Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 17

гр.София, 16 февруари 2022 г
Върховният касационен съд на Република България, ІII НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ПАНЕВА
НЕВЕНА ГРОЗЕВА
при секретар
при становището на прокурора Ивайло Симов
изслуша докладваното от
съдия ИВАНОВА частно наказателно дело № 64 по описа за 2022 г

Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.
С разпореждане № 22 от 21.01.22 г, по НЧХД № 854/21 по описа на Районен съд, Петрич, е прекратено съдебното производство и делото е изпратено на настоящата инстанция, с оглед упражняване на правомощията й по чл. 43, т. 3 НПК.
Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, III НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство е образувано пред Районен съд, Петрич, по тъжба на К. Т. Ц. срещу С. А. и Д. С., служители на „Ч.“ АД.
Делото е подсъдно на Районен съд, Петрич, по правилата на местната подсъдност. На основание чл. 29, ал. 2 НПК, действащите в този съд съдии са се отвели от неговото разглеждане, по съображения, че частния тъжител е изразил недоверие в тяхната безпристрастност от изхода на делото.
В резултат на отводите е изчерпана възможността да бъде сформиран съдебен състав в съда, на който делото е подсъдно, откъдето е възникнала и необходимостта от прекратяване на съдебното производство и сезиране на ВКС, на основание чл. 43, т. 3 НПК.

Настоящата инстанция намира, че са налице основанията на чл. 43, т. 3 НПК, за промяна на местната подсъдност, поради следните съображения: Делото е образувано в съда, на който е подсъдно, но поради отводите на работещите там съдии, не може да бъде сформиран състав, който да го разгледа. При това положение, необходимостта от провеждане на съдебно производство налага пренасяне на делото от Районен съд, Петрич, в друг, еднакъв по степен съд, който се намира в териториална близост със съда по подсъдност, а именно: РАЙОНЕН СЪД, БЛАГОЕВГРАД.

По изложените съображения, ВКС намери, че НЧХД № 854/21 по описа на Районен съд, Петрич, следва да бъде изпратено на Районен съд, Благоевград, за което да бъде уведомен първият съд.

Водим от горното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, ВКС, ІII НО,

О П Р Е Д Е Л И:
ИЗПРАЩА НЧХД № 854/21 по описа на Районен съд, Петрич, за разглеждане от РАЙОНЕН СЪД, БЛАГОЕВГРАД.
Копие от определението да се изпрати на Районен съд, Петрич.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: