Ключови фрази
Делба * определяне на квоти * съсобственост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * доказателствена сила на нотариален акт * общи частиР Е Ш Е Н И Е


N 101

София , 07.03.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ПЪРВО отделение в открито съдебно заседание на пети март , две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Арсова
ЧЛЕНОВЕ: Василка Илиева
Даниела Стоянова


При участието на секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 70 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по чл.290, ал.2 ГПК.
С определение № 1117 от 23.11.2011 г. е допуснато касационно обжалване на решение № А- 416 от 1.10.2010 г. по гр.д. № 556 от 2010 г. на Окръжен съд, [населено място] с което е изменено решение № 47 от 14.05.2009 г. на Панагюрския районен съд, постановено по гр.д № 70 от 2009 г. и е допусната делба на първият етаж от двуетажната жилищна сграда, а са отхвърлени исковете за делба на дворното място, стълбището, избения етаж и лятната кухня по касационната жалба на П. И. Ч. по следните въпроси: следва ли съдът при постановяване на решението да обсъди доказателствата в тяхната взаимна връзка , както и доводите и възраженията на страните , изпълнявайки задълженията си по чл.235 ГПК; има ли правна възможност въззивният съд да се произнася относно основателността на иска за делба след като подадената от ответната страна въззивна жалба е само досежно допустимостта на иска за делба, а не до неговата основателност; следва ли съдът при произнасяне по допускане на делбата на недвижим имот да се съобразява с приложените по делото доказателства , нямащи качеството на нотариален акт; следва ли да се изключат от делбата прилежащите към процесния етаж идеални части от общите части на сградата. Касаторката подържа, че в частта, с която е отхвърлен иска за делба решението е неправилно като са налице всички основания по чл.281, т.3 ГПК.
И. С. Ч. действащ чрез пълномощника си адвокат С. И. Д., който е назначен за негов особен представител на ответника оспорва касационната жалба.
Ответника К. С. Ч. не е взел становище.
Върховният касационен съд, състав на Първо г.о. като прецени доводите на страните и данните по делото приема следното :
Касационната жалба е допустима , защото е подадена от надлежна страна срещу въззивното решение , което е неблагоприятно за нея , в едномесечния законен срок.
Решението е валидно, допустимо и частично неправилно.
При постановяване на решението са обсъдени приложените доказателства и становищата и възраженията на страните като съдът ги е преценил по вътрешно убеждение , което е в съответствие с изискването на чл.12 ГПК. В съответствие с чл.235, ал.1 ГПК е основал своето решение на основание фактите по делото.
Решението е по първата фаза на допускане на делбата, която е поискана от П. И. Ч. съсобственик на имот , който е придобит от нея и синовете й по силата на наследствено правоприемство й от покойният й съпруг С. И. Ч. , починал на 4.10.2004 г. П. И. Ч. е собственик на 1/2 ид. ч. от този имот защото тя и покойният й съпруг са го придобили в имуществена общност през време на брака си. Имота за който е поискана делба е първият етаж, ситуиран в двуетажна жилищна сграда,- западен близнак , изградена в дворно място , цялото с площ от 647 кв.м. за което е отреден У. ....... от кв....... по плана на [населено място] , заедно с избен етаж , заедно със самостоятелно стълбище , заедно с лятна кухня от 35 кв.м. След смъртта на С. Ч. имота се притежава в съсобственост както следва : П. Ч. е с квота 4/6 ид.ч. а синовете от брака й с наследодателя И. и К. Ч. с квоти по 1/6 идеална част . Въззивният съд е допуснал делба на първият етаж от сградата , отчитайки , че дворното място представлява обща част по предназначение . Задължително прилежащи към първият етаж са и съответните идеални части от общите части на постройката. За стълбището е отхвърлил иска за делба именно защото то представлява обща част по естеството си като акцесорно право следва съдбата на главната вещ и самостоятелно не подлежи на делба. Правилно е отхвърлил иска за делба на дворното място, което е обща част по предназначение и обслужва и двата жилищни етажа, ведно с лятната кухня.
Не така обаче стои въпроса с избеният етаж , включващ складови помещения и лятната кухня, която е включена в н.а. № ...... , т....., рег. № ....., н.д. №......... от ......... г. , чиято доказателствена сила не е оборена. По делото е безспорно , че първият етаж е съсобствен между страните, а вторият етаж е изключителна собственост на И. Ч.. Складовите помещения в избения етаж са обособени и с оглед предназначението си принадлежат към жилищата , поради което биха могли да бъдат обект на делба , така , че всеки от собствениците на етажи да получи съответно прилежащо избено помещение.
Действително по действащият Гражданско процесуален кодекс е въведено така нареченото ограничено въззивно производство което се рамкира от въведените във въззивната жалба основания. В конкретният случай обаче правилно е било преценено ,че тези основания касаят основателността на иска , а не неговата допустимост , поради което и постановеното решение съответства на рамкираните обстоятелства в в въззивната жалба.
По тези съображения , ВКС, състав на Първо г.о.

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯВА решение № А- 416 от 1.10.2010 г. по гр.д. № 556 от 2010 г. на Окръжен съд, [населено място] в ЧАСТТА с която е отхвърлен иска за делба на избения етаж и лятната кухня и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ДОПУСКА ДЕЛБА на лятна кухня и избен етаж , находящ се в двуетажна жилищна сграда,- западен близнак , изградена в дворно място , цялото с площ от 647 кв.м. за което е отреден У. ......... от кв....... по плана на [населено място] при квоти: П. Ч. - 4/6 ид.ч. и И. и К. Ч. по 1/6 идеална част ..
ВРЪЩА делото на Панагюрския районен съд за извършване на делбата.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: