Ключови фрази

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№244

Гр. София, 20 юни 2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 16.06.22 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №3300/21 г., намира следното:

Производството е по чл.248 ГПК.

В срока по ал.1 на с.р. е постъпило искане от Е. Д., ответник по недопуснатата до разглеждане с определение по делото от 13.04.22 г. касационна жалба на „Енерго - про Продажби”АД, гр.Варна, за присъждане на сторените пред ВКС разноски – 2 500 лв., за адвокатско възнаграждение.

Ответникът по молбата „Енерго-про Продажби” АД, гр.Варна я оспорва като неоснователна. Евентуално прави възражение за прекомерност на разноските.

ВКС намира молбата за допустима като подадена в законния срок за допълване с присъждане на разноски на определението по чл.288 ГПК, с което в случая приключва производството пред касационната инстанция.

Молбата е частично основателна: разноските са поискани своевременно с отговора на касационната жалба и доказателства за извършването им / плащане на сумата за адвокатското възнаграждение в брой/ се съдържат в приложения към отговора договор за правна защита. Или възраженията на ответника относно поискването и доказването на разноските са неоснователни.

Основателно е обаче възражението му за прекомерност на разноските по чл.78, ал.5 ГПК. С оглед характера и сложността на спора и приключването му с определение по чл.288 ГПК в закрито заседание ВКС намира, че разноските са прекомерни и следва да се присъдят в по-нисък размер от 1800 лв.

Поради изложеното ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПЪЛВА постановеното по делото определение №285/13.04.22 г. като ОСЪЖДА „Енерго - про Продажби” АД – гр.Варна да заплати на Е. Г. Д. деловодни разноски за адв. възнаграждение за тази инстанция в размер на 1800 лв. / хил. и осемстотин лв./, като в частта над този размер отхвърля искането като неоснователно.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: