Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 206
София, 17.06.2022 год.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на тринадесети юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Мими Фурнаджиева
Членове: Велислав Павков
Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 5085 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, чрез М. Л. - старши инспектор към ТД на КОНПИ – В.Т. и по касационна жалба на З. Т. М., чрез адв.Р. М. против решение № 86/23.07.2021 г. по в.гр.д. № 138/2021 г. на Апелативен съд В. Т..
Касаторът-ищец обжалва решението в частта, с която след отмяна на решението от 27.11.2020 г. по гр.д. № 565/2019 г. по описа на Окръжен съд Ловеч, е отхвърлен предявения от него против Ц. Н. В. иск с правно основание чл. 151 вр. чл.142, ал.2, т.4 вр. чл.141 ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност от 20 715 лв., представляващи преминали през банковите сметки на ответницата парични суми, но неналични към момента на предявяване на иска.
Касаторът – ответник обжалва решението в частта, с която е потвърдено решението от 27.11.2020 г. по гр.д. № 565/2019 г. по описа на Окръжен съд Ловеч, с което е уважен предявения от КПКОНПИ срещу Т. иск по чл.151 вр. чл.142, ал.2, т.2 вр. чл.141 ЗПКОНПИ за отнемане на сумата от 2 580,50 лв., представляваща половината от пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „М“, модел „.........“, с рег. [рег.номер на МПС] .
В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване касаторът – ищец е формулиран в хипотезата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК правен въпрос „подлежат ли на отнемане в полза на държавата по ЗОПДНПИ /отм./ и ЗПКОНПИ, суми, преминали по банковите сметки на проверяваното лице и свързаните с него лица, но неналични в края на проверявания период“. Същевременно по въпроса „Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество“, с разпореждане от 15.10.2020 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 4/2021 г. на ОСГК, поради наличие на противоречива практика на ВКС. Отговорът на този въпрос по образуваното тълкувателно дело № 4/2021 г. е от съществено значение за правилното решаване на настоящия правен спор, поради което производството по делото следва да бъде спряно на основание чл.292 ГПК до постановяване на тълкувателно решение по тълк.дело № 4/2021 г. на ОСГТК на ВКС.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд,
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по гр.д. № 5085/2021 г. на Върховния касационен съд, IV г.о., до постановяване на Тълкувателно решение по тълк.дело № 4/2021 г. на ОСГТК на ВКС..
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: