Ключови фрази
Частна касационна жалба * компетентност на въззивния съд при разглеждане на делото

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 356
Гр. София, 03.08. 2022 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и втори юли през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.дело № 913/2019 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.274, ал.3, т.1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на БАРЕЗИ 1 ЕООД, чрез процесуален пълномощник, срещу определение № 3998 от 21.12.2018 г. по ч.гр.д. № 6123/2018 г. на Апелативен съд – София, с което е потвърдено разпореждане № 946 от 03.10.2018 г. за връщане на подадената от дружеството – жалбоподател касационна жалба срещу постановеното решение по в.гр.д.№ 702/2017 г. но Софийския окръжен съд.
В частната касационна жалба се поддържат доводи за неправилност на атакувания съдебен акт, с искане за неговото касиране и връщане на делото на окръжния съд за администриране на касационната жалба.
Искането за допускане на касационно обжалване в хипотезите на чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК е по следните въпроси: 1. Търговски по смисъла на чл.280, ал.3, т.1 ГПК ли са делата, които имат за предмет правоотношения, произтичащи от търговски сделки; 2. Търговско ли е по смисъла на чл.280, ал.1, т.3 ГПК производството между солидарни длъжници, образувано по регресен иск срещу първоначалния длъжник на солидарен длъжник – физическо лице, встъпило в дълга по-късно, на основание съглашение по чл.101 ЗЗД с първоначалния длъжник и кредитора – търговец, когато това физическо лице не е било страна по първоначалното правоотношение с търговеца; 3. Търговско ли е по смисъла на чл.280, ал.1, т.3 ГПК производство по спор за неизпълнението на постигната спогодба между застрахователя и трето лице за уреждане на отношения във връзка със сключена застрахователна полица, когато не е влязла в сила и по която не е възникнало застрахователно покритие. Релевира се и очевидна неправилност на обжалвания акт по смисъла на чл.280, ал.2, предл.3 ГПК.
По делото не е постъпил писмен отговор от насрещната страна.
С определение № 283 от 02.05.2019 г. настоящият съдебен състав е постановил спиране на образуваното частно производство, на основание чл.292 ГПК, до приключване на тълк. дело № 2/2018 г. С постановяване на решение по същото, основанието за спиране на производството е отпаднало и то следва да бъде възобновено.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото, приема че е налице основание за допускане на касационно обжалване на атакуваното определение на апелативния съд.
С оглед разрешенията, дадени в обявеното на 23.06.2022 г. Тълкувателно решение по тълк. дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС, определението е вероятно недопустимо. Съгласно мотивите на този тълкувателен акт, компетентен да разгледа частна жалба срещу разпореждане за връщане на касационна жалба, постановено от окръжен съд, е касационният, а не апелативният съд. Тълкуването е обосновано с характера на процесуалните действия по администриране на жалбата, които не се извършват от окръжния съд в качеството му на въззивна инстанция. Затова, постановеното от него разпореждане за връщане на касационната жалба не попада в приложното поле на чл.274, ал.2, пр.2 ГПК.
Функционалната компетентност на ВКС за произнасяне по процесуалната законосъобразност на разпореждането на окръжния съд за връщане на касационната жалба срещу постановеното от него въззивно решение, налага ВКС да приеме за разглеждане подадената частна жалба срещу това разпореждане, след обезсилване на определението на Апелативен съд – София.
Разпореждането на съдията-докладчик от Софийския окръжен съд за връщане на депозираната от БАРЕЗИ 1 ЕООД касационна жалба срещу решението по в.гр.д. № 702/2017 г. е правилно.
Процесуално законосъобразно е изразеното от въззивния съд становище за недопустимост на касационния контрол, съобразно критериите по чл.280, ал.3, т.1 ГПК, тъй като делото, образувано по иск с правно основание чл.127 ал.2 ЗЗД, има за предмет правоотношения, произтичащи от търговска сделка - Споразумение от 20.04.2011 г. между ЗАД АРМЕЕЦ АД и БАРЕЗИ 1 ЕООД и Анекс към него във връзка с осъществяване на посредничество и осигуряване на премиен приход от застрахователни договори, по който ищцата е солидарен длъжник, т.е. делото е търговско, съобразно чл.365 т.1 ГПК, като цената на исковата претенция е под предвидения в чл.280, ал.3 ГПК праг за търговски дела.
Обжалваното разпореждане се явява в съответствие с даденото от ОСГТК на ВКС в Тълкувателно решение № 3/2019 г. разграничение между граждански и търговски дела при дефиниране необжалваемостта на постановени по тях въззивни решения, в зависимост от обективния критерий - паричната оценка на предмета на съответното дело. В мотивите към тълкувателния акт е прието, че в съответствие с този обективен критерий, въведеният имуществен праг за допустимост на касационното обжалване не е обусловен от изискване за търговско качество и на двете страни по сделката, от която произтича правния спор. Изтъкнато е, че до приемането на Закона за изменение и допълнение на ГПК – ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г., не са предвидени изключения, при които качеството на лицето – страна по търговска сделка, да определя по какъв ред се разглежда делото, респ. качеството „потребител“ на едната страна по правоотношението не променя характера на делото, нито рефлектира върху обжалваемостта на въззивния съдебен акт.
Съобразно принципните постановки в ТР № 3/2019 г. и неприложимостта на създаденото ново процесуално правило на чл.113 ГПК - след приемане на ЗИД ГПК, обн. ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г., тъй като към момента на влизането му в сила въззивното производство не е било висящо, формираният извод за недопустимост на подадената касационна жалба на следва да се потвърди.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.т.д. № 913/2019 г. по описа на Върховния касационен съд, Търговска колегия, II т.о.
ДОПУСКА касационно обжалване и ОБЕЗСИЛВА определение № 3998 от 21.12.2018 г. по ч.гр.д. № 6123/2018 г. на Апелативен съд – София.
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 946 от 03.10.2018 г. по в.гр.д.№ 702/2017 г. на Софийския окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: