Ключови фрази
Делба * идеална част

1
Р Е Ш Е Н И Е

N 138

гр. София 09.01.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на седемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при участието на секретаря Анета Иванова
като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова
гражданско дело N 36/ 2018 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
А. Х. Б., чрез пълномощника си адв. И. Г., е обжалвал въззивното решение на Софийския градски съд, гражданско отделение, II - Б въззивен състав от 12.06.2017 г. по гр. д. 886/2017 г. по извършването на делбата относно определянето на припадащите се на делбените имоти идеални части от общите части на сградите и дворното място.
Ответниците Й. А. Б., Г. А. Б., А. Д. К. и Д. Д. С. изразяват становище в подадения отговор и писмената защита, че въззивното решение е правилно е следва да бъде потвърдено. Поддържат, че индивидуализацията на имотите във въззивното решение с припадащите им се идеални части, съответства на решението по допускане на делбата и след като няма предявен иск по чл. 40, ал.1 ЗС, с решението по извършване й не следва да се определят конкретните идеални части от общите части на всеки от делбените имоти.
Ответниците Д. Х. П. и П. Х. Б. изразяват становище, че касаторът няма правен интерес да обжалва решението в частта относно определянето на припадащите се на делбените имоти идеални части от общите части на сградата, тъй като имотите са индивидуализирани вече с решението по допускане на делбата. Поддържа се също така, че искането за определяне на прилежащите идеални части към възложените на ответниците делбени имоти е недопустимо, тъй като решението за извършване на делбата относно начина на възлагане не е обжалвано и касаторът вече не притежава вещни права върху тези имоти.
Ответниците Р. И. Б., В. Н. Б. и Е. И. Б. - Ретова, изразяват становище, че въззивното решение е правилно е следва да бъде потвърдено.
Ответниците Д. Й. З. и Н. Й. Й. не изразяват становище по касационната жалба.
Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество с определение по чл. 288 ГПК на основание чл. 280 ал.1 т.3 ГПК по правния въпрос: дали при извършването на делбата по реда на чл. 353 ГПК имотите следва да бъдат индивидуализирани с посочване на размера на припадащите им се идеални части от общите части на сградата и дворното място, когато затова са събрани доказателства във втората фаза на делбеното производство.
По подадената касационна жалба Върховният касационен съд, първо гражданско отделение, намира следното:
С обжалваното решение Софийският градски съд е потвърдил решението на Софийския районен съд, 66 състав № ІІ- 66-284 от 20.07.2015г. по гр. д. № 56971/2009 г., с което е извършена делбата по реда на чл. 353 ГПК без да са определени стойностно съответстващите на всеки дял идеални части от общите части на сградата и дворното място, както и решението от 27.11.2015г., с което е оставена без уважение молбата на А. Б. да се допълни или поправи решението от 20.07.2015г. като се посочи в диспозитива му точният размер на общите части за всеки от делбените имоти. Въззивният съд е споделил изводите на районния съд, че идеалните части следва да се определят по реда на чл. 40 ЗС, а такава претенция не е предявена. Отделно от това е приел, че в решението по първата фаза на делбата припадащите се части не са били посочени, а делбата следва да се извърши съобразно дадените с него описание и конкретизация на имотите.
По правния въпрос, по който е допуснато касационното обжалване Върховният касационен съд , първо гражданско отделение, намира следното:
Съгласно чл. 40, ал.1 ЗС дяловете на собствениците на самостоятелни обекти от общите части на сградата в режим на етажна собственост и от дворното място, върху което тя е построена, са съразмерни на съотношението между стойностите на отделните обекти, които те притежават, изчислени при учредяване на етажната собственост. Последователно в практиката на ВКС се приема, че ако етажната собственост възниква като последица от реално разделяне на сграда или обект в сграда, във втората фаза на делбеното производство, с решението по извършване на делбата съдът следва да определи и припадащите се на всеки дял идеални части от общите части на сградата при спазване правилото на чл. 40 ЗС - решение № 204 от 05.06.2002 г. по гр. д. № 123/2001 г. на ВКС I г. о. решение № 3 от 3.02.2017 г. по гр. д. № 2476/2016 г. ВКС, I г. о., решение № 22 от 30.01.2012 г. на ВКС по гр. д. № 145/2011 г. на ВКС, I г. о. и др. Това разрешение следва да се приложи при извършването на делбата по реда на чл. 353 ГПК и когато етажната собственост не възниква с нея, но припадащите се идеалните части на всеки от делбените имоти не са определени преди делбата в стойностно отражение. Поради значението на размера от общите части на сградата за управлението на етажната собственост / срв. чл. 15 и 17 от Закона за управление на етажната собственост/ и по съображение за процесуална икономия, при направено искане от съделител, да бъдат определени във втората фаза на делбата припадащите се на всеки от делбените имоти идеални части от общите части, то следва да бъде уважено като се назначи вещо лице, което да ги изчисли.
По основателността на касационната жалба.
Предмет на делбата са четири магазина , намиращи се на партерния етаж от триетажна сграда, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и със съответно припадащите се идеални части от земята, един магазин от двуетажна къща, ведно с припадащите се 26% ид. части от общите части на къщата и със съответно припадащите се идеални части от земята и склад-работилница, ведно със съответно припадащите се идеални части от земята. От представеното по делото решение от 03.02.1976 г. на Софийския районен съд, III състав, по гр.д. 1731/1975 г. се установява, че при извършена между наследодателите на страните и държавата частична съдебна делба на четири жилища в процесната триетажна сграда и едно жилище в двуетажната къща в поземления имот на [улица] , са определени и разпределени 75% ид. ч. от общите части на триетажната сграда, 74, 0 % ид.ч. от общите части на двуетажната сграда, и общо 74, 98 % ид.ч. от поземления имот, в който са построени сградите. Според приетата във втората фаза на делбеното производство съдебно- техническа експертиза на вещото лице инж. Е.Ц. прилежащите към четирите магазина в триетажната сграда на [улица] неразпределени идеални части са 25 % ид. от общите части на сграда, а неразпределените идеални части от дворното място, съответни на делбените имоти са в размер на 25, 02 %. Вещото лице е изчислило припадащите се към всеки един от самостоятелните обекти идеални части както следва: за магазин № 1 - 7,93 % ид. части от общите части на триетажната сграда и 3,68 % ид. части от дворното място; за магазин № 2 - 4,57 % ид. части от общите части на триетажната сграда и 2,12 % ид. части от дворното място; за магазин № 3 - 4,57 % ид. части от общите части на триетажната сграда и 2,12 % ид. части от дворното място; за магазин № 4 - 7,93 % ид. части от общите части на триетажната сграда и 3,68 % ид. части от дворното място; за магазин № 5 - 26 % ид. части от общите части на двуетажната сграда и 8,60 % ид. части от дворното място и за склада – работилница 4,82 % ид. части от дворното място.
При тези данни с оглед отговора на въпроса, по който е допуснато касационното обжалване, решението на въззивния съд е незаконосъобразно и следва да се отмени на основание чл. 281 т.3 ГПК , а делото да се реши по същество от касационната инстанция,като се определят припадащите се към всеки имот идеални части от общите части на сградата и мястото съгласно заключението на съдебно-техническата експертиза.
