Ключови фрази

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 193/25.05.2021 г.
Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на двадесет и пети май две хиляди двадесет и първа година в състав:
Председател: Веска Райчева
Членове: Зоя Атанасова
Геника Михайлова
разгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 1780 по описа за 2021 г.
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Обжалвано е определение № 668/ 05.03.2021 г. по ч.гр.д. № 550/ 2020 г. в частта, с която Софийски апелативен съд е потвърдил разпореждане № 263 586/ 15.10.2020 г. за връщане на касационната жалба от „Азимут 51“ ЕООД срещу въззивно решение № 3413/09.06.2018 г. по гр.д. № 8326/ 2019 г. на Софийски градски съд.
Определението се обжалва от „Азимут 51“ ЕООД с искане да бъде допуснато до касационен контрол при предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1ГПК по следния процесуално-правен въпроси, уточнен и конкретизиран съгласно т. 1 от ТР № 1/ 19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/ 2010 г. ОСГТК на ВКС: Търговско или гражданско по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК е делото по спор за правоотношения, произтичащи от запис на заповед (абстрактна търговска сделка), по който кредитор и/ или длъжник е физическо лице? Касаторът счита въпроса включен в предмета на обжалване, а допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК обосновава с довод, че определението противоречи на определение № 547/ 23.11.2016 г. по гр.д. № 4967/ 2016 г. и на определение № 117/ 12.03.2018 г. по гр.д. № 821/2018 г., все на ВКС, IV-то отд. По същество се оплаква, че апелативният съд неправилно е дефинирал спора по въззивното решение като търговско, а не като гражданско дело и неправилно е приложил високия праг за достъп до касационно обжалване по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК.
Ответникът по частната касационна жалба Т. Н. Т. възразява, че не са налице условията за допускане на касационния контрол, а определението е правилно.
Настоящият състав намира частната жалба с допустим предмет. С определението е потвърдено разпореждане за връщане на касационната жалба, то прегражда по-нататъшното развитие на делото и е в обхвата на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. Спазени са и изискванията по чл. 274, ал. 4 ГПК. Основният въпрос по частната касационна жалба е, дали въззивното решение подлежи на касационно обжалване и следва да бъде решен по същество. Процесуалната легитимация е надлежна. Определението отрича надлежното възникване на правото на касационна жалба на жалбоподателя. Спазен е срокът по чл. 275, ал. 1 ГПК. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на частната жалба, а повдигнатия въпрос има претендираното значение. Съображения:
За да потвърди разпореждането за връщане на касационната жалба, апелативният съд е приел, че е търговско делото по спора по предявения иск по чл. 422 ГПК за сумата 16 000 лв., защото заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК е издадена по запис на заповед – по абстрактна търговска сделка, а чл. 280, ал. 3, т 1 ГПК не допуска да се обжалват пред Върховния касационен съд решения по въззивни търговски дела с цена на иска до 20 000 лв.
Настоящият състав намира, че начинът, по който апелативният съд е решил повдигнатия въпрос, противоречи на определение № 253/ 06.07.2020 г. по ч.гр.д. № 1439/2020 г. и на определение по ч.гр.д. № 2265/ 2020 г., все на ВКС, Четвърто ГО. В определенията, постановени по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, се приема, че когато спорът е за правоотношение, произтичащо от търговска сделка, по която една от страните не е търговец, въззивното решение е по гражданско дело по смисъла на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, а се прилага ниският праг за достъп до касационно обжалване. Това е така, защото критерият по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК се обяснява с ниската (незначителната) парична оценка на предмета на делото. Според законодателя, в отношенията между търговци всяка сума до 20 000 лв. е незначителна. За физическите лица сумата от 20 000 лв. е значителна. За физическите лица е незначителна всяка сума до 5 000 лв. В същия смисъл са и другите две определения, цитирани от касатора, макар да са по чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. Следователно са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (обща и допълнителна) за допускане на касационния контрол – повдигнатият въпрос е обуславящ, а начинът, по който е решен от апелативния съд противоречи на тази практика на ВКС.
Настоящият състав не съзира основание да се отклони от нея. Последователното й провеждане налага следния отговор на процесуалноправния въпрос: Гражданско, а не търговско по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК е делото по спор за правоотношения, произтичащи от запис на заповед, по който кредиторът и/ или длъжникът е физическо лице. Източникът на спорните правоотношения е абстрактна търговска сделка и делото е търговско по смисъла на чл. 365, т. 1 ГПК, но за достъпа до касационно обжалване на въззивното решение по такова дело се прилага ниският праг от 5 000 лв.
В обжалваното определение и в потвърденото с него разпореждане е се приема нещо различно. Те са незаконосъобразни, а касационната инстанция е длъжна да ги отмени и да върне делото на въззивния съд за администриране на касационната жалба.
При тези мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА касационното обжалване на определение № 668/ 05.03.2021 г. по ч.гр.д. № 550/2020 г. на Софийски апелативен съд в обжалваната част.
ОТМЕНЯ определение № 668/ 05.03.2021 г. по ч.гр.д. № 550/2021 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е потвърдено разпореждане № 263 586/ 15.10.2020 г. по гр.д. № 8326/2019 г. на Софийски градски съд.
ВРЪЩА делото на Софийски градски съд за администриране на касационната жалба от „Азимут 51“ ЕООД срещу въззивно решение №3413/09.06.2018 г. по гр.д. № 8326/2019 г.по описа на същия съд.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.