Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 204
гр. София, 29.07.2022 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юли през две хиляди двадесет и втора година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА
ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1700 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :


Производството е по чл.248 ГПК.
Образувано е по молба на ЗАД „Армеец“ - [населено място], за изменение на постановеното по делото решение № 60131 от 13.12.2021 г. в частта за разноските.
В молбата се твърди, че с решенето на дружеството - молител са присъдени разноски в размер на 2 420 лв. вместо действително дължимите 2 960 лв., в т. ч. разноски за държавна такса в размер на 400 лв. и разноски за депозити в размер на 140 лв. Поради това се прави искане за изменение на решението по реда на чл.248 ГПК и за допълнително присъждане на още 540 лв. разноски по чл.78, ал.3 ГПК.
Препис от молбата е връчен на насрещната страна Х. Д. Ш., която не е изразила становище в срока по чл.248, ал.2 ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Молбата е допустима - подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.248, ал.1 ГПК.
С постановеното по делото решение № 60131 от 13.12.2021 г. е отменено решение № 14 от 13.02.2020 г. по в. гр. д. № 578/2019 г. на Апелативен съд - Варна и е отхвърлен предявеният от Х. Д. Ш. против ЗАД „Армеец“ иск с правно основание чл.226, ал.1 КЗ (отм.) за заплащане на сумата 40 000 лв. В зависимост от крайния изход на спора ищцата Х. Ш. е осъдена на основание чл.78, ал.3 ГПК да заплати на ответника ЗАД „Армеец“ разноски по делото за трите съдебни инстанции в размер на 2 420 лв. В мотивите към решението е посочено, че сумата 2 420 лв. включва 1 630 лв. - платени държавни такси, 190 лв. - депозити за експертиза и за разпит на свидетел, и 600 лв. - юрисконсултско възнаграждение общо за всички съдебни инстанции.
От приложените към делата на трите инстанции платежни документи се установява, че заплатените от ЗАД „Армеец“ държавни такси за въззивно и касационно обжалване са в размер общо на 2 030 лв., а не на 1 630 лв., както е прието в мотивите към решението на ВКС, а внесените депозити за експертиза и разпит на свидетел са в размер на 330 лв., вместо посочените в решението 190 лв. В резултат на допусната грешка пир изчисление на разноските на ЗАД „Армеец“ са присъдени разноски с 540 лв. по-малко от дължимите, поради което молбата за изменение на решението в частта за разноските е основателна. Извършените разноски са отразени в списъци по чл.80 ГПК, представени своевременно пред всяка от съдебните инстанции, и с оглед постановките в т.9 на Тълкувателно решение № 6/2012 по тълк. д. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС молбата за изменение е допустима.
По изложените съображения решението по т. д. № 1700/2020 г. на ВКС, Търговска колегия, следва да бъде изменено в частта за разноските с осъждане на Х. Д. Ш. да заплати на ЗАД „Армеец“ АД допълнително разноски по чл.78, ал.3 ГПК в размер на 540 лв.
Мотивиран от горното и на основание чл.248 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ИЗМЕНЯ решение № 60131 от 13.12.2021 г., постановено по т. д. № 1700/2020 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, в частта за разноските като ОСЪЖДА Х. Д. Ш. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица], ет.2, ап.10, да заплати на основание чл.78, ал.3 ГПК на „ЗАД Армеец“ АД с ЕИК[ЕИК] - [населено място], ул. С. К.“ № 2, допълнително сумата 540 (петстотин и четиридесет лв.) - разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :