молбата на „Силистра Ленд“ АД – вх. № 20803/18.11.2021г., съответно да се отмени обжалвания акт и молбата, предмет на акта, се остави без уважение. Сочи се, че не е налице очевидна фактическа грешка в разпореждането, предмет на производството по чл.247 ГПК. Твърди се, че с обжалваното разпореждане се прави опит да се санира порок в разпореждането за издаване на изпълнителен лист, пътят на защита срещу който не е по реда на чл.247 ГПК, а по реда на обжалването на разпореждането по чл.407 ГПК. Сочи се, че до момента на постановяване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист е бил налице диспозитив за сумата от 340 277,84 лева, ведно със законна лихва от 20.10.2016г. С оглед на това, дори да се приеме, че с постановеното по реда на чл.247 ГПК решение е допусната поправка на очевидна фактическа грешка на основното решение и е намален размера на присъдената сума до 258 836,86 лева, то поправката на разпореждането по реда на чл.247 ГПК и обезсилването на изпълнителния лист би могло да бъде постановено едва след влизане в сила на решението по чл.247 ГПК. Излагат се и допълнителни аргументи, че не е в правомощията на апелативния съд сам да обезсили издадения от него изпълнителен лист, тъй като това е компетентността единствено на ВКС. Поддържа се, че апелативният съд е обезсилил изпълнителния лист и в частта за присъдената законна лихва, за което не е налице основание, като не е ясно и дали изобщо е бил сезиран с такова искане.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото и доводите на страните, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, като разгледана по същество е неоснователна.
За да постанови обжалваното разпореждане, въззивният съд е взел предвид постановеното от него решение по чл.247 ГПК, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решението от 12.08.2021г., след която поправка сумата, предмет на осъдителното решение, е в размер на 258 836,86 лева. Посочил е, че именно за тази сума на основание чл.404, ал.1, предл. 2-ро ГПК следва да бъде издаден изпълнителен лист, а не за сумата 340 227,84 лева, за която е издаден изпълнителен лист въз основа на решението от 12.08.2021г. Мотивирано е, че в производството по издаване на изпълнителен лист разпоредбата на чл.247 ГПК е приложима, съгласно изричната разпоредба на чл.406, ал.4 ГПК, като невлязлото в сила в сила осъдително въззивно решение също е изпълнително основание, съгласно чл.404, ал.1, предл.2-ро ГПК.
Разпореждането е правилно.
С постановеното по реда на чл.247 ГПК решение от въззивния съд е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното по делото решение, в резултат на което присъдената в диспозитива в полза на жалбоподателя сума възлиза на сумата от 258 836,86 лева, вместо на сумата от 340 227,84 лева, считано от постановяване на поправеното решение. С оглед на това, правилно по реда на чл.247 ГПК е допусната в същата насока и поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на разпореждането за издаване на изпълнителен лист, тъй като волята в разпореждането е то да съответства на действителната воля в осъдителното решение, а тя е тази, обективирана в решението по чл.247 ГПК, което се счита част от поправеното решение към момента на постановяване на последното. Поправеното въззивно решение е изпълнително основание по чл.404, ал.1, предл. 2-ро ГПК, без влизането му в сила да е условие за това, тъй като то се ползва с предварително изпълнение.
На следващо място, доколкото основанието за частично обезсилване на изпълнителния лист за сумата над 258 836,86 лева е допусната очевидна фактическа грешка по реда на чл.247 ГПК на разпореждането за издаване на изпълнителен лист, то е от компетентността на въззивния съд, постановил акт по чл.247 ГПК, като обезсилването се извършва служебно, тъй като е следствие на производството по чл.247 ГПК.
На последно място, видно от съдържанието на обжалваното разпореждане, невярно е твърдението на жалбоподателя, че съдът е обезсилил изпълнителния лист в частта за присъдената лихва.
Предвид изложеното, разпореждането на Апелативен съд – София е допустимо и правилно, поради което следва да бъде потвърдено.
Водим от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, на основание чл.274, ал. 2, изр. 1 ГПК

О П Р Е Д Е Л И


ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 2085 от 10.12.2021г. по в. т. д. № 2590/2020г. на Апелативен съд - София.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.