Ключови фрази


1

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 16

гр. София, 28.01. 2022 г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и пети януари две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 1506 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба с вх. № 517 от 19. 01. 2022 г. от синдиците на „КТБ“ АД /н./ за спиране на производството по настоящото дело до приключване на тълк. д. № 1/2020 г. на ОСГТК на ВКС, предмет на което е въпросът: Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор, или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила съответно възражение за нищожност? В молбата се поддържа, че поставеният въпрос е от съществено значение за правилното решаване на спора по настоящото дело.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, намира следното:
С определение № 60672 от 10. 12. 2021 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на решение № 461 от 21. 02. 2020 г. по в. т. д. № 497/2018 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 3 състав, поправено с определение № 10130 от 2. 04. 2021 г. и определение № 10244 от 3. 09. 2021 г., в частта, с която след частична отмяна на решение № 2363 от 13. 12. 2017 г. по т. д. № 1481/2017 г. на Софийски градски съд, ТО, 23 състав са обявени за относително недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ извършени от К. А. Х. прихващания с изявления за прихващане с вх. № 10 584/03. 11. 2014 г. и вх. № 10 594/03. 11. 2014 г. за вземане в общ размер от 128 702 лв., придобито по цесии с Б. Л. П. и М. М. П.. Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса: „Коя е приложимата редакция на разпоредбата на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени до влизане в сила на изменението на нормата с § 9 от Закона за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. /обн. ДВ, бр. 98/2014 г., изм. с бр. 22/2018 г., бр. 12/2021 г., обявена за противоконституционна с Решение № 8 на КС на РБ относно началната дата на прилагане 20.06.2014 г. – бр. 48/2021 г./?“ Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 21. 03. 2022 г.
С решението по в. т. д. № 497/2018 г. на Софийски апелативен съд е обезсилено първоинстанционното решение в частта, с която е отхвърлен предявеният от синдиците на „КТБ“ АД /н./ срещу К. Х. иск по чл. 59, ал. 3 ЗБН за обявяване за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на банката на посочените прихващания. Освен това с въззивното решение е потвърдено решението по т. д. № 1481/2017 г. на Софийски градски съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от „КТБ“ АД /н./ срещу К. А. Х. иск по чл. 59, ал. 2 ЗБН вр. чл. 26 вр. чл. 44 ЗЗД за обявяване нищожността на посочените прихващания, като в тази част въззивният акт е влязъл в сила като необжалван.
Настоящият състав намира, че не са налице основания за спиране на производството по настоящото дело до произнасянето с решение по тълк. д. № 1/2020 г. на ОСГТК на ВКС. Предмет на производството по иска по чл. 59, ал. 5 ЗБН не е проверка на валидността на извършеното прихващане, като при евентуалното уважаване на иска то остава валидно в отношенията между страните по правоотношението, но става непротивопоставимо на останалите кредитори на несъстоятелността. Отхвърлянето на иска по чл. 59, ал. 5 ЗБН не формира сила на пресъдено нещо относно съществуването на вземането на извършилия прихващането кредитор. По изложените съображения молбата на синдиците на „КТБ“ АД /н./ за спиране на производството по настоящото дело до приключване на тълк. д. № 1/2020 г. на ОСГТК на ВКС следва да се остави без уважение.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба с вх. № 517/19. 01. 2022 г., подадена от А. Н. Д. и К. Х. М. в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./, за спиране на производството по т. д. № 1506/2020 г. на ВКС, ТК, І т. о. до приключване на тълк. д. № 1/2020 г. на ОСГТК на ВКС.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.