Не е основателно възражението на ответниците, че след като в решението за допускане на делбата не е посочен размерът на идеалните части на всеки от делбените имоти, те не могат да бъдат определени във втората фаза на делбеното производство и да се отразят в диспозитива на решението по извършване на делбата. С решението по допускане на делбата съгласно чл. 344 ГПК се определят обектите на съсобствеността, съсобствениците и техните идеални части и по тези въпроси то се ползва със сила на пресъдено нещо. Това обаче не означава, че диспозитивът на решението по извършване на делбата следва да възпроизвежда точно описанието на имотите в решението, с което тя е допусната. Делбата не може да бъде извършена на имоти, които не са посочени в решението по допускането й, но няма пречка от гледна точка на процесуалната преклузия във втората фаза на делбеното производство да се съобразят промените, които са настъпили с имотите като например влязъл в сила нов устройствен план или влязло в сила решение по чл. 54 ал.2 ЗКИР, което води до изменение на границите му. Допустимо е също така делбените имоти да се индивидуализират с повече признаци, включително и с посочване на размера на припадащите се идеални части, тъй като съсобствеността върху тях възниква по силата на закона с учредяване на етажната собственост като акцесорно право, неразделна част от главния обект на собствеността.
Неоснователен е и доводът, че искането за определяне на припадащите се идеални части от общите части на сградата на всеки от обектите е недопустимо, защото решението по извършване на делбата не е обжалвано и всеки от съделителите е станал собственик на конкретен обект. Всеки от съсобствениците може да поиска по реда на чл. 40 ЗС да се определят припадащите се общи части не само на неговия обект, а и на обектите на останалите етажни собственици , тъй като в това производство те са задължителни другари поради естеството на спорното правоотношение. След като това може да стане в отделно производство, определянето на общите части може да се извърши в делбеното производство, когато съществува съсобственост върху няколко самостоятелни обекти в сградата с учредена етажна собственост, за които не са определени преди делбата припадащите се идеални части от общите части.Неоснователно е възражението за неучастие на всички собственици на обектите в процесните сгради. При извършването на частичната делба с решение от 03.02.1976г. на Софийския районен съд, ІІІ състав, по гр.д.№ 1731/1975г. са определени и разпределени 75% ид.ч. от общите части на триетажната сграда, 74.0 % ид.ч. от общите части на двуетажната сграда, и общо 74.98% ид.ч. от земята на поземления имот. В производството са участвали наследодателите на страните, поради което те са обвързани от силата на пресъдено нещо. Придобилите на публичната продан делбени имоти и последващи приобретатели също са обвързани от определения размер на припадащите им се идеалните части в рамките на разпределеното с решението 03.02.1976 г. Определянето на неразпределените към онзи момент идеални части няма да окаже влияние върху тях, поради което те не следва да участват в настоящото производството.
Тъй като касационното обжалване е допуснато частично и касационната жалба се уважава, разноските за тази инстанция следва да останат в тежест на страните, така както са направени.
Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решението на Софийския градски съд, гражданско отделение, II - Б въззивен състав от 12.06.2017 г. по гр. д. 886/2017 г. в частта, в която са потвърдени решението на Софийския районен съд, ІІ г.о., 66 състав № ІІ- 66-284 от 20.07.2015г. и решението от 27.11.2015г., постановени по гр.д.№ 56971/2009г. по извършена делбата без да са определени стойностно съответстващите на всеки дял идеални части от общите части на сградата и дворното място и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОПРЕДЕЛЯ припадащите се към всеки от разпределените по реда на чл.353 ГПК имоти идеални части от общите части, както следва:
