Ключови фрази
Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 279

София, 05.07.2010 година

 

В    И   М   Е   Т   О    Н   А    Н   А   Р   О   Д   А

 

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на седемнадесети май  две хиляди и десета  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

          ЧЛЕНОВЕ:  СНЕЖАНКА  НИКОЛОВА

                                  ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

 

при  участието на секретар  Теодора Иванова

изслуша докладваното от съдията  БАЛЕВСКА

гр.дело № 350 /2009  година  и за да се произнесе, взе предвид:

 

 

Производството е по чл.290-293 ГПК.

 

С. Д. С. , чрез адв. Н обжалва и иска да се отмени въззивно Решение Nо 506 от 10. 11. 2008 год., постановено по гр. в.. д. Nо 390/2008 година на Смолянския окръжен съд, В ЧАСТТА с която съдът, извършил делбата на основания чл. 292 ГПК / отм./, е определил, изменил и присъдил сумите за уравнение на дяловете и ДТ.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е неправилно, поради допуснати нарушение на материалния закон , основания за отмяна по см. на чл. 281 т. 3 ГПК.

Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т 1 ГПК е обоснована с противоречие на обжалваното решение с практика на съдилищата , при които се извършва стойностното доуравнение на дяловете по решението във втората фаза на делбата- по извършването и на основание чл. 292 ГПК /отм./ .

В срока по чл. 278 ал.1 ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника по касация Ц. А. С. К. .

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания по чл. 280 ал. 1 ГПК и в правомощията на чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

С обжалваното решение, окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по жалбата е изменил частично решението на първата инстанция по извършване на делбата на двата недвижими имота , на основание чл. 292 ГПК / отм./ , намалявайки сумите , за който е съден С. С. от 59 520 лв. на 59 250 лв., досежно дължимото парично уравнение между съделителите.

На основание чл. 291 т.1 ГПК настоящият състав приема за правилна , съдебна практика, обективирана в решенията на съдилищата, че стойностното уравнение на дяловете , при възлагане на делбения имот и уравнение с имот и / или пари, както и при разпределение на делбените имоти, с различна стойност , се извършва на базата на съпоставка на стойността на получения в собственост имот и стойностното изражение на дела от общата делбена маса, изчислена също е парична стойност.

С обжалваното решение , тази практика на съдилищата не е съобразена , тъй като уравнението е извършено с оглед само на стойността на имотите, които са разпредели в отделните дялове на съделителите, като съделителят с по-скъп имот е осъден да заплати изцяло разликата до стойността на получения от другия съделител имот на по-ниска стойност.

Делбата на двамата бивши съпрузи е допусната при равни права, извършена е по реда на чл. 292 ГПК/ отм./, като всеки от съделителите е получил имот в реален самостоятелен дял,Стойността на цялата делбена маса / дял I плюс дял II / е 112 450 лв., или в стойностно изражения дела на всеки от съделителите е от 56 225 лв.

Когато някой от съделителите получава дял на стойност по –висока от стойността на дела му, уравнението следва да се извърши именно в размера на разлика между получен и притежаван стойност дял от общата маса , а не - като разлика между стойността на отделните дялове, получени от съделителите, както е прието с обжалваното решение.

Допуснатото нарушение по приложение на материалния закон , съставлява основание за отмяна на обжалваното решение в частта за стойностното уравнение. Тъй като не се налага извършване на нови процесуални действия, то спорният проблем следва да се разреши по същество. Съделителят С. С. получава в дял жилище на стойност от 85 850 лв. лв., а съделителката Ц на стойност от 26 600 лв. Съделителят С. , получава имотен дял , който е на стойност по голяма от дела му в стойностната делбена маса със сумата 29 625 лв. Именно това е сумата , която следва да се плати като уравнение на дяловете.

Съделителката Ц. К. получава дял на стойност 26 600 лв., който е по-малък от притежавания от нея стойностен дял от 56 225 лв. със сумата 29 625 лв. , които следва да получи за да допълни стойностния си дял от общото имущество.

При допуснатото неправилно определяне на сумите за уравнение на дяловете , съдът е изчислил и определил неправилно и дължимата от всеки един от съделителите ДТ.

При определените в случая равния дялове на съделителите с решението по допускане на делбата , които дялове във втората фаза страните получават в имот и/или пари , всеки от тях дължи равна част/ равен дял/ от дължимата ДТ от 4 % върху стойността на цялата делбена маса- чл.355 ГПК във вр. с чл. 8 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по /ГПК, приета с ПМС Nо 38/2008 г.. При делбена маса на стойност 112 450 лв. дължимата ДТ от 4 % е равна на сумата 4 486. 12 лв. / четири хиляди четиристотин осемдесет и шест и 0.12. лв. / или всеки един от съделителите следва да заплати ДТ от 2 243.06 лв. / две хиляди двеста четиридесет и три и о.06 лв. / по сметка на ВКС.

По изложените съображения и на основание чл. 293 ал.2 ГПК, състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА въззивно Решение Nо 506 от 10. 11. 2008 год., постановено по гр. в.. д. Nо 390/2008 година на Смолянския окръжен съд, В ЧАСТТА с която е определил,отменил и изменил, като частично е потвърдил Решение Nо 818 от 11.02. 2008 година по гр.д. Nо 534/ 2004 година на Смолянския районен съд по извършване на делбата на недвижимите имоти, сумите за уравнение на дяловете, както и в частта досежно определените ДТ между страните и вместо него п о с т а н о в я в а:

ОСЪЖДА С. Д. С. с ЕГ Nо 6106055022 да заплати на Ц. А. С. /Костадинова/ с ЕГ Nо 6309194573 сумата 29 626 лв. / двадесет и девет хиляди шестстотин двадесет и шест лв./ , за уравнение на дяловете на разпределените по реда и на основание чл. 292 ГПК/ отм./ недвижими имоти , ведно със законната лихва, считано от датата на постановяване на настоящото решение до окончателното и изплащане.

ОСЪЖДА С. Д. С. с ЕГ Nо 6106055022, гр. С. и и Ц. А. С. /Костадинова / с ЕГ Nо 6309194573, гр. Б. всеки един от тях да заплати дължимата държавна такса от 2 243.06 лв. / две хиляди двеста четиридесет и три и 0.06 лв. /, по сметка на ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ : 1.................. 2..................