Ключови фрази

3


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 68

[населено място], 17.02.2022 г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, първо търговско отделение в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. № 148 по описа за 2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:


Производство по чл. 274, ал. 2, предл. I ГПК.

Образувано е по частна жалба на „СИ БИ ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД срещу определение № 623/11.10.2021 г. по в. ч. т. д. № 839/2021 г. на Апелативен съд София, с което е оставена без разглеждане частна жалба на дружеството срещу определение № 262 961/01.06.2021 г. по т. д. № 2516/2020 г. на Софийски градски съд за отхвърляне на молба, целяща отмяна на допуснати по реда на чл. 629а ТЗ предварителни обезпечителни мерки.
Жалбоподателят прави оплакване за неправилност на атакуваното определение и моли то да бъде отменено.
Ответникът „Кепитал фанд“ АД оспорва жалбата като неоснователна с твърдения, че постановеното определение от Апелативен съд София е правилно и в съответствие с предвиденото в ТЗ и практиката по приложение на чл. 629а ТЗ.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от легитимирана да обжалва страна срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима.
С обжалваното в настоящото производство определение състав на Апелативен съд София е преценил подадената от „СИ БИ ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД срещу отказ на съда по несъстоятелността да отмени наложени по реда на чл. 629а ТЗ обезпечителни мерки като недопустима. В мотивите на съдебния си акт въззивният съд се е позовал на предвиденото в чл. 613а, ал. 1 и ал. 3 ТЗ, както и на приетото в мотивите на т. 6 от ТР № 1/03.12.2018 г. по т. д. № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС и приетото в определение № 459/12.11.2020 г. по ч. т. д. № 1584/2020 г. на II ТО на ВКС. Като е изходил от характера на производството, уредено в чл. 629а ТЗ – едностранно, относително самостоятелно, развиващо се в най – ранния етап от производството по несъстоятелност и целящо запазване имуществото на длъжника, въззивният съд е акцентирал върху липсата на изрично предвидена възможност за обжалване на определението. Възможността да се обжалва акта на съда по несъстоятелността, с който е отказана отмяна на мерките, според въззивния съд е начин за заобикаляне на закона, непредвиждащ процесуална възможност за ревизия на влязлото в сила определение за налагане на тези мерки.
Установява се от материалите по делото, че наложените в производството по т. д. № 2516/2020 г. на СГС предварителни обезпечителни мерки са резултат от осъществен инстанционен контрол от състав на Апелативен съд София, т. е. въпросът за законосъобразното им налагане е разрешен със стабилен съдебен акт.
Мотивите на въззивната инстанция следва изцяло да бъдат споделени.
В дискрецията на съда по несъстоятелността е да отмени наложените предварителни обезпечителни мерки, ако тяхното продължаване не е наложително с оглед постигане целите на обезпечението. В случая съдът по несъстоятелността е преценил, че не е налице основание за отмяна на допуснатите предварителни обезпечителни мерки и това му определение е необжалваемо. Както е посочил и въззивният състав, в мотивите към т. 6 на ТР № 1/03.12.2018 г. по т. д. № 1/2017 г. на ОСТК е разяснено, че обжалваемостта на определенията, постановявани в производството по несъстоятелност, е регламентирана посредством императивни разпоредби и това са тези на чл. 613а, ал. 1 и ал. 3 ТЗ. При зачитане на въведените изключения, съдът следва да се ръководи от общите предпоставки за обжалваемост, установени в чл. 274, ал. 1 ГПК, а именно определението да има преграждащ характер или да е налице изрично предвидена в закона възможност за обжалването му. В настоящата хипотеза определението на съда, с което отказва отмяна на законосъобразно наложени предварителни обезпечителни мерки, не се явява преграждащо за производството по несъстоятелност, нито е изрично предвидено то да подлежи на инстанционен контрол. Ето защо, законосъобразен се явява изводът на Апелативен съд София за недопустимост на подадената от „СИ БИ ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД частна жалба.

По изложените мотиви и на основание чл. 274, ал. 2, предл. I ГПК настоящият състав на първо търговско отделение на ВКС


О П Р Е Д Е Л И :


ПОТВЪРЖДАВА определение № 623/11.10.2021 г. по в. ч. т. д. № 839/2021 г. на Апелативен съд София.

Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.