І. За поставения в дял на А. Х. Б. ЕГН [ЕГН]
МАГАЗИН номер ЧЕТИРИ (№4) на първия (партерен) етаж на 3-етажната сграда на [улица] и ул. М. Т., с вход и витрина откъм бул. Хр. Б., състоящ се тридесет и пет (35) кв.м застроена площ, при съседи: от север – магазин номер три (№3); от изток – двора на поземления имот, от юг – калкана към двуетажната сграда в поземления имот, от запад – бул. Хр. Б. и отгоре – жилището на втория (първи надпартерен) етаж южно от стълбището, ведно с прилежащото избеното помещение (мазе) под него от две съединени части с товарно-транспортна шахта към бул. Хр. Б., със светла площ от двадесет и пет цяло и четиридесет стотни (25,40) кв.м, при общи съседи: от север – избеното помещение (мазе) на жилището на третия (втори надпартерен) етаж южно от стълбището и избеното помещение (мазе) на жилището на втория (първи надпартерен) етаж южно от стълбището, от изток – двора на поземления имот, от юг – калканът към избеното помещение (мазе) на двуетажната сграда в поземления имот и от запад – бул. Хр. Б., 7,93 идеални части от общите части на 3-етажната сграда и 3,68 % идеални части от земята -поземлен имот номер четиринадесет (№14) в квартал номер двеста четиридесет и осми (кв.№248) на местност “Центъра“ по плана на [населено място], с площ от триста петдесет и девет (359) кв.м, при съседи: от север – ул. М. Т., от изток – поземления имот №15, от юг – ул. П. и от запад – бул. Хр. Б. с административен адрес бул. Х. Б. номер четиридесет и шест (№46), ъгъла с ул. П. и ъгъла с ул. М. Т. в [населено място], СО–В.;
ІІ. За поставените в общ дял на Р. И. Б., В. Н. Б., Е. И. Б. – Ретова , Д. Х. П., П. х. Б., Г. А. Б., Й. А. Б., Е. А. К., Д. Й. З., Н. Й. Й.:
1. МАГАЗИН номер ЕДНО (№1) на първия (партерен) етаж на 3-етажната ъглова сграда на [улица] и ул. М. Т., с вход и витрина откъм бул. Хр. Б. и на ъгъла с витрини към ул. М. Т., състоящ се от 35 (тридесет и пет) кв.м застроена площ, при съседи: от север – ул. М. Т.; от изток – двора на поземления имот, от юг – магазин номер две (№2), от за¬пад бул. Хр. Б. и отгоре – жилището на втория (първи надпартерен) етаж северно от стълбището, ведно с прилежащото на него избеното помещение (мазе) под него от две съединени части с товарно-транспортна шахта към бул. Хр. Б., с обща светла площ от двадесет и пет цяло и четиридесет стотни (25,40) кв.м, находящо се под магазина при общи съседи: от запад – бул. Хр. Б., от север – ул. М. Т., от изток – двора на поземления имот и от юг – избеното помещение (мазе) на жилището на третия (втори надпартерен) етаж северно от стълбището и избеното помещение (мазе) на жилището на втория (първи надпартерен) етаж северно от стълбището, 7, 93 % идеални части от общите части на 3-етажната сграда и 3,68 % идеални части от земята, в която се намира сградата, представляваща поземлен имот номер четиринадесет (№14) в квартал номер двеста четиридесет и осми (кв.№248) на местност “Центъра“ по плана на [населено място], с площ от триста петдесет и девет (359) кв.м, при съседи: от север – ул. М. Т., от изток – поземления имот №15, от юг – ул. П. и от запад – бул. Хр. Б. с административен адрес бул. Х. Б. номер четиридесет и шест (№46), ъгъла с ул. П. и ъгъла с ул. М. Т. в [населено място], СО–В.;
