Ключови фрази
Преобразуване на лично имущество * частична трансформация * съдебен състав * нищожност на съдебно решение


2
Р Е Ш Е Н И Е

№ 263

СОФИЯ, 09.10.2014 г.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на седми октомври две хиляди и четиринадесета година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при секретаря Даниела Никова
изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 1262/2014 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от Т. Г. Д., чрез нейния пълномощник адв. Л. К., против решение № 314 от 21.11.2013 г. по в.гр.д. № 542/2013 г. на Сливенския окръжен съд. В касационната жалба са изложени доводи за недопустимост на въззивното решение поради това, че е подписано от съдия, който не е участвал в съдебното заседание, в което е завършило разглеждането на делото, с което е нарушено изискването на чл. 235, ал.1 ГПК.
Ответнате страни [фирма] и И. М. Д. не са взели становище по касационната жалба.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
С обжалваното въззивно решение е потвърдено решение № 6634 от 23.07.2013 г. по гр.д. № 5837/2012 г. на Сливенския районен съд, с което са отхвърлени предявените от Т. Д. против И. М. Д. иск по чл. 23, ал.2 СК за признаване на частична трансформация в обем 7 000/ 23 000 ид. части в придобиването на недвижим имот, съставляващ апартамент № 1 в жилищен блок № 4, @@9@ [населено място], със застроена площ 57.30 кв.м както и предявеният от Т. Д. против [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място] установителен иск за собственост на 8000/ 23 000 ид. части от същия недвижим имот.
Видно от съдебния протокол от откритото съдебно заседание, проведено на 20.11.2013 г., в което е завършено разглеждането на делото и същото е прието за решаване, въззивният съд е заседавал в състав: председател Надежда Я. и членове-М. С. и М. Б.. Обжалваното въззивно решение е постановено в състав: председател Н. Я. и членове - М. Б. и С. М..
С определение № 356 от 05.06.2014 г. въззивното решение е допуснато до касационно обжалване за проверка на неговата валидност.
Съгласно чл. 235, ал.1 ГПК решението се постановява от съдебния състав, участвал в заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. Съдебната практика трайно приема, че когато съдебното решение е постановено от състав, включващ съдия, който не е взел участие в състава на съда, провел публичното заседание, в което е завършено разглеждането на делото и то е прието за решаване, решението е нищожно като постановено от незаконен състав. В този смисъл напр. решение № 668 от 15.11.2010 г. по гр.д. № 1790/09 г. на ВКС, І г.о., решение № 119 от 17.05.2013 г. по гр.д. № 1198/2012 г. на ІІІ г.о., решение № 182 от 01.07.2014 г. по гр.д. № 1535/2014 г. на І г.о. и др.
В случая въззивното решение е постановено от съдебен състав, различен от този, участвал в последното публично заедание по делото, което е основание да бъде прогласено за нищожно.
Водим от гореизложеното съдът


Р Е Ш И :


ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 314 от 21.11.2013 г. по в.гр.д. № 542/2013 г. на Сливенския окръжен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Сливенския окръжен съд.ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: