Ключови фрази


2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 81
София, 02.06.2022 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:Маргарита Соколова
Членове:Светлана Калинова
Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 1597/2022 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Постъпила е молба вх. № 3901/03.05.2022 г. от адв. Ц. П. И. - Й., назначена за особен представител на П. Н. А., с която се иска определяне на възнаграждение за процесуално представителство пред Върховния касационен съд по гр. д. № 1597/2022 г. по описа на ВКС на РБ, I-во г. о., за изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280 ал. 1 ГПК. Молби с аналогично искане са подадени и пред Софийския градски съд, които с разпореждане от 29.09.2021 г. са изпратени на Върховния касационен съд.
Върховният касационен съд, състав на I-во г. о., като съобрази изложеното в посочената молба, в постъпилата впоследствие молба вх. № 4652/27.05.2022 г., молбите до Софийския градски съд, както и данните по делото, намира заявеното с тях искане за основателно.
С разпореждане № 32333/14.05.2018 г. по гр. д. № 24214/2017 г. на Софийския районен съд /л. 213/ адв. Й. е назначена на основание чл. 47, ал. 6 ГПК за особен представител на П. Н. А.- ответник, наред със „Софийски имоти“ ЕАД, по иск за ревандикация на недвижим имот. Възнаграждение за особения представител в размер на 300 лева е определено преди това с разпореждане № 354335/06.03.2018 г. /л. 194/, внесено по сметка на съда от ищцата Ц. Г. Г. /л. 204/.
За защитата пред Софийския градски съд с определение № 594/10.01.2020 г. по гр. № 15921/2019 г. /л. 54/ и определение № 917/15.04.2020 г. по ч. гр. д. № 1118/2020 г. на Софийския апелативен съд /л.л. 23, 24/ е определено възнаграждение в размер на 600 лева, равняващо се на минималното възнаграждение съобразно разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Пред Върховния касационен съд адв. Й. е подала касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК от името на представлявания от нея П. Н. А.. Настоящият състав на ВКС, I-во г. о., намира, че за така извършените процесуални действия на особения представител следва да бъде определено възнаграждение в размер на 758.80 лева. Това е минималният размер съгласно чл. 7, ал. 5 вр. ал. 2, т. 4 и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и чл. 47, ал. 6 ГПК, изхождайки от посочената в удостоверение изх. № .../22.11.2016 г. данъчна оценка от 49 773.59 лева на площта от 1 663 кв. м. - предмет на уважения иск по чл. 108 ЗС.
По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за адв. Ц. П. И. - Й., назначена за особен представител на П. Н. А., в размер на 758.80 /седемстотин петдесет и осем лв. и 80 ст./, за извършените процесуални действия пред Върховния касационен съд - подаване на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, което да се изплати от бюджета на Върховния касационен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: