Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 250
гр. София, 27.06.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател: Александър Цонев
Членове: Филип Владимиров
Джулиана Петкова

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 978/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 245, ал. 3 ГПК. Образувано е по молба на Общинско предприятие „Общинско обслужване“ [населено място] за издаване на обратен изпълнителен лист. Изложени са твърдения, че молителят е бил осъден с невлязло в сила въззивно решение да плати на ищцата по делото А. В. А., на основание чл. 344, ал.1, т.3 КТ, сумата от 5602,08лв., заедно със законната лихва от 02.10.2019г. до окончателното плащане и 1392лв. разноски. Въз основа на издадения изпълнителен лист, в полза на ищцата, е било образувано изп.д. 18/21г. на ЧСИ с рег.№ 751и с район на действие Пернишки окръжен съд. Молителят е платил по изпълнителното дело 9194,80лв.. Тъй като въззивното решение е отменено от ВКС и са отхвърлени исковете на ищцата, то молителят иска да му се издаде обратен изпълнителен лист за платената сума, заедно със законната лихва от деня на плащането. Представя удостоверение от ЧСИ за платената сума по изпълнителното дело.
В срока за отговор А. А. не е изразила становище по молбата.
Настоящият състав на ВКС намира, че са налице предпоставките на чл. 245, ал.3 ГПК, тъй като молителят е платил сумата от 9194,80лв. по изпълнително дело 18/21г. на ЧСИ, с рег.№ 751и с район на действие Пернишки окръжен съд, което изпълнително дело е било образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден на А. А. по невлязло в сила въззивно решение, което въззивно решение след това е отменено с решение № 60254/21г. на ВКС, ІІІ ГО, и исковете са отхвърлени.
Искането за присъждане на законна лихва върху платената сума е неоснователно, тъй като това вземане не е безспорно установено за периода от време, за който се дължи (т.6 от тълкувателно решение №4/19г. на ОСГТК).
Воден от горното, ВКС
О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА, на основание чл. 245, ал. 3 ГПК, А. В. А. с ЕГН [ЕГН] с адрес- [населено място], [улица], Столична община да плати на Общинско предприятие „Общинско обслужване“ [населено място], [улица] сумата от 9194,80лв..
Да се издаде обратен изпълнителен лист на Общинско предприятие „Общинско обслужване“ [населено място], за което да се извърши отбелязване върху оригинала на решение № 60254/21г. на ВКС, ІІІ ГО по настоящото дело.
Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав по реда и в сроковете по чл. 407 ГПК - в четиринадесетдневен срок, който за Общинско предприятие „Общинско обслужване“ [населено място] тече от връчване на препис от определението, а за А. В. А.- от връчване на поканата за доброволно изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: