Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 67/20.04.2022 г.

София, 18.04.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осемнадесети април през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Камелия Маринова
Членове: Веселка Марева
Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдията Донкова гр. д. № 4281/2019 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.
С определение № 54 от 24.04.2020 г. производството по делото е спряно до постановяване на тълкувателно решение по тълк. д. № 4/2019 г. на ОСГК на ВКС. С приемане на тълкувателното решение и обявяването му на 14.04.2022 г. са отпаднали пречките за движение на настоящото дело, поради което производството по него следва да бъде възобновено.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 4281/2019 г. на ВКС, Второ гражданско отделение.
Делото да се докладва на председателя на Второ гражданско отделение за насрочване в закрито съдебно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: