Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 115
София, 19.04. 2022 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми април две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ
ЧЛЕНОВЕ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
БОНКА ЙОНКОВА

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 2655/2021 г.


Производството е по чл. 47 ЗМТА.
Образувано е по иск на ТД „Еко 2015“ ЕООД, [населено място] срещу [община] с правно основание чл. 47, ал. 1, т. 6 ЗМТА за отмяна на решение от 04.09.2019 г. по арб. д. № 198/2019 г., постановено от „Арбитражен съд Варна“ при СППМ, [населено място].
Ответникът [община] оспорва претенцията като недопустима поради предявяването й след срока по чл. 48, ал. 1 ЗМТА, респ. като неоснователна по съображения в писмен отговор от 04.04.2022 г. Претендира присъждане на разноски.
Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото, доводите и възраженията на страните, приема следното:
Искът е недопустим.
Съобразно императивната разпоредба на чл. 48, ал. 1 ЗМТА, иск за отмяна на арбитражно решение може да бъде предявен в срок от 3 месеца от деня, в който молителят е получил решението. В случая този срок не е спазен.
От представените по делото писмени доказателства се установява следното:
Препис от арбитражното решение е изпратен на търговското дружество-ищец на адреса на неговото управление, вписан в Търговския регистър. Пратката е предадена за връчване на куриерска фирма „Еконт Експрес“, за което е издаден транспортен етикет №[ЕИК] от 05.09.2019 г. Видно от издадените 3 броя разписки за неуспешно предаване на пратки от 05.09., 18.09. и 19.09.2019 г., на посочените дати е направен опит за връчване на пратката, което обаче се е оказало невъзможно по причина съответно: „отсъствие на получател“, „получателят не е на адреса; не отг. на тел.“ и „получателят не отг. на обаждането; няма никой на адреса“.
От представеното известие за доставяне на препоръчана пратка № ИД PS9000 030500 Y и пощенски плик с поставени върху него пощенски клейма се установява, че препис от атакуваното арбитражно решение е изпратено на ТД „Еко 2015“ ЕООД и чрез „Български пощи“ ЕАД. Пратката е предадена за връчване на 19.09.2019 г., като 24.09. и на 03.10.2019 г. на получателя са оставени известия да се яви в пощенската станция за получаването й, което е в съответствие с изискването на чл. 44, б. „б“ от Общите условия на договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенските парични преводи, извършвани от „Български пощи“ ЕАД. Видно от отбелязването върху лицевата страна на плика, на 15.10.2019 г. пратката е върната обратно на подателя й, тъй като е „непотърсена“ – действие, съобразено с изискването на чл. 53.2. от Общите условия.
Посочените доказателства обосновават категоричния извод, че в случая са осъществени предпоставките на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗМТА за прилагане фикцията за редовно връчване на арбитражното решение, за дата на което следва да се счете именно датата 15.10.2019 г., когато е изтекъл предвиденият в Общите условия срок за предаването й на адресата.
Получаването на арбитражното решение от „Еко 2015“ ЕООД се установява също и от представената покана за доброволно изпълнение изх. № 04318 от 13.03.2020 г. по изп. д. № 20208920400272 на ЧСИ Х. Г., с приложен към нея изпълнителен лист от 02.12.2019г. по т. д. № 1940/2019 г. на Варненски окръжен съд, издаден въз основа на арбитражното решение. Видно от разпореждане на ЧСИ от 02.10.2020 г. и разписка от 05.10.2020 г., поканата е връчена чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47 ГПК поради обстоятелството, че адресът на управление на дружеството е посетен на три дати, като намиращият се на него адвокат Я. е отказал получаването й. В случая поканата следва да се счита връчена на 19.10.2020 г., т. е. след изтичане на двуседмичния срок по чл. 47, ал. 2 ГПК.
Доказателство, че ищцовото дружество е получило арбитражното решение преди твърдяната дата 26.10.2021 г., представляват също подадената от него искова молба вх. № 1 от 30.09.2020 г. до Арбитражен съд, [населено място], към която решението е приложено като „док. № 5“, както и „съобщение от „Еко 2015“ ЕООД по чл. 99 ЗЗД“, депозирано по арб. д. № 198/2019 г., в което решението е цитирано в детайли.
Която от посочените по-горе дати – 15.10.2019 г., 30.09.2020 г. или 06.10.2020 г. – да бъде счетена за начало на срока по чл. 48, ал. 1 ЗМТА, предявеният на 19.11.2021 г. иск е просрочен, което обуславя недопустимост на образуваното въз основа на него производство и налага прекратяването му.
Независимо от този изход на делото, искането на ответника за присъждане на разноски е неоснователно, тъй като към отговора на исковата молба не са представени доказателства за извършването на такива.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, на основание чл. 48, ал. 1 ЗМТА

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 2655/2021 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия в едноседмичен срок от връчването на препис на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: