Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 159

гр. София, 10.03.2021 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател: Симеон Чаначев

Членове: Александър Цонев

Филип Владимиров

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 3262/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба на ответника по делото “Енерго- Про Продажби”АД срещу решение №260143/17.07.20г., постановено по в.гр.д. 489/20г. на ОС гр. Варна, с което е уважен отрицателният установителен иск на М. Г. С., че не дължи сумата от 6470,62лв. за доставена и потребена ел.енергия за периода от 25.07.2017г. до 24.07.2018г. по партида с кл.№ [ЕГН], аб.№ [ЕГН] за обект на потребление в [населено място],[жк], [жилищен адрес].
В жалбата се твърди, че съдът не се е произнесъл по възражението на дружеството, че дължимата сума е за реално потребена и неотчетена ел.енергия, поради което в изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК се иска допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по следния въпрос: длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните.
В срока за отговор ищцата е възразила, че делото е търговско, поради което касационната жалба е недопустима на основание чл. 280, ал.3 ГПК. По същество се възразява, че дружеството не е доказало, че сумата се дължи за реално доставена и потребена ел.енергия.

Въззивният съд е уважил иска с решаващи мотиви, че дружеството ответник няма право на корекционна процедура заради отмяната на чл.41-44 ПИКЕЕ (2013г.), както и заради липса на виновно поведение на ищцата. В същото време обаче липсват мотиви по възражението на ответника, че дължимата сума е заради реално потребена и неотчетена ел.енергия, която сума се дължи на общо основание по чл. 183 ЗЗД, без да е необходимо установяване на виновно поведение на ищцата.

ВКС, състав на ІІІ ГО намира, че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса дали въззивният съд е длъжен да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните, защото възражението на ответното дружество, че се касае за доставена и реално потребена ел.енергия е относимо към спора, доколкото сумата ще е дължима и без установяване на виновна намеса на потребителя върху средството за търговско измерване. А в случай, че за установяване на факта за реално доставено и потребено количество ел.енергия са необходими специални знания, въззивният съд има правомощие да назначи съдебна експертиза.
Възражението на ищцата, че делото е търговско е неоснователно, предвид нормата на чл. 113, изр.2 ГПК, въведена с ДВ бр.100/19г., която се прилага и за висящите дела, доколкото за нея не е предвидена преходна разпоредба.

Воден от горното, състав на ВКС ІІІ ГО

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА касационно обжалване на решение№260143/17.07.20г., постановено по в.гр.д. 489/20г. на ОС гр. Варна.
Указва на касатора в 1- седмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена д.т. в размер на 129, 41лв. по сметка на ВКС, иначе касационното производство ще бъде прекратено.
Делото да се докладва за насрочване, след представяне на документ за платена такса.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: