Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 147


София 11.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на пети април, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ
гр. дело №4461/2021 г.
Съдебният състав като констатира, че съдия Здравка Първанова е взела участие при решаване на гр. дело №3132/2017 г. на Върховния касационен съд, II г.о., и съдия Марио Първанов е взел участие при решаване на ч. гр. дело №2287/2013 г. на Върховния касационен съд, IV г.о., намира, че са налице предпоставките на разпоредбата на чл. 22 , ал.1, т.6 ГПК за отвод на съдия Марио Първанов.
По тази причина делото следва да се докладва за определяне на нов член на съдебния състав при спазване на принципа на случайния подбор.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТСТРАНЯВА от решаване на гр. дело №4461/2022 г. на ВКС, III г.о., съдия Марио Първанов.
Делото да се докладва за определяне на нов член на съдебния състав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:1. 2.