Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 111

София, 29.06.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 3958/2020 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Подадена е молба от М. П. К. за освобождаване и превеждане по посочена в молбата сметка на сумата в общ размер на 6110,56 лв., внесена от молителката като обезпечение по чл. 309, вр. с чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране изпълнението на влязло в сила решение № 409 от 27.12.2018 г. по в. гр. д. № 525/2018 г. на Софийския окръжен съд.
Насрещните страни по делото Г. М. М., Д. Г. З. и Г. Г. З. не са взели становище по молбата за освобождаване на обезпечението.
За да се произнесе по направеното искане, настоящият състав на Върховния касационен съд взе предвид следното:
С определение № 112 от 07.07.2020 г. и определение № 126 от 15.07.2020 г., постановени по ч. гр. д. № 1775/2020 г. на ВКС, II г. о., изпълнението на влязлото в сила решение № 409 от 27.12.2018 г. по гр. д. № 525/2018 г. на Софийския окръжен съд е спряно на основание чл. 309, ал. 1, изр. 2 ГПК - срещу представено надлежно обезпечение в общ размер на 6118,56 лв., постъпило по сметка на ВКС.
С решение № 61 от 09.06.2021 г., постановено по настоящото дело, молбата на М. П. К. за отмяна на посоченото влязло в сила решение е оставена без уважение.
За спиране изпълнението на въззивното решение е преведена като гаранция сумата в общ размер на 6110,56 лв. /л. 4 от гр. д. № 3958/2020 г. на ВКС, II г. о., л. 4 и л. 29 от ч. гр. д. № 1775/2020 г. на ВКС, II г. о., и счетоводни справки от 06.07.2020 г. и 15.07.2020 г./. Съгласно определенията за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение, определеното парично обезпечение включва 5080,08 лв. по уважения ревандикационен иск и 1038,48 лв. за присъдените разноски.
С молбата вх. № 2995 от 01.04.2022 г. молителката е посочила банкова сметка, по която да бъде преведена внесената от нея като обезпечение сума.
Налице са предпоставките за освобождаване на внесеното обезпечение съгласно разпоредбата на чл. 282, ал. 5, във вр. с чл. 309 ГПК, тъй като ответниците по молбата не са представили доказателства да са предявили иск за вреди в срока по чл. 282, ал. 4 ГПК, а с останалата сума е обезпечено изпълнението на присъдено парично вземане и те не са възразили същата да бъде върната на молителката.
По изложените съображения Върховният касационен съд, II г. о.,
О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА внесеното на 26.06.2020 г. по сметката на Върховния касационен съд от М. П. К. от [населено място] обезпечение за спиране изпълнението на влязлото в сила въззивно решение № 409 от 27.12.2018 г. по в. гр. д. № 525/2018 г. на Софийския окръжен съд в размер на 1030,48 лв. /хиляда и тридесет лева и четиридесет и осем стотинки/, която сума да се преведе по посочената в молба вх. № 2995 от 01.04.2022 г. банкова сметка.
ОСВОБОЖДАВА внесеното на 26.06.2020 г. по сметката на Върховния касационен съд от М. П. К. от [населено място] обезпечение за спиране изпълнението на влязлото в сила въззивно решение № 409 от 27.12.2018 г. по в. гр. д. № 525/2018 г. на Софийския окръжен съд, в размер на 583,91 лв. /петстотин осемдесет и три лева и деветдесет и една стотинки/, която сума да се преведе по посочената в молба вх. № 2995 от 01.04.2022 г. банкова сметка.
ОСВОБОЖДАВА внесеното на 14.07.2020 г. по сметката на Върховния касационен съд от М. П. К. от [населено място] обезпечение за спиране изпълнението на влязлото в сила въззивно решение № 409 от 27.12.2018 г. по в. гр. д. № 525/2018 г. на Софийския окръжен съд, в размер на 4496,17 лв. /четири хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и седемнадесет стотинки/, която сума да се преведе по посочената в молба вх. № 2995 от 01.04.2022 г. банкова сметка.
Препис от определението да се изпрати на главния счетоводител на ВКС за изпълнение.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: