Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 92
гр. София, 14.03.2022 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети март две хиляди и двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков
2.Десислава Попколева

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 4726 по описа за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.248 ГПК.
Образувано е по молба на НАП с направено искане за изменение на постановеното решение по делото, с присъждане на съдебни разноски по същото в полза на молителя.
Ответникът по молбата „Зенит“ ООД оспорва молбата.
Молбата е подадена в срок, но е неоснователна, по следните съображения:
С решението, постановено по реда на чл.290 ГПК, съдът е приел, че касационната жалба на НАП е неоснователна, поради което на тази страна не се дължат разноски, на основание чл.78 ГПК, поради което и искането за изменение на решението в частта за разноските е неоснователно.
Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на НАП с правно основание чл.248 ГПК, за изменение на решението по гр.д.№ 4726/2016 г. по описа на ВКС, ІV гр.отд., постановено на 14.12.2021 г., като неоснователна.
Определението е окончателно.

Председател: Членове: 1. 2.