2.МАГАЗИН номер ДВЕ (№2), състоящ се от търговска зала и тоалетна към двора на първия (партерен) етаж на 3-етажната ъглова сграда на [улица] и ул. М. Т., с вход и витрина откъм бул. Хр. Б., състоящ се от двадесет и шест (26) кв.м застроена площ, при съседи: от север – магазин номер едно (№1), от изток – двора на поземления имот, от юг – коридор и стълбището на сградата, от запад – бул. Хр. Б., отдолу – избеното помещение (мазето) на жилището на третия (втори надпартерен) етаж северно от стълбището и избеното помещение (мазето) на жилището на втория (първи надпартерен) етаж северно от стълбището, отгоре – жилището на втория (първи надпартерен) етаж северно от стълбището, 4,57 % идеални части от общите части на 3-етажната сграда и 2,12 % идеални части от земята на поземлен имот номер четиринадесет (№14) в квартал номер двеста четиридесет и осми (кв.№248) на местност “Центъра“ по плана на [населено място], с площ от триста петдесет и девет (359) кв.м, при съседи: от север – ул. М. Т., от изток – поземления имот №15, от юг – ул. П. и от запад – бул. Хр. Б. с административен адрес бул. Х. Б. номер четиридесет и шест (№46), ъгъла с ул. П. и ъгъла с ул. М. Т. в [населено място], СО–В.;
3. МАГАЗИН номер ТРИ (№3), състоящ се от търговска зала и тоалетна към двора, намиращ се на първия (партерен) етаж на 3-етажната сграда на [улица] и ул. М. Т., с вход и витрина откъм бул. Хр. Б., състоящ се двадесет и шест (26) кв.м застроена площ, при съседи: от север – коридор и стълбището на сградата, от изток – двора на поземления имот, от юг – магазин номер четири (№4), от запад – бул. Хр. Б., отдолу – избеното помещение (мазето) на жилището на третия (втори надпартерен) етаж (южно от стълбището) и избеното помещение (мазето) на жилището на втория (първи надпартерен) етаж (южно от стълбището) и отгоре - жилището на втория (първи надпартерен) етаж (южно от стълбището), 4, 57 % идеални части от общите части на 3-етажната сграда и 2,12 % идеални части от земята на поземлен имот номер четиринадесет (№14) в квартал номер двеста четиридесет и осми (кв.№248) на местност “Центъра“ по плана на [населено място], с площ от триста петдесет и девет (359) кв.м, при съседи: от север – ул. М. Т., от изток – поземления имот №15, от юг – ул. П. и от запад – бул. Хр. Б. с административен адрес бул. Х. Б. номер четиридесет и шест (№46), ъгъла с ул. П. и ъгъла с ул. М. Т. в [населено място], СО–В.;
4. МАГАЗИН номер ПЕТ (№5), състоящ се от търговска зала, тоалетна и склад на първия (партерен) етаж на двуетажната (гевгирена) масивна ъглова къща на [улица] и ул. П., с вход откъм ъгъла и витрини към бул. Хр. Б. и ул. П., състоящ се от осемдесет и един цяло и четиридесет стотни (81,40) кв.м застроена площ, при съседи: от север – общ входен коридор и стълбището на сградата и двор на поземления имот; от изток – калканът към съседния поземлен имот на ул. П., от запад – бул. Хр. Б. и общ входен коридор и стълбището на сградата, отгоре – жилището на втория (първи надпартерен) етаж, отдолу избеното помещение (мазе) на сградата, - 26% от общите части на двуетажната сграда и 8,60 % идеални части от земята, в която е построена къщата, представляваща поземлен имот номер четиринадесет (№14) в квартал номер двеста четиридесет и осми (кв.№248) на местност “Центъра“ по плана на [населено място], с площ от триста петдесет и девет (359) кв.м, при съседи: от север – ул. М. Т., от изток – поземления имот №15, от юг – ул. П. и от запад – бул. Хр. Б. с административен адрес бул. Х. Б. номер четиридесет и шест (№46), ъгъла с ул. П. и ъгъла с ул. М. Т. в [населено място], СО–В. и
5. СКЛАД–РАБОТИЛНИЦА, състоящ се от тоалетна и стая, представляваща самостоятелна масивна сграда от четиридесет и седем цяло и тридесет стотни (47,30) кв.м застроена площ в двора на поземления имот на [улица], с входове откъм ул. М. Т. и откъм двора при съседи: от север – ул. М. Т., от изток – калкана към съседния поземления имот, от юг и от запад – двора на поземления имот, 4, 82 % идеални части от земята на поземлен имот номер четиринадесет (№14) в квартал номер двеста четиридесет и осми (кв.№248) на местност “Центъра“ по плана на [населено място], с площ от триста петдесет и девет (359) кв.м, при съседи: от север – ул. М. Т., от изток – поземления имот №15, от юг – ул. П. и от запад – бул. Хр. Б. с административен адрес бул. Х. Б. номер четиридесет и шест (№46), ъгъла с ул. П. и ъгъла с ул. М. Т. в [населено място], СО–В..
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: