Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 355
гр.София, 10.08.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и втори юли през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 571 по описа за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.
Подадена е частна жалба от Б. Я. М. срещу разпореждане № 186/05.10.2021г. по ч.гр.д. № 278/2020 г. на Бургаски апелативен съд, с което е върната като нередовна частна жалба вх. № 6242/06.10.2020г. на частния жалбоподател против определение № 596/02.09.2020г. по ч.гр.д. № 278/2020г. на БАС, с което е потвърдено разпореждане от 10.07.2020г. по в. гр.д. № 262/2017г. на ОС-Ямбол за отхвърляне на искането на Б. М. за освобождаване от внасяне на държавна такса по частна жалба на същото лице срещу разпреждане № 406/30.09.2019г. и частната жалба е върната на жалбоподателя.
В частната жалба са изложени съображения за неправилност на атакуваното определение. Счита, че са спазени всички изисквания за редовност на частна жалба вх. № 6242/06.10.2020г. против определение № 596/02.09.2020г. по ч.гр.д. № 278/2020г. на БАС. Държавната такса е била внесена в срок. Не е следвало да представя изложение с обосноваване на въпроси по чл.280, ал.1 ГПК, тъй като частната жалба е по реда на чл.274, ал.2 ГПК. Иска отмяна на обжалваното разпореждане на БАС.
Производството по делото е било спряно до приемане на ТР от ОСГТК на ВКС по тълк.д. № 2/2018г. по въпроса „Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?“. С оглед постановяване на тълкувателното решение производството пред ВКС следва да се възобнови.
По същество на частната жалба:
В т.1 от ТР № 2/23.06.2022г. по тълк.д. № 2/2018г. на ОСГТК на ВКС е разяснено, че определенията на апелативен съд по чл. 274, ал. 2, изр.1, предл. 2 ГПК са окончателни, вкл. и когато се потвърждава прекратително определение на окръжен съд като въззивна инстанция, окончателни са и определенията на апелативен съд, с които се потвърждават преграждащи разпореждания на окръжен съд като въззивна инстанция. Даденото разрешение не се отнася до разпореждането на окръжен съд за връщане на касационна жалба, за връщане на частна касационна жалба и за връщане на частна жалба против свое определение по чл. 274, ал. 1, предл. 1 ГПК. Това е така, защото, както е прието в ТР № 1/2013 г. на ОСГТК, тези разпореждания са действия по администриране на касационната жалба, респективно частната касационна жалба, които действия не се извършват от окръжния съд в качеството на въззивна инстанция.
В случая следва да се съобрази следното:
Производството по в.гр.д. № 262/2017 г. по описа на Ямболски окръжен съд е приключило с постановяването на въззивно решение №122/04.12.2017 г. В срока за обжалване на решението е постъпила касационна жалба от „Юробанк България“ АД, която е била администрирана и изпратена на насрещната страна – Б. М.. Същият e подал молба за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в адвокатска защита за изготвяне и подаване на отговор на постъпилата касационна жалба, която е оставена без уважение с Определение №128/17.04.2018 г. от ЯОС. Срещу това определение е постъпила частна жалба с вх.№2958/31.05.2018 г. от Б. М., която е оставена без движение за внасяне на 15 лв. държавна такса по сметката на Апелативен съд– Бургас. В указания от съда срок за изправяне на нередовността М. в подал молба за освобождаване от държавна такса, поради липса на доходи. С разпореждане от 14.06.2018 г. ЯОС оставил искането за освобождаване от внасяне на държавна такса от 15 лв. без уважение и постановил връщане на частна жалба, вх. №2958/31.05.2018 г. С Определение №237/16.07.2019 г. по ч.гр.д.№254/2019 г. на БАС разпореждането на ЯОС от 14.06.2018 г. е било потвърдено в частта на отказа за освобождаване от държавна такса и отменено в частта за връщане на частна жалба, вх.№2958/31.05.2018 г., с указания на жалбоподателя да бъде предоставен повторен срок за внасяне на таксата. С разпореждане от 18.07.2019 г. (в изпълнение указанията на БАС) ЯОС е предоставил на М. повторен срок за внасяне на 15 лв. по частна жалба, вх.№2958/31.05.2018 г., който срок няколкократно е бил продължаван по искане на жалбоподателя. С Разпореждане № 406/30.09.2019 г., поради неизпълнение на задължението за внасяне на държавна такса, ЯОС e разпоредил връщане на частна жалба, вх. №2958/31.05.2018 г. Против това разпореждане М. е подал частна жалба, вх. №5878/31.10.2019 г., която отново била оставена без движение за внасяне на 15 лв. С молба, вх.№6830/16.12.2019 г. М. e поискал освобождаване от държавна такса и по тази частна жалба, вх.№5878/31.10.2019 г. отново с аргумент за липса на средства. С Разпореждане от 28.01.2020 г. на жалбоподателя са били дадени подробни указания за представяне на доказателства за обстоятелствата по чл.83, ал.2 ГПК. Той е депозирал молба, че указанията на съда не са му ясни, поради което с разпореждане от 16.03.2020 г. ЯОС е разпоредил повторно връчване на указанията по разпореждането от 28.01.2020 г., като е определил и нов срок за изпълнението им. С атакуваното в производството пред БАС разпореждане от 10.07.2020 г. ЯОС е оставил искането на М. за освобождаване от внасяне на държавна такса от 15 лв. без уважение и постановил връщане на частна жалба, вх.№5878/31.10.2019 г. С определение № 596/02.09.2020г. по ч.гр.д. № 278/2020г. на БАС е потвърдено разпореждане от 10.07.2020г. по в. гр.д. № 262/2017г. на ОС-Ямбол за отхвърляне на искането на Б. М. за освобождаване от внасяне на държавна такса по частна жалба вх.№5878/31.10.2019 г. на същото лице срещу разпреждане № 406/30.09.2019г. на ЯОС и за връщане на частната жалба.
Следователно произнасянето на БАС с крайния съдебен акт -определение № 596/02.09.2020г. по ч.гр.д. № 278/2020г., е по повод на развили се пред ЯОС производства по чл.95 ГПК и чл.83, ал.2 ГПК, като последните са във връзка с подаден от М. писмен отговор на постъпила касационна жалба от „Юробанк България“ АД срещу въззивно решение на ЯОС, т.е. изброените съдебни актове по молбите за предоставяне на правна помощ и за освобождаване от заплащане на държавни такси на ЯОС, респ. по частните жалби са били постановени от този съд като администриращ преписката по касационната жалба, а не като въззивна инстанция. С оглед постановките на цитираното ТР № 2/2018г. на ОСГТК на ВКС в случая функционално компетентен да се произнесе по частната жалба срещу разпореждането на ЯОС за отхвърляне на искането на Б. М. за освобождаване от внасяне на държавна такса по частна жалба на същото лице срещу разпореждане № 406/30.09.2019г. на ЯОС и за връщане на същата частна жалба е ВКС, а не БАС. Б. М. има право на частна касационна жалба срещу определението на БАС, но същата следва да отговаря на изискванията на чл.274, ал.3 вр. чл.280, ал.1 и 2 ГПК. В случая БАС е администрирал частна касационна жалба вх. № 6242/06.10.2020г. като е дал подробни указания за отстраняване на нередовности по същата, които са останали неизпълнени от частния касатор – липса на изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, необосноваване на хипотеза по чл.280, ал.2 ГПК. Поради което частната касационна жалба подлежи на връщане, а разпореждането на БАС следва да се потвърди.
С оглед изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:


ВЪЗОБНОВЯВА производство по ч.т.д. № 571/2022г. на ВКС, I т.о.
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 186/05.10.2021г. по ч.гр.д. № 278/2020 г. на Бургаски апелативен съд.